Zvolen nákladná stanica - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

290 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 31    Manipulačné: 14    Odstavné: 1    Ostatné: 13   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Informačná kancelária, Predaj cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Žst. Zvolen je dôležitým železničným uzlom stredného Slovenska. Je to križovatka tratí č. 150 Zvolen – Nové Zámky, č. 153 Zvolen – Čata, č. 170 Zvolen – Košice, č. 170 Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky a č. 171 Zvolen – Kremnica – Diviaky.

Železničná stanica Zvolen nákladná stanica leží v km 213.984 trate Plešivec – Zvolen osobná stanica, ktorá je v medzistaničnom úseku Plešivec - Gemerská Hôrka jednokoľajná, v úseku Gemerská Hôrka - výh. Čoltovo dvojkoľajná, v úseku výh. Čoltovo - výh. Lúčna jednokoľajná, v úseku Výh. Lúčna - výh. Vinohrady dvojkoľajná, v úseku výh. Vinohrady - Jesenské jednokoľajná, v úseku Jesenské - výh. Lúka dvojkoľajná, v úseku výh. Lúka -
Lovinobaňa jednokoľajná, v úseku Lovinobaňa – Kriváň dvojkoľajná, v úseku Kriváň - výh. Slatinka jednokoľajná, v úseku výh. Slatinka – Zvolen osobná stanica dvojkoľajná. Stanica leží na elektrifikovanej časti trate Zvolen nákladná stanica - Hronská Dúbrava. Železničná stanica Zvolen nákl. stanica je súčasťou železničnej stanice Zvolen. Sídlo prednostu je v administratívnej budove vo Zvolene osobnej stanici.
Je stanicou:
- Prvej kategórie
- odbočnou pre trať Zvolen osobná (nákladná) stanica - Banská Bystrica – Dolná Štubňa odbočka,
- dispozičnou pre východzie osobné a nákladné vlaky, tranzitné osobné vlaky od/do Sliača kúp. a tranzitné nákladné vlaky so spracovaním i bez spracovania pre trate:
- Zvolen nákl. st. - Lučenec (- Fiľakovo pre vlaky končiace vo Fiľakove),
- Zvolen nákl. st. - B. Bystrica
- Zvolen nákl. st. - Vrútky (cez Kremnicu),
- Zvolen nákl. st. – Levice.
okrem tranzitných vlakov prepracovávaných vo Zvolene osobnej stanici
- zmiešanou podľa povahy práce, - zriaďovacou a vlakotvornou po prevádzkovej stránke,

Rozčlenenie stanice

Zvolen nákladná stanica je vzhľadom na koľajové usporiadanie a organizáciu posunovacích prác rozdelená na dva zriaďovacie obvody a to:

1) Obvod Zvolen východ, ktorý zahrňuje:
- výťažnú koľaj so zvážnym pahorkom,
- skupinu smerovo-odchodových koľají,
- skupinu vchodových koľají, 
- smerovú koľaj,
- všeobecné nakládkové a vykládkové koľaje 302b, 302c.

2) Obvod Zvolen nákladnej stanice, ktorý zahrňuje:
- starú výťažnú koľaj so zvážnym pahorkom,
- novú výťažnú koľaj (bez pahorku),
- skupinu smerovo-odchodových koľají,
- skupinu dopravných koľají,
- skupinu smerových koľají,
- bystrickú výťažnú koľaj,
- koľaje prepravného obvodu - 6a, 8, 10, 12, 14 koľaj.
Hranicou medzi obvodmi Zvolen východ a Zvolen nákladná stanica je zriaďovacie návestidlo Se 4 (fiľakovské zhlavie obvodu Zvolen východ) a Se 4 (vrútocké zhlavie obvodu Zvolen východ). Hranicou medzi Zvolen nákladnou stanicou a Zvolen osobnou stanicou pri traťovej koľaji Zvolen osobná stanica ( nákladná stanica ) - Sliač kúpele je cestové návestidlo Sc 4a ( z opačnej strany zriaďovacie návestidlo Se 11 ).

Styk dráh

Vlečka Bučina DDD, spol. s r.o. Zvolen odbočuje v km 211,423 z 1. hlavnej koľaje výhybkou číslo 203 a v km 212,553 v pokračovaní 5a (starej výťažnej) koľaje.
Vlečka Premac s.r.o. Bratislava, prevádzka Zvolen odbočuje v km 212,567 z koľaje číslo 314 zriaďovacieho obvodu Zvolen východ výhybkou číslo 317.
Vlečka Vercajch s.r.o. Zvolen odbočuje v km 212,869 zo všeobecnej nakládkovej a vykládkovej koľaje číslo 302c výhybkou číslo 331 (t.č. mimo prevádzky).
Vlečka Podravka International spol. s r. o., Záhradnícka 68, Bratislava ( ex Lagris) odbočuje v km 212,958 zo spojovacej koľaje medzi Zvolen východom a Zvolen nákladnou stanicou výhybkou číslo 332.
Vlečka Bell Zvolen a.s., Bratislava odbočuje z koľajovej spojky výhybiek 510 – 525 v km 213,461 výhybkou 518XA.
Vlečka Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. odbočuje v km 213,148 výhybkou číslo Z1 z koľajiska Opravovne vozňov a v km 213,968 z koľaje číslo 401 výhybkou číslo Z 23.
Koľajisko Rušňového depa Zvolen odbočuje z obvodu železničnej stanice z koľaje 401 Zvolen nákl. stanice výhybkami 48, 51, výhybkou 76/211 z 1.-ej hlavnej koľaje a na 3a koľaji hraničí návestidlami Se 9, Se 10.
Koľajisko Opravovne vozňov Zvolen odbočuje z obvodu železničnej stanice Zvolen nákl. st. výhybkou 602.
Koľajisko SMÚ EE TV Zvolen odbočuje z obvodu Zvolen nákl.st. výhybkou 74.
Koľajisko Mechanizačno-dopravného strediska Zvolen odbočuje z koľaje č. 401 výhybkou 45 a 19XA.
Dohody o obsluhe týchto koľají jednotiek ŽSR sú uložené v obale Prílohy 20 PP.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam.

Trať Plešivec - Zvolen osobná stanica je v úseku výh. Slatinka - Zvolen osobná stanica dvojkoľajná.
V traťovom úseku výh. Slatinka - Zvolen nákladná stanica je vybudované automatické hradlo typu AH 83 s návestným bodom - oddielovým návestidlom Lieskovec v km 209,500. Oddielové návestidlá automatického hradla sú prispôsobené pre obojsmernú prevádzku po oboch traťových koľajách. Odbočná výhybka č. 302 z druhej hlavnej koľaje do obvodu Zvolen východ leží v km 211,529. Obsluhuje ju výpravca Zvolen nákl. stanice.
Zastávka Zvolen Bučina leží v km 212,511 .
Zvolen mesto, odbočná výhybka č. 3 leží v km 1,029

Nástupištia

Vo Zvolene nákladnej stanici sú vyvýšené nástupištia medzi 1. a 2. koľajou a medzi 2. a 4. koľajou. Dĺžka týchto nástupíšť je 300 m. Pre prechod vozíkov a cestujúcich sú v koľaji číslo 4 štyri a v koľaji číslo 2 tri prechody.
Stanica nie je vybavená na nástup invalidných osôb na vozíkoch do služobných vozňov. Pre prechod obyvateľov a cestujúcich ponad koľajisko stanice je vybudovaná lávka pre peších, ktorej jedno vyústenie je do Jesenského ulice, druhé vyústenie je na nástupište pri staničnej budove, tretie vyústenie je na opačnej strane koľajiska stanice v priestore medzi areálom Rušňového depa Zvolen a Mechanizačno-dopravného strediska.

Zvážny pahorok

Železničná stanica Zvolen je z hľadiska vlakotvornej práce stanice rozdelená na dva obvody:
a/ Obvod Zvolen východ, ktorý je na fiľakovskom zhlaví vybavený jedným zvážnym pahorkom s výťažnou koľajou a tiažovou (TKB) a jednokoľajnicovou (JKB) koľajovou brzdou.
b/ Obvod Zvolen nákladnej stanice, ktorý je na fiľakovskom zhlaví vybavený jedným zvážnym pahorkom a výťažnou koľajou.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Zvolen nákladná stanica (vrátane obvodu Zvolen východ) je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 2. kategórie s riadiacim prístrojom v dopravnej kancelárii a so závislými stavadlovými prístrojmi na stavadlách St.1 a St.2 v zriaďovacom obvode Zvolen východ a so závislými stavadlovými prístrojmi na stavadlách St.4. a St.5 v zriaďovacom obvode Zvolen nákladnej stanice. Stavadlo St.3 je určené len na riadenie posunu a je nezávislé na staničnom zabezpečovacom zariadení . Časť staničných koľají (koľaje 1a, 2a) medzi vchodovými návestidlami 1L, 2L a cestovými návestidlami Lc1a a Lc2a je zabezpečená releovým zabezpečovacím zariadením cestového systému, ovládaného z riadiaceho prístroja v dopravnej kancelárii Zvolen nákl. stanice. Výhybky číslo 201,202,203,204,205,302,303 sú prestavované z dopravnej kancelárie Zvolen nákl. stanice pomocou počiatočného a koncového tlačidla vlakovej (posunovacej) cesty,
alebo individuálne pomocou radičov. 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Zvolen nákladná stanica - Zvolen osobná stanica je zriadené automatické hradlo AH 83 bez návestného bodu (sú možné jazdy po oboch traťových koľajách obojsmerne t.j. proti správnemu smeru). Medzistaničný úsek tvorí jeden priestorový oddiel, pričom odchodové návestidlá jednej stanice sú súčasne predzvesťami vchodových návestidiel druhej stanice.
Medzistaničný úsek Zvolen osobná (nákladná) stanica - Sliač kúpele je zabezpečený traťovým zabezpečovacím zariadením typu AH 88 bez oddielových návestidiel.
Medzistaničný úsek Zvolen nákladná stanica - Slatinka výhybňa je zabezpečený traťovým zabezpečovacím zariadením typu AH 83 (automatické hradlo) s návestným bodom Lieskovec. TZZ oboch traťových koľají umožňuje jazdu vlaku proti správnemu smeru.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Nákladný obvod je určený na zabezpečenie styku medzi zákazníkmi (prepravcami) a dopravcom (SNP Zvolen). Železničná stanica Zvolen zabezpečuje dopravnú obsluhu koľají nákladového obvodu a vlečiek napojených na koľajisko žst. Zvolen.

Skladiská

Pri koľaji číslo 8 je sklad prepravného obvodu pre úschovu podaného a došlého tovaru, ktorý vyžaduje ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Rampy

Medzi koľajou 8 a 10 je zastrešená rampa v dĺžke 134 m a ploche 1340 m2. Medzi zastrešenou rampou a budovou skladu je otvorená rampa 45m dlhá a 14,6 m široká. Medzi koľajou 10 a 12 je drevená rampa 1,2 m široká a 112 m dlhá, ktorá slúži na prekládku tovaru z vozňa do vozňa. Pri koľaji 6a je vybudovaná bočná rampa 71m dlhá, ktorá slúži na nakládku a vykládku vozňových zásielok. Prístup k tejto rampe je z príchodovej cesty na VNVK (Hornú rampu). Ako čelnú rampu je možné núdzovo využiť zarážadlo 10. koľaje.

Manipulačné priestory

Pre vykládku a nakládku určených vozňových zásielok (uhlie, štrkopiesok) je určené manipulačné priestranstvo medzi VNVK č. 302b a 302c, ktoré nemajú trakčné vedenie. Vozňové zásielky iného tovaru (medzištátne vždy) sa vykladajú na 14.-tej koľaji Zvolen nákladnej stanice.

Koľaje

Koľaj č. 302b o užitočnej dĺžke 354 m a koľaj č. 302c o užitočnej dĺžke 271 m slúžia na nakládku a vykládku určených vozňových zásielok prepravcov, ktorí nemajú vlečku. Koľaj č. 6a o užitočnej dĺžke 226m (pri bočnej rampe o dĺžke 72 m) slúži na pristavenie vozňov a nakládku vozňových zásielok. Koľaj č. 8 o užitočnej dĺžke 323 m slúži pre nakládku a vykládku vozňov. Koľaj č. 10 o užitočnej dĺžke 127 m slúži na pristavenie vozňov s technickými (ložnými) závadami, ktoré vyžadujú prekládku nákladov. Zarážadlo 10. koľaje je núdzovo použiteľné ako čelná rampa. Koľaj č. 12 o užitočnej dĺžke 131 m slúži na pristavenie vozňov na prekládku a úpravu nákladov. Koľaj č. 14 o užitočnej dĺžke 238 m slúži na pristavenie vozňov určených na úpravu nákladov z prepravných dôvodov (smerom k námedzníku) a pre nakládku a vykládku vozňových zásielok (smerom k zarážadlu ). Koľaje skupiny 6 - 14 sú zapojené na bystrickú výťažnú koľaj. Časť koľají 8, 10 a 12, ktorá nie je pri bočnej rampe môže byť použitá pre posun staničnej zálohy. Na tento posun musí dať súhlas skladmajster, ktorý musí s vedúcim posunu dohodnúť spôsob vykonania posunu a zabezpečiť aby zamestnanci prepravného obvodu a prepravcovia opustili vykladané vozne a zaistili tovar v rozložených vozňoch.

Koľajové váhy, cestné váhy, obrysnice:

Obrysnica s nakladacou mierou RIV a s nakladacou mierou ŽSR je umiestnená na koľaji 302b (t. č. nepoužiteľná). Koľajové váhy sa v stanici nenachádzajú.

 

Mapy a nákresy

JPG
JPG
314 kB
17.4.2020
JPG
JPG
530 kB
17.4.2020

Galéria objektu