Filmovanie a fotografovanie vo vyhradenom obvode železnice

13.5.2005 9:56 Pio

Filmovanie a fotografovanie vo vyhradenom obvode železnice

foto: Vlado Salzer
V minulých dňoch ŽSR vydali spoločné pokyny pre:

POVOĽOVANIE VSTUPU, FILMOVANIE A FOTOGRAFOVANIE VO VYHRADENOM OBVODE

Pokyny platia pre všetky spoločnosti bývalých unitárnych železníc. Predkladám výpis z tohoto pokynu:

ZOZNAM SÚVISIACICH ZÁKONOV A PREDPISOV

Zákon NR SR č.164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č.258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
Zákon č 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti, a. s. a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení   neskorších predpisov,
Zákon  č. 57/1998 Z. z.  o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov,
Zákon  č.215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č.330/1966 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
D 33  Predpis o vojenskej preprave po železnici,
Pracovný poriadok,
MPZ Miestne prípojové zmluvy,
D2 Dopravné predpisy, D1 Návestné predpisy,
Bz 1 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,
Op 5 Predpis o zdravotnej spôsobilosti k výkonu práce na železnici,
Zmluva č.2/2005 o prevádzkovaní dopravy na dráhe v správe ŽSR medzi ŽSR a ZSSK.


I. Úvodné ustanovenia

1.  Tento pokyn stanovuje jednotný postup pre vydávanie a odoberanie zamestnaneckých preukazov, povolení s oprávnením, povolení na vstup cudzích osôb, fotografovanie, filmovanie a iné zobrazovanie v objektoch, priestoroch a zariadeniach ŽSR, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ďalej ZSSK CARGO) a  Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalej ZSSK ) a určuje povinnosti držiteľov vydaných oprávnení.

3. Pokyn je záväzný pre všetky orgány a organizačné zložky v pôsobnosti ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK. Taktiež je záväzný pre právnické a fyzické osoby vykonávajúce činnosť vo vyhradenom obvode ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK. 

II. Rozdelenie priestorov a zariadení pre účely povoľovania vstupu
   
7.  Všetky objekty a zariadenia ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK, sa nachádzajú v priestoroch prístupných verejnosti, alebo vo vyhradených obvodoch.

8.  Priestory prístupné verejnosti tvoria objekty a zariadenia ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK, ktoré sú určené ku styku  s verejnosťou. V železničných staniciach (ŽST) bez peronizácie sú to   priestory  určené  na  nástup  a  výstup  cestujúcich, priestory osob. a nákl. pokladníc, priestory pre podávanie zásielok a batožín ako aj administratívne priestory na prerokovanie rôznych žiadostí a zmlúv zákazníka. Vstup do týchto priestorov je povolený len v dobe nástupu a výstupu cestujúcich a v nevyhnutne potrebnej dobe na vykonanie rôznych administratívnych úkonov.
 Pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a stravovania sa priestory ambulancií zdravotných zariadení a priestory jedální a bufetov, ktoré sa nachádzajú v priestoroch  iných organizačných  zložiek   považujú za verejne prístupné priestory.

9.   Vyhradený obvod tvoria ostatné priestory, objekty a zariadenia ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Vstup do vyhradeného obvodu bez povolenia je zakázaný. Výnimku tvoria osoby uvedené v bode 14.

III. Povoľovanie vstupu do vyhradeného obvodu 

12. Vstup do vyhradeného obvodu ŽSR , ZSSK CARGO a ZSSK v rozsahu oprávnení je povolený:
      a) zamestnancom ŽSR s platným preukazom,
      b) zamestnancom ZSSK s platným preukazom,
      c) zamestnancom ZSSK CARGO s platným preukazom,
      d) iným osobám s osobitným povolením.

13. Pri vydávaní preukazov alebo povolení na vstup do vyhradeného obvodu je treba dbať na zaručenie bezpečnosti železničnej dopravy, ochrany osôb a majetku ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK.
Osoby s povolením podľa prílohy č.4 musia byť v stanovenom rozsahu preukázateľne poučené (Inštitútom vzdelávania a psychológie) s overením znalostí o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri práci  (BOZP), poprípade vykonať  skúšku spôsobilosti – U/1) pre činnosť: Vedúci pracovnej skupiny v priestore možného ohrozenia, v súlade s predpisom „Výcvikový a skúšobný poriadok Železníc Slovenskej republiky Ok 2“ a predpisom ZSSK „Výcvikový a skúšobný poriadok  pre zamestnancov  Železničnej spoločnosti, a. s“.

14. Vstup do vyhradeného obvodu ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK bez povolenia majú:
a)  príslušníci a zamestnanci ozbrojených, hasičských a záchranných zborov a jednotiek,   lekári a zdravotníci pri živelných pohromách, nehodách, pracovných úrazoch, preventívnych prehliadkach a v iných mimoriadnych prípadoch,
b)  zamestnanci havarijných služieb pri odstraňovaní porúch plynu, vody a elektriny,
c)  zamestnanci pohrebných služieb pri odstraňovaní mŕtvol,
d)  príslušníci Colného úradu, Cudzineckej polície a pasovej služby pri výkone služby, 
e)  príslušníci Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Vojenskej polície, ak sú pri policajných opatreniach zaradení do spoločného výkonu služby so Železničnou políciou,
f)  príslušníci ozbrojených síl SR pri výkone funkcie veliteľa (zástupcu veliteľa) prevozu vojenského vlaku, veliteľa a členov sprievodnej stráže transportu, ak sa preukážu predpísanými dokladmi (prepravný výkaz vojenského prevozu, poverenie k výkonu veliteľa stráže),
g)  členovia zahraničných posádok jedálnych, lôžkových a ležadlových vozňov pri plnení svojich služobných povinností,
h)  zamestnanci poverení výkonom štátneho dozoru na dráhach,
i)  rušňové a vlakové čaty cudzích železníc do obvodu pohraničných prechodových staníc (PPS)  prípadne iných ŽST, ak  majú potvrdený prevádzkový záznam,
j)  zamestnanci  cudzích  železničných  správ,  ktorých  pracovisko je v  pohraničnej prechodovej stanici (PPS) ŽSR, resp. v ŽST, v ktorej sa vykonávajú úkony za PPS, ak sa preukážu preukazom svojej železničnej správy,
k)  zamestnanci iných rezortov, ktorí sú poverení dozorom v ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK, ak sa preukážu poverením a zamestnaneckým preukazom vydaným orgánom,  ktorý  ich dozorom poveril a  to v sprievode určeného zamestnanca organizácie.


IV. Preukazy a oprávnenia na vstup do vyhradeného obvodu 

17. Doklady oprávňujúce na vstup do vyhradeného obvodu ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK
a) zamestnanecký preukaz ŽSR ,
b) zamestnanecký preukaz ZSSK CARGO,
c) zamestnanecký preukaz ZSSK,
d) preukaz príslušníka Železničnej polície,
e) poverenie pre výkon štátneho dozoru na dráhach,
f) povolenie na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu ŽSR,
g) povolenie na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO,
h) povolenie na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu ZSSK,
i) povolenie s oprávnením ŽSR,
j) povolenie s oprávnením ZSSK CARGO, 
k) povolenie s oprávnením ZSSK,
l) prenosné povolenie s oprávnením ŽSR,
m)  prenosné povolenie s oprávnením ZSSK CARGO,
n)   prenosné povolenie s oprávnením ZSSK,
o)   povolenie na vjazd cestných  vozidiel do vyhradeného obvodu ŽSR, 
p)   povolenie na vjazd cestných vozidiel do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO,
r)   povolenie na vjazd cestných vozidiel do vyhradeného obvodu ZSSK.

Povolenia i, j, k, l, m, o, p, r platia so zamestnaneckým preukazom ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK, resp. s Povolením na vstup cudzích osôb. Povolenia  o, p, r môžu organizácie vydávať len pre vlastný obvod, platia však aj s preukazmi všetkých troch organizácií.

18. Každá osoba pohybujúca sa vo vyhradenom obvode ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK musí mať niektorý z preukazov uvedených v bode 17 a - r okrem osôb uvedených v bode 14.

XIII. Fotografovanie, filmovanie alebo iné zobrazovanie vo vyhradenom obvode ŽSR , ZSSK CARGO a ZSSK

75. Cudzím osobám je vo vyhradenom obvode ŽSR , ZSSK CARGO a ZSSK  dovolené fotografovať, filmovať, zakresľovať alebo inak zobrazovať objekty  a zariadenia na základe súhlasu udeleného pre daný obvod miestne príslušným útvarom KRaO  ŽSR, Oddelením krízového riadenia ZSSK CARGO alebo Tímom krízového riadenia ZSSK vo vydanom Povolení na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu.

76. Osoby, ktoré nemajú doklad o zmyslovej spôsobilosti a neboli v stanovenom rozsahu preukázateľne poučené s overením znalostí o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BZOP), v súlade s predpisom ŽSR Výcvikový a skúšobný poriadok Železníc Slovenskej republiky Ok 2 a predpisom ZSSK Výcvikový a skúšobný poriadok pre zamestnancov Železničnej spoločnosti, a.s.  môžu fotografovať (filmovať) vo vyhradenom obvode len v sprievode zamestnanca ŽSR, ZSSK CARGO alebo ZSSK znalého miestnych pomerov a zodpovedného za ich bezpečnosť a plynulý chod prevádzky.

77. Fotografovanie a filmovanie je zakázané  na režimových pracoviskách ŽSR, ZSSK CARGO a ZSSK (v súlade zo zákonom č.215/2004 Z.z.) a v priestoroch označených tabuľkou „Zákaz fotografovania“.


Príloha č.4

Žiadosť o vydanie „Povolenia na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu ŽSR, ZSSK CARGO,  ZSSK“
Povolenie sa vyžaduje pre:

1. Meno a priezvisko, titul ........................................................................................................

2. Dátum narodenia...................................................................................................................

3. Zamestnávateľ: ....................................................................................................................
                                           (uviesť presnú adresu zamestnávateľa vrátane PSČ, tel.:/fax)

4. Vstup sa požaduje za účelom:...............................................................................................
(uviesť dôvod vstupu do vyhradeného obvodu, napr. dochádzka do zamestnania, kontrolná činnosť, obsluha mechanizmov apod.)


5. Vstup do obvodu:.................................................................................................................
(uviesť presne obvod alebo názov pracoviska, kam sa vstup požaduje. napr.: obvod OR ŽSR, ŽST, budova Železničná č.1, Košice, administratívna budova TKD, celý obvod RD Zvolen a pod.)


Dátum:...............................................                 ........................................................
 (pečiatka, meno, priezvisko a podpis vedúceho zamestnanca organizácie)

Prílohy:

1.Potvrdenie o poučení z ustanovení predpisu Bz 1 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (kópia Výkazu o skúškach), (vydá pracovisko Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie ŽSR),
2.Lekársky posudok o zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti potvrdený železničným lekárom,
3.Potvrdenie o zaplatení poplatku 50.- Sk(pre ZSSK CARGO a ŽSR) alebo spisná známka 50.- Sk (pre ZSSK).  Poplatok pre ZSSK CARGO je potrebné zaplatiť na číslo účtu  2623081504/1100 šekom alebo bankovým prevodom.


Vydané povolenie číslo.....................  dňa ..........................


                                                                                                        ....................................
                                                                                                          podpis vydávajúceho

Súvisiace odkazy