Mníšek nad Hnilcom

Žst. Mníšek nad Hnilcom leží na neelektrifikovanej trati č. 173 (Červená Skala - Margecany) medzi žst. Švedlár a žst. Prakovce.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Mníšek nad Hnilcom leží v km 22,870 jednokoľajnej trate Margecany - Banská Bystrica.
Je stanicou:
samostatnou - 4. kategórie
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Rozčlenenie stanice

Stanica je spoločná pre osobnú aj nákladnú prepravu.
K železničnej stanici Mníšek nad Hnilcom je pridelená:
nesamostatná železničná stanica Švedlár
nesamostatná železničná stanica Prakovce.

Styk dráh

V stanici je vlečka Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, odbočujúca z koľaje číslo 4 výhybkou číslo 5.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Z a s t á v k y:

Traťový úsek: P r a k o v c e – Mníšek nad Hnilcom:

HELCMANOVCE ZASTÁVKA - leží v km 18,563 na pravej strane trate Margecany - Banská Bystrica, medzi stanicami Prakovce - Mníšek nad Hnilcom. Je v ekonomickom prenájme. V prijímacej budove je miestnosť pre zamestnanca ZSSK, Slovensko Ma čakáreň pre cestujúcu verejnosť.
Výpravné oprávnenie: pre cestujúcich s obmedzenou prevádzkou. Administratívne a účtovne je pridelená k CP Spišská Nová Ves. Zastávka má čakáreň o ploche 16,32 m2, služobnú miestnosť o ploche 9 m2. Zástavka má
obrubníkové vyvýšené nástupište od km 18,466 - 18,646 v dĺžke 180 m. Nástupište je elektrický osvetlené a to dve stožiarové lampy a jedna lampa je na budove zastávky.

Traťový úsek: Mníšek nad Hnilcom – Švedlár:

ŠVEDLÁR ZASTÁVKA leží v km 27,720 na pravej strane trate Margecany -Banská Bystrica, medzi stanicami Mníšek nad Hnilcom – Švedlár. Zastávka nemá výdajňu cestovných lístkov, vypravenie cestujúcich vykoná vlaková čata vo vlaku. Budova zastávky je plechová, nevykurovaná o ploche 6 m2, nástupište je vyvýšené, spevnené, typ TISCHER s drťou o dĺžke 115 m. Zastávka nie je osvetlená.

Nástupištia

Medzi koľajou číslo 1 a 3 je vyvýšené nástupište typu TISCHER dlhé 205 metrov.
Dve sypané vyvýšené nástupištia a to :
- pri koľaji č.2 je vyvýšené sypané nástupište v dĺžke 300 m.
- pri koľaji č.3 je vyvýšené sypané nástupište v dĺžke 300 m.
Priechody k nástupištiam v úrovni koľaje pre cestujúcich a vozíky, sú pred dopravnou kanceláriou a na konci prijímacej budovy. Staničenie začiatku nástupíšť pri koľaji č.2 a č. 3 – kilometer 22,750. Staničenie konca nástupíšť pri koľaji č.2 a č. 3 –