„Veľký tresk“ alebo Peronizácia – konečne

20.7.2006 20:15 Jozef - Róbert Šmigalla

„Veľký tresk“ alebo Peronizácia – konečne

Dňa 7.4.2006 železničná stanica Prešov. Jedná z mála s negatívnych postrehom. Ľudia nastupujú a vystupujú na vlak resp. z vlaku ako za „Prvej republiky“ keď ešte nepoznali nástupištia. Po dlhých rokoch, keď sa peronizácia v Prešove stále z roka na rok odkladala, nastal deň „D“ keď sa definitívne rozhodlo, že veľký tresk, čiže peronizácia žst. Prešov sa začne konečne realizovať.

Znamená to, že nástup na vlak a výstup z vlaku, bude pre cestujúcu verejnosť konečne normálnou skutočnosťou a nie nervy drásajúcou udalosťou. V tento deň za účasti Premiéra vlády SR p. Mikuláša Dzurindu a predstaviteľov firiem zúčastnených na tejto stavbe ako aj predstaviteľov GR ŽSR, GR Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., GR Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia, a.s., VÚC, kraja, mesta a iných sa slávnostne zahájila modernizácia železničnej stanice Prešov tzv. PERONIZÁCIA. 

Kým sa tak stane, v krátkosti sa pozrime na súčasnosť a na to čo nás za tie mesiace, počas ktorých sa stavba bude realizovať diať.

Súčasný stav

Prevádzka železničnej stanice

Železničná stanica Prešov leží v žkm 16,832 jednokoľajnej trate PLAVEČ – KYSAK (traťový úsek Plaveč – Prešov je dispečersky ovládaný z pracoviska v Prešove) a v žkm 68,148 jednokoľajnej trate STRÁŽSKE – PREŠOV. Je stanicou II. kategórie, vlakotvornou, odbočnou a dispozičnou pre traťové úseky PREŠOV – BARDEJOV, PREŠOV – HUMENNÉ, PREŠOV – KOŠICE, PREŠOV – PLAVEČ a PREŠOV – SPIŠSKÁ NOVÁ VES (pre vlaky idúce cez tzv. Kysackú spojku). Stanica má spoločné koľajisko pre osobnú a nákladnú dopravu (koľaje číslo 1-9, 2-14, 20-28 celkom 17 koľají, užitočnej dĺžky 415-694m) a nákladový obvod ( koľaje číslo 11, 13, 15, 30, 32 a 34 ). Koľajisko je elektrifikované jednosmernou trakčnou sústavou 3kV /okrem nákladových koľají /.

Technológia práce stanice

Osobná doprava: Vlaky osobnej dopravy zastavujú na koľajach číslo 1, 3, 5, 7 a 9. pre nástup a výstup cestujúcich sú v koľajisku sypané nástupištia s úrovňovým prístupom. Aj keď spĺňajú technické normy, myslím že na dnešnú dobu sú už nepostačujúce. Väčšina vlakov GVD (najmä osobné vlaky) v žst. končí resp. začína. Končiace vlaky čakajú na obrat resp. sú odstavované na dopravných koľajach.

Nákladná doprava: Stanica v nákladnej  doprave, okrem zabezpečenia tranzitu nákladných vlakov smerom KYSAK – PLAVEČ – MUSZYNA PKP a opačne, plní funkciu vlakotvornej stanice s tvorbou predovšetkým Mn vlakov pre obsluhu priľahlých traťových úsekov. Pre vchody a odchody nákladných vlakov sú využívané koľaje číslo 2-14. pre zostavu a rozdeľovanie súprav sú využívané koľaje 8-26. V stanici pracuje jeden posunujúci rušeň tzv. (2. záloha).

Koľajisko a nástupištia

Nástupištia: V žst. Prešov je vybudované nástupište pri výpravnej budove v dĺžke 206m. Nástupište je nevyužiteľné pre nástup a výstup cestujúcich z a na vlaky pre svoje smerové i výškové odsadenie od koľaje. V koľajisku sú len veľmi nízke sypané nástupištia medzi koľajami číslo 1-3, 3-5, 5-7 a 7-9 dĺžky 465-585m. Prístup cestujúcich k nim je z nástupištia pri výpravnej budove schodišťami a ďalej  na sypané nástupištia úrovňovým prístupom cez 4 panelové priechody.

Železničný zvršok: Jestvujúci zvrškový materiál v koľajisku stanice je tvaru T, A a S 49. Osová vzdialenosť koľají je 4,75m.

Železničný spodok : Pri rekognoskácii koľajiska neboli zistené nijaké známky odvodnenia (šachty od trativodných potrubí alebo kanalizačných zberačov), naopak koľaje vykazujú značný stupeň znečistenia (zanesené, bahnité a navlhnuté úseky).

Podchody

Príchodový podchod šírky 5,4m pre cestujúcich a batožinový podchod sú ukončené na nástupišti pri výpravnej budove. Príchodový podchod vyúsťuje na obidvoch chodníkoch  Masarykovej ulice pri zastávkach MHD a v priestore nadväzujúcom na autobusovú stanicu SAD. Odchodový podchod je iba pod Masarykovou ulicou a z hľadiska železnice nemá v súčasnom stave nijaké využitie. Z hľadiska nástupu cestujúcich do vlaku neplní jestvujúci stav podchodov žiadnu praktickú funkciu.

Zabezpečovacie zariadenia

Súčasne sú koľaje a výhybky zabezpečené mechanickým zabezpečovacím zariadením 1. kategórie, okrem častí výhybiek v obvode výhybkarského stanovišťa IV, kde sú výhybky osadené elektromotorickými prestavníkmi.

Zhodnotenie - záver

Súčasnú technológiu práce, je možne charakterizovať ako vysoko náročnú na ľudskú pracovnú silu, pri najnižšom stupni bezpečnosti prevádzky a bezpečnosti cestujúcich. Železničná stanica Prešov je poslednou veľkou železničnou stanicou na sieti ŽSR so zabezpečovacím zariadením 1. kategórie (mechanické zabezpečovacie zariadenie) a jednou z posledných železničných staníc na sieti ŽSR ležiacich na medzinárodných koridoroch s touto kategóriu  zabezpečovacieho zariadenia. Z hľadiska plnenia predpísaných základných parametrov pre stanice ležiace na koridoroch zaradených do dohôd AGTC nespĺňa žst. Prešov takmer žiadny.
 
Súčasná prevádzka stanice neumožňuje oddeliť osobnú dopravu od nákladnej. Prístupy na jednotlivé nástupištia sú úrovňové cez koľaje čo je z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce. Z hľadiska ekonomickej životnosti je významná časť v koľajisku dožitá. Aj v prípade nerealizovania plánovanej investície by bolo potrebné uskutočniť minimálne prostú reprodukciu ekonomicky dožitých zariadení. Ide najmä o zabezpečovacie zariadenie a časť koľajiska t.j. železničný spodok a zvršok.

Celkom na záver – železničná stanica Prešov je poslednou železničnou stanicou zo staníc VÚC ( krajskou ) v rámci Slovenskej republiky, ktorá ma vyššie popísané nevyhovujúce vybavenie.

Opis stavby

Účel a funkcia stavby

Realizáciou stavby zostane zachované zapojenie jednotlivých smerov zaústených do železničnej stanice, avšak dôjde k zvýšeniu rýchlosti vlakov na vybrané koľaje. Zo smerov Plaveč a Strážske dôjde k zvýšeniu rýchlosti pri vchode do žst. Prešov v priamom smere t.j. na koľaj číslo „1“ od Plavča a na koľaj číslo „3“ od Strážskeho na rýchlosť 60km/hod.. Zo smeru od Kysaku  umožní nové zabezpečovacie zariadenie a konštrukcia nového zhlavia skupiny koľaji číslo 7 a 9 zvýšenie vchodovej rýchlosti taktiež na 60km/hod. na koľaje číslo 3, 7 a 9. Na ostatných koľajach bude zachovaná súčasná rýchlosť t.j. 40km/hod..

Peronizáciou dôjde k funkčnému rozdeleniu stanice na časť pre osobnú a tranzitnú nákladnú dopravu a na časť pre nákladnú dopravu t.j. pre končiace a východzie nákladné vlaky.

Najvýznamnejším prínosom stavby je:

 • zvýšenie bezpečnosti železničnej prevádzky elimináciou vplyvu ľudského činiteľa nasadením modernej a vysokovýkonnej techniky.
 • zvýšenie bezpečnosti cestujúcich vybudovaním ostrovných nástupíšť a mimoúrovňových prístupov na nástupištia.

Stavba nebude mať vplyv na organizáciu ložných prác t.j. nakládku.

Požiadavky na urbanistické a architektonické riešenie

Urbanistické riešenie vyplýva z technických daností stavby a priestoru, kde sa táto stavba nachádza. Je  možné v tomto prípade skonštatovať, že urbanistické riešenie bolo rozhodnuté už čase výstavby žst. Prešov a následne jej terajšej výpravnej budovy. Peronizáciou nenastanú žiadne zmeny súčasných urbanistických danosti.

Architektonické riešenie stavby bude zohľadňovať existujúci charakter a účel okolitej zástavby, v tomto prípade výpravnú budovu žst. Prešov a k nej patriaci rozsiahly areál. Týka sa to v prvom rade perónov – nástupíšť a ich prístreškov vrátane ich vybavenia mobiliárom, informačným systémom (oznamovacia technika), osvetlením, materiálom, farebnosťou atď.

Stavebno – technické riešenie stavby

Nástupištia a koľajisko

Cieľom stavby, ako prvej etapy výhľadovej prestavby stanice, je zvýšenie kultúry cestovania a bezpečnosti cestujúcich zriadením ostrovných nástupíšť s mimoúrovňovým prístupom. Peronizáciou stanice, ako hlavným predmetom tejto stavby, sa súčasný stav podstatné zlepší.

Nástupištia

V žst. Prešov sú navrhované 2 ostrovné nástupištia. Ostrovné nástupište číslo „3“ medzi koľajami číslo 1 a 4 a ostrovné nástupište číslo „2“ medzi koľajami číslo 3 a 7. vzhľadom k dodržaniu normovo záväzných parametrov boli navrhnuté nástupištia šírky 6,05 m. Celkovo je navrhovaných 5 nástupištných  hrán.

Konštrukcia nástupíšť: Pre nástupištia je navrhnutý stavebný systém PREMAC. Dĺžka nástupišťa číslo „1“  a „2“  je 250m, nástupištia číslo „3“ je 400m. Zakončenie nástupíšť je na južnej strane služobnými schodíkmi, na severnej strane rampou k úrovňovému prechodu šírky 3m. Stredná časť nástupíšť bude zo zámkovej dlažby.

Železničný zvršok

Od konca výhybiek južného zhlavia vrátane časti severného zhlavia bude v koľajach číslo 1-5,7 a 9 položený nový zvrškový materiál tvaru S49 vrátane výhybiek (hlavné koľaje), v koľajach predjazdných potom prednostne materiál tvaru S49 regenerovaný. V rámci železničného zvršku bude na severnom zhlaví vybudovaný nový úrovňový prejazd pre batožinové vozíky, prípadne pre záchranársku a požiarnu techniku dĺžky cca 40m.

Železničný spodok

V zadanom rozsahu stavby podľa štúdie a súťažných podkladov nebola sanácia ani odvodnenie železničného spodku zahrnuté. Stav železničného spodku má rozhodujúci vplyv nielen na jeho únosnosť (požiadavka na koridorovú trať ), ale aj na izolačný stav koľajiska a s tým spojený únik bludných prúdov vzhľadom k trakčnému vedeniu. Veľmi podstatnú úlohu hra i pre zaistenie funkčnosti nového zabezpečovacieho zariadenia. Nakoniec sa sanácia železničného spodku urobí vrstvou štrkopiesku a jeho odvodnenie bude v tých častiach koľajiska, kde dôjde k rekonštrukcii železničného zvršku.

Stavebné riešenie podchodov

Navrhovaný je len jeden podchod ktorý by mal byť spoločný ako príchodový k vlakom a odchodový od vlakov. Situovaný bude pri schodisku pri výstupe na terajšie 1 nástupište.

Zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

Realizáciou stavby zostane zachované zapojenie jednotlivých smerov zaústených do železničnej stanice, avšak dôjde k zvýšeniu rýchlosti vlakov na vybrané koľaje. Zo smerov PLAVEČ a STRÁŽSKE dôjde k zvýšeniu rýchlosti (60km/hod.) pri vchode do železničnej stanice v priamom smere t.j. na koľaj číslo „1“ od PLAVČA a na koľaj číslo „3“ od STRÁŽSKEHO. Zo smeru od KYSAKU umožní nové zabezpečovacie zariadenie a konštrukcie nového zhlavia skupiny koľají číslo 7 a 9 zvýšenie vchodovej rýchlosti na 60km/hod. na koľaje číslo 3, 7 a 9. Na ostatných dopravných koľajach bude zachovaná súčasná rýchlosť t.j. 40 km/hod.

Keďže celá stavba bude  riešená v niekoľkých etapách z dôvodu dopravnej priepustnosti, aj vlastné zabezpečenie vlakových ciest je riešené provizórne v etapách vrátene etapy definitívneho tvaru koľajiska.

Po ukončení stavebných prác sa nový tvar koľajiska zabezpečí staničným zabezpečovacím zariadením typu „ELEKTRONICKÉ STAVADLO“. Nové staničné zabezpečovacie zariadenie zvýši dopravné možnosti stanice a prispeje k väčšej miere bezpečnosti. Ovládanie bude možné z jedného miesta z pracoviska výpravcu. Voľnosť koľají bude zisťovaná počítačmi osí. V rámci stanice sa umiestnia nové návestidla, snímače kolies, výmeny sa osadia elektromotorickými prestavníkmi. Vybuduje sa kabelizácia na pripojenie týchto prvkov do systému. Káble budú ukončené na káblových stojanoch v miestnosti pre zabezpečovacie zariadenie. V rámci riešenia staničného zabezpečovacieho zariadenia dôjde k napojeniu na jestvujúce traťové zabezpečovacie zariadenie PREŠOV – VEĽKÝ ŠARIŠ. Vlastná riadiaca časť elektronického stavadla bude predmetom riešenia dodávateľa technológie. Priecestné zabezpečovacie zariadenia v obvode žst. Prešov budú zahrnuté do elektronického stavadla. Traťové úseky PREŠOV – ŠARIŠSKÉ LUKY, PREŠOV – DRIENOVSKÁ NOVÁ VES sú v súčasnosti zabezpečené traťovým zabezpečovacím zariadením „1“ kategórie bez závislostí od zabezpečovacieho zariadenia v susedných dopravniach a od jazdy vlaku. Dorozumievanie je telefonické. V úseku PREŠOV – DRIENOVSKÁ NOVÁ VES sa nachádza hlásnica TORYSA s oddielovými návestidlami pre oba smery. V týchto traťových úsekoch sa vybuduje nové traťové zabezpečovacie zariadenie typu „AUTOMATICKÉ HRADLO“ so zaisťovaním voľnosti trate pomocou počítačov osí. Automatické hradlo bude kompatibilné s elektronickým stavadlom žst. Prešov. V žst. Drienovská Nová Ves a Šarišské Lúky bude zriadená závislosť medzi jestvujúcim staničným zabezpečovacím zariadením a novým traťovým zabezpečovacím zariadením. Z toho dôvodu sa v žst. Šarišské Lúky umiestni nové skupinové odchodové návestidlo pred prvú výhybku. V žst. Drienovská Nová Ves sa využijú jestvujúce odchodové návestidla. Traťový úsek PREŠOV – DRIENOVSKÁ NOVÁ VES bude rozdelený na dva oddiely.

V žst. Prešov sa vybuduje nové staničné zabezpečovacie zariadenie typu elektronické stavadlo. Jedná sa o zabezpečovacie zariadenie „5“ generácie, kde:

 • Prenos príkazov a informácii o stave dopravnej cesty a polohe koľajového vozidla sa uskutočňuje elektronickým signálom.
 • Na získanie informácii o stave vonkajšieho objektu sa používajú kontrolné obvody.
 • Voľnosť dopravnej cesty sa zisťuje technickým prostriedkom.
 • Pre ovládanie vonkajších objektov sa používa elektrická energia.
 • Logické závislosti sa vytvárajú programovateľnou logikou prostredníctvom mikropočítačov.

Pre traťový úsek sa vybuduje zariadenie „3“ kategórie, kde:

 • Hlavné i zriaďovacie návestidlá sú závisle od polohy všetkých prechádzaných i odvratných výhybiek a výkoľajok a od voľnosti jazdnej cesty.
 • Sú vylúčené všetky súčasne zakázané jazdné cesty.

Pozemné objekty

Z pozemných objektov sú  navrhované prístrešky na nových nástupištiach číslo 2, 3 a nový prístrešok na celom 1. nástupišti vrátane súčasného priestoru nástupišťa. Ďalej sem patria úpravy jestvujúcich pozemných objektov ako je trafostanica, priestor pre zabezpečovacie zariadenie a pod.


Popis prevádzkových súborov  (PS) a stavebných objektov

Zabezpečovacie zariadenia

Žst. Prešov, provizórne zabezpečovacie zariadenie

Keďže celá stavba je riešená v niekoľkých etapách z dôvodu dopravnej priepustnosti, aj vlastné zabezpečenie vlakových ciest je riešené provizórne v etapách vrátane etapy definitívneho tvaru koľajiska. Predmetom tohto PS je riešenie dočasného zabezpečenia jazdných ciest až do okamihu oživenia a spustenia elektronického stavadla. Jestvujúce výhybky sa doplnia o výmenové zámky, na určené miesta sa umiestnia výkoľajky pre bočnú ochranu jazdných ciest. Na stavadla sa umiestnia nové tabule na zavesovanie kľúčov. V rámci jednotlivých etáp a zmenách tvaru koľajiska budú aj tieto tabule aktualizované. Chody vlaky sa budú povoľovať privolávacou návesťou.

Žst. Prešov, staničné zabezpečovacie zariadenie

Po ukončení stavebných prác sa nový tvar koľajiska zabezpečí novým staničným zabezpečovacím zariadením typu“ ELEKTRONICKÉ STAVADLO“. Nové staničné zabezpečovacie zariadenie zvýši dopravné možnosti stanice a prispeje k väčšej miere bezpečnosti. Ovládanie bude možné z jedného miesta z pracoviska výpravcu. Voľnosť koľají bude zisťovaná počítačmi osí. Rozsah zabezpečenia je od vchodových návestidiel (resp. predzvestí ) zo smeru Veľký Šariš, Šarišské Lúky a Drienovská Nová Ves. Čo sa týka počtu koľají, zabezpečené budú koľaje od čísla 9 po číslo 14, pričom vstupy z ostatných koľají budú kontrolované zahrnuté do zabezpečovacieho zariadenia.  V rámci stanice sa umiestnia nové návestidla, snímače kolies výmeny sa osadia elektromotorickými prestavníkmi. Vybuduje sa kabelizácia na pripojenie týchto prvkov do systému. Káble budú ukončené na káblových stojanoch v miestnosti pre zabezpečovacie zariadenie. Z tohoto miesta  dôjde k prepojeniu s vlastnou riadiacou časťou elektronického stavadla. V rámci riešenia staničného zabezpečovacieho zariadenia dôjde k napojeniu na jestvujúce traťové zabezpečovacie zariadenie Prešov – Veľký Šariš. Napájanie bude riešené z dvoch nezávislých sieti, pričom na preklenutie doby výpadku a prepnutia na druhú sieť bude použitý zdroj nepretržitého napájania s dostatočnou kapacitou. Vlastná riadiaca časť elektronického stavadla bude predmetom riešenia dodávateľa technológie.

Žst. Prešov, traťové zabezpečovacie zariadenie smer Drienovská Nová Ves (DNV) a uviazanie staničného zabezpečovacieho zariadenie v žst. DNV.

V tomto traťovom úseku sa vybuduje nové zabezpečovacie zariadenie typu „Automatické hradlo“ so zisťovaním voľnosti trate pomocou počítačov osí. Automatické hradlo bude kompatibilné s elektronickým stavadlom v žst. Prešov. V žst. DNV bude zriadená závislosť medzi jestvujúcim staničným zabezpečovacím zariadením a novým traťovým zabezpečovacím zariadením. Traťový úsek bude rozdelený na dva oddiely oddielovými návestidlami pre oba smery so svojimi predzvesťami. Predzvesti budú od oddielových návestidiel vzdialené na zábrzdnú vzdialenosť. Vzhľadom na to, že oddielové návestidlá sa nachádzajú v približovacom úseku jestvujúcich priecestí, bude medzi dotknutými priecestnými zabezpečovacími zariadeniami a traťovým zabezpečovacím zariadením zriadená závislosť.

Oznamovacie zariadenia

Zvukové informačne zariadenie

V súčasnosti v žst. Prešov je prevádzkované rozhlasová zariadenie. Ozvučené sú priestory v staničnej budove, na jestvujúcom nástupišti 1. Sypané nástupištia s rozhlasovými stožiarmi s reproduktormi medzi 1 a 3 koľajou. Rozhlas je riadený jestvujúcou ústredňou AUB 4800 s výkonom ozvučenia 800W. Jestvujúce rozvody a reproduktory v staničnej budove zostanú pôvodné. Na „1“nástupišti bude vymenený celý rozvod a všetky reproduktory. Na dvoch novo vybudovaných nástupištiach a všetkých podchodoch bude vybudované nové rozhlasové zariadenie. Na nástupištiach budú reproduktory umiestňované na zastrešenia nástupíšť a rozhlasové stožiare. Vymenená bude rozhlasová ústredňa so zosilňovačom s  výkonom 2 x 400 W. Rozhlasový systém bude riadený automatický zo spoločného riadiaceho počítača pre vizuálne a zvukové zariadenie umiestnené v hlásateľni.

Vizuálne informačné zariadenia

Jestvujúci prevádzkovaný informačný systém pre cestujúcu verejnosť typu PRAGOTRON bude zdemontovaný. Vybudované bude nové elektronické vizuálne informačné zariadenie. Použité budú nove informačné tabule na báze LED diód a preklápacích terčíkoch. Informačný systém bude riadený riadiacim počítačom s automatickou prevádzkou spoločnou pre vizuálny a hlasový systém, pričom bude možný manuálny vstup do prevádzky. Kontrolná časť systému bude umiestnená v dopravnej kancelárii. V prijímacej hale žst. na mieste jestvujúcich tabúľ budú nové odchodové tabule a príchodová tabuľa. Na nástupištia budú umiestnené nástupištné
tabule na zastrešenia a atypické stožiare so strieškou.

Priebeh stavby

Pri nultej etape sa skráti  kusá koľaj číslo 11 ktorá vedie popri  vykladacej a nakladacej rampe, ktorá je súčasťou skladov.

Pri prvej etape dôjde k zneseniu koľaji číslo 1, 2 a 4 a k rekonštrukcii koľajového zvršku a spodku v celom rozsahu. Súčasne sa vybuduje 3 nástupište v dĺžke 400m a začne sa s budovaní podchodu od 3 nástupištia k staničnej budove. Po ukončení tejto etapy 2 koľaj bude už len ako kusá nakoľko na jej mieste bude postavené 3 nástupište.

Druhá etapa bude mať dva podetapy.  Pri prvej podetape sa znesie pravá časť koľají číslo 3, 5 a 7. Taktiež  sa vykoná rekonštrukcia koľajového zvršku a spodku a priľahlej výhybky, súčasne sa vybuduje 2 nástupište v dĺžke 250m a bude sa pokračovať v budovaní podchodu smerom k staničnej budove. Pri druhej podetape sa znesie ľavá časť koľaji číslo 3, 5 a 7 kde sa vykoná rekonštrukcia koľajového zvršku a spodku ako aj rekonštrukcia priľahlých výhybiek. Po ukončení tejto etapy bývala koľaj číslo 5 už nebude existovať a koľaje číslo 3 a7 sa skrátia. Vznikne nová kusá koľaj číslo 7a.

Pri tretej etape sa znesie koľaj číslo 9, na ktorej sa vykoná rekonštrukcia koľajového zvršku a spodku. Pribuduje sa k terajšiemu 1 nástupištiu znížená časť tohto nástupišťa a spojí sa podchod od 3 nástupišťa k staničnej budove. Dobuduje sa časť 1 nástupišťa po pravej strane na celkovú dĺžku 250m. súčasne sa vykoná aj rekonštrukcia priľahlých výhybiek. Po ukončení tejto etapy sa koľaj číslo 9 skráti a vznikne nová kusá koľaj číslo 9b.

Štvrtá etapa má taktiež dva podetapy, pri ktorých sa vykoná rekonštrukcia výhybiek ku koľajam číslo 4 až 12.

Pri záverečnej piatej etape dôjde k rekonštrukcii vchodového zhlavia od žst. Drienovská Nová ves.

Súčasne s týmito etapami sa bude pracovať na ďalších objektoch, technologických zariadeniach a pod.

ZÁVER

Hlavný prínos stavby:

 • zvýšenie bezpečnosti a kultúry dopravy na železnici (podchod, nové kryté nástupištia, modernizácia infraštruktúry).
 • Modernizácia dopravnej cesty, čím sa zvýši jej bezpečnosť ale hlavne výkonnosť.
 • Plnenie podmienok predpisu Ž11 (Všeobecné zásady a technické požiadavky na modernizáciu  trate ŽSR, v ktorom sú premietnuté aj nároky vyplývajúce z medzinárodnej dohody AGTC).
 • Zvýšenie rýchlosti na zrekonštruovaných koľajach na rýchlosť 60km/hod.

Celkom na záver môžeme poznamenať, že táto rekonštrukcia bude isto iste radostnejšia ako tá, ktorá sa začala odvíjať krátko po oslobodení Prešova (19.01.1945), keď žst. Prešov bola totálne zničená ako sa to píše v Kronike žst. Prešov  z tohto obdobia.
 

Základne údaje o stavbe

 

Investor: ŽELEZNICE SR 
Realizátor stavby:   „Združenie PREŠOV“ – pozastavujúce z:
ŽS BRNO a.s.
AŽD PRAHA s.r.o.
BETAMONT ZVOLEN s.r.o.
Železničné stavby KOŠICE a. s.
Generálny projektant stavby: TERRAPROJEKT a.s. BRATISLAVA 
Podzhotovitelia projektu:  IKP CE PRAHA s.r.o.
SUDOP KOŠICE a.s.
AŽD – projekt BRATISLAVA s.r.o. 
Náklady stavby:  596 455 422 Sk.
Financovanie:  EU (štrukturálny) fond – 75%
Štátny rozpočet – 25%
 
Doba výstavby a predpokladané termíny realizácie:  Začiatok – III / 2006
Ukončenie – IX / 2007
Doba výstavby – 19 mesiacov. 


                                                                                                
V Prešove dňa 18.04.2006

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy