Je fotografovanie na železnici neobmedzené?

13.7.2008 8:00 Martin Balkovský Zdroj: ŽSemafor

Je fotografovanie na železnici neobmedzené?

Určite sa zhodneme, že nadchádzajúce dovolenkové mesiace nám doprajú najviac slnečných dní. Jednoznačne ich využívame na relax, snažíme sa ich čo najviac tráviť v prírode, alebo vari najradšej, zdržujeme sa pri vode a naberáme bronz. Výborné svetelné podmienky počas letných mesiacov však potešia i fotografov. Aj medzi železničiarmi by sme našli takých, ktorí svoje zamestnanie neberú len ako prácu, ale aj ako záľubu.

Cestujú po Slovensku, a popri obdivovaní našej krásnej krajiny si fotia zaujímavé stanice, detaily rušňov, či scenériu so železničným viaduktom. Pohoda však končí vo chvíli, keď si železničný policajt pýta povolenie na fotografovanie. Existuje čosi také? Že železniční policajti neberú prítomnosť fotografov a filmárov v blízkosti železničných objektov na ľahkú váhu, svedčí i nedávno medializovaný prípad štvrtáka Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach. Študent chcel vytvoriť počítačový trenažér pre budúcich rušňovodičov. Videokamerou z rušňa si nasnímal trať z Košíc do maďarského Hidasnémeti. Keďže to robil bez povolenia, prípad preverovala Železničná polícia v Košiciach. Bol vôbec potrebný takýto rozruch?
– Správne by otázka nemala znieť, či dotyčný žiak mal povolenie na fotografovanie, ale či vôbec mal povolenie na vstup do vyhradeného obvodu železníc, v tomto prípade dokonca na stanovisko rušňovodiča, – hneď na začiatku nás opravil Ing. Ľuboslav Grznár, riaditeľ Odboru krízového riadenia a ochrany GR ŽSR, a ďalej pokračoval: – obvod železnice, resp. dráhy, je definovaný niekoľkokrát novelizovaným zákonom o dráhach č. 164/1996 Z.z., konkrétne paragrafmi 5 a 5a o obvode a ochrane dráhy. – 
Ten zakazuje vstup osôb do obvodu dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti, bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy. Výnimky tvoria križovania s pozemnou komunikáciou, verejne prístupných účelových komunikácií v obvode dráhy, voľné plochy, ktoré sú vzdialené  najmenej 5 metrov od osi krajnej koľaje dráhy a objekty prístupné verejnosti. Zákon však nepojednáva o žiadnom zákaze, alebo obmedzení fotografovania. – V minulosti bola železnica chápaná ako podnik so strategickým významom, kde bolo zakázané fotiť. Po prevrate sa to zmenilo. Dnes by už bolo asi zbytočné chrániť celú železnicu pred fotografmi. Technológia pokročila dopredu, moderné fotoaparáty majú také priblíženia, že bez problémov odfotia detaily v stanici z blízkeho kopca, – vysvetľuje riaditeľ odboru. Žeby sa už teraz mohli fotiť neobmedzene všetky železničné objekty a zariadenia? 
– Samozrejme, že nie. Existuje interný pokyn pre povoľovanie vstupu, filmovanie a fotografovanie vo vyhradenom obvode, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára tohto roku. Tento je záväzný pre všetky organizačné zložky ŽSR, ZSSK a ZSSK Cargo, ako aj pre právnické a fyzické osoby vykonávajúce akúkoľvek činnosť vo vyhradenom obvode týchto železničných spoločností, – doplňuje Terézia Idešicová, ktorá okrem iného spracováva  aj metodiku pre vydávanie povolení vstupu do vyhradeného obvodu ŽSR. V uvedenom pokyne sa dozvieme, že do vyhradeného obvodu železníc máme vstup povolený, ale len na základe zamestnaneckého preukazu a v rozsahu jeho oprávnení. Tie si za účelom pracovnej, či kontrolnej činnosti, vzájomne uznávajú všetky tri železničné organizácie. Dnes je už bežné, že pri výkone svojej práce si urobíme aj niekoľko pracovných záberov. Filmovanie a fotografovanie je však vyslovene zakázané na režimových pracoviskách, a v priestoroch označených tabuľkou „Zákaz fotografovania“. Cudzie osoby vo vyhradenom obvode ŽSR môžu fotografovať, filmovať objekty a zariadenia iba po ohlásení sa u vedúceho organizačnej zložky a len na základe povolenia na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu, ktorý vydáva príslušný útvar  krízového riadenia a ochrany ŽSR. To sa dá získať len po preukázateľnom poučení s overením znalostí o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v podmienkach železníc na ÚIVP  a doloženým potvrdením od lekára o zmyslovej spôsobilosti. Ináč sa môže pohybovať vo vyhradenom obvode len v sprievode železničiara znalého miestnych pomerov, ktorý zodpovedá i za jeho bezpečnosť.
Dobre si teda rozmyslime, čo a kde budeme fotografovať. Aby nám radosť z vydareného záberu so železničnou tematikou neskazila prítomnosť železničného policajta.

Odkazy:
Zákon 164/1996 Z.z. o dráhach;

Ilustračná fotografia: autor

Súvisiace odkazy