Švedlár

Železničná stanica Švedlár leží v km 30,806 jednokoľajnej trate Margecany - Banská Bystrica.
Je stanicou:
nesamostatnou - 4. kategórie, pričlenenou k žst. Mníšek nad Hnilcom.
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
Stanica nie je rozčlenená. Je zariadená pre prepravu osôb a vozňových zásielok.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

VLEČKA LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik, Odštepný závod Košice odbočuje v km 34,938 medzi stanicami Švedlár - Nálepkovo.  Obsluhu vlečky nezabezpečujú zamestnanci ŽSR
Z a s t á v k y:
Traťový úsek: Š v e d l á r – N á l e p k o v o :
STARÁ VODA ZASTÁVKA- leží v km 35,026 na pravej strane trate Margecany - Banská Bystrica, medzi stanicami Švedlár - Nálepkovo.
Traťový úsek M n í š e k n a d H n i l c o m – Š v e d l á r :
ŠVEDLÁR ZASTÁVKA leží v km 27,720 na pravej strane trate Margecany -Banská Bystrica, medzi stanicami Mníšek nad Hnilcom – Švedlár.

Nástupištia

V stanici sú dve nástupištia:
- pri koľaji č.1 je vyvýšené asfaltové nástupište v dĺžke 100 m, km 30,748 – 30,848.
- pri koľaji č.2 je vyvýšené sypané nástupište v dĺžke 100 m, km 30,748 – 30,848.
Prechody pre cestujúcich a vozíky sú na koľaji č.2 a č.4 pred dopravnou kanceláriou a pred príručným skladom.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V stanici je netypové zabezpečovacie zariadenie I. kategórie - svetelné vchodové návestidla a predzvesti nie sú závislé na polohe všetkých prechádzaných a odvratných výhybiek a výkoľajok a nie sú ním vylúčené všetky súčasné zakázané vlakové cesty. Výhybky sú zabezpečené výmenovými zámkami. Výsledné kľúče sú držané v ústrednej zámke a v pravítkovej skrinke. Návestidla sú stožiarové svetelné a neprenosné, obsluhujú sa návestným tlačidlom v súčinnosti s radičom "Vchod" na koľajovej doske ktorá je v dopravnej kancelárii.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V priľahlom medzistaničnom úseku Mníšek nad Hnilcom – Švedlár je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonický spôsob dorozumievania; so samostatnými predzvesťami hlavných návestidiel.
V priľahlom medzistaničnom úseku Švedlár - Nálepkovo je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonický spôsob dorozumievania; so samostatnými predzvesťami hlavných návestidiel.
Medzi stanicami Švedlár - Nálepkovo v nz Stará Voda sú výhybky nezabezpečené, bez hlavných návestidiel.

Zariadenia v prepravnej prevádzke