Dobrá Niva - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 2    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Dobrá Niva sa nachádza v km 12 železničnej trate č. 153 Zvolen - Čata. V stanici sa nachádzajú tri dopravné a dve manipulačné koľaje. Dopravné koľaje sú vybavené svetelnými odchodovými návestidlami, ktoré sú osadené 3 svetlami (červená, zelená a biela). Vchodové návestidlá sú svetelné AŽD spolu samostatnou svetelnou predzvesťou AŽD.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Dobrá Niva leží v km 12,224 jednokoľajnej trate Zvolen osobná stanica - Šahy.
Administratívne je pričlenená k ŽST Zvolen.
Je nesamostatnou stanicou : 
- zmiešanou podľa povahy práce,
- medziľahlou po prevádzkovej stránke.
Sídlo prednostu stanice je v administratívnej budove žst Zvolen osobná stanica.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Nákladisko Breziny leží v km 7,294 medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.
Vlečka Poľnonákup SLATINA a.s. Breziny odbočuje v km 7,000 výhybkou č.2 a v km 7,617 výh. č. 4 z nákladiska Breziny medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.
Zastávka Breziny leží v km 8,225 medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.
Zastávka Podzámčok leží v km 10,045 medzi stanicami Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva. 
Zastávka Dobrá Niva leží v km 13,360 medzi stanicami Dobrá Niva - Sása Pliešovce.

NástupištiaPre bezpečný a urýchlený nástup a výstup cestujúcich do vlaku a z vlaku slúžia dve vyvýšené nástupištia v dĺžke 200 m medzi koľajami č. 1 - 2 a 2 - 4. Prechodový mostík je zriadený pred dopravnou kanceláriou cez koľaje 4, 2, 1.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Dobrá Niva je vybavená zabezpečovacím zariadením 2. kategórie (mechanické zabezpečovacie zariadenie) so samočinným záverom výmen. Výhybky sú počas vlakovej dopravy obsluhované z ústredného stavadla v dopravnej kancelárii a počas posunu ručne na mieste po ich uvoľnení pre zamýšľaný posun. Stanica je vybavená koľajovými obvodmi, ktoré na koľajovej doske v dopravnej kancelárii signalizujú voľnosť alebo obsadenie príslušného koľajového obvodu. Zároveň znemožňujú postavenie vchodového návestidla na návesť dovoľujúcu jazdu vlaku pri normálnej obsluhe zabezpečovacieho zariadenia, ak je staničná koľaj obsadená. Voľnosť výhybiek od odchodových návestidiel po krajnú výhybku (vrátane) nie je zabezpečovacím zariadením zisťovaná. Stanica je vybavená neprenosnými svetlenými vchodovými i odchodovými návestidlami.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzistaničný úsek Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením 3. kategórie. Jazda následných vlakov je zabezpečená osobitne riešeným RPB s kontrolou voľnosti trate, na ktorom nie je možné dosiahnuť bezsúhlasový stav. Voľnosť traťovej koľaje je zisťovaná prostredníctvom počítača náprav typu AZF. Jazda protismerných vlakov je zabezpečená zmenou traťového súhlasu.
Medzistaničný úsek Dobrá Niva - Sása-Pliešovce je vybavený traťovým zabezpečovacím zariadením 1. kategórie (telefonické dorozumievanie) obojsmerné.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

R A M P Y:
Stanica má bočno-čelnú rampu, ktorá slúži na nakládku a vykládku tovaru. Bočná rampa v dĺžke l00 m je vedľa koľaje číslo 4 a čelná rampa tvorí ukončenie koľaje číslo 6 a.
MANIPULAČNÉ PRIESTORY:
Vedľa všeobecnej nakládkovej a vykládkovej koľaje číslo 6 je spevnené zložište a manipulačné priestranstvo o rozlohe 8.500 m2. Je vybavené elektrickým osvetlením, osvetľovacími stožiarmi a zásuvkovým stojanom. Ďalším manipulačným priestranstvom je priestor bočno-čelnej rampy o rozlohe 2000 m2. Je tiež vybavené elektrickými osvetľovacími stožiarmi a zásuvkovým stojanom. Nakládku a vykládku mechanizačnými prostriedkami (napr. žeriavmi a pod.) možno bezpečne vykonávať na koľaji číslo 6 v celej jej dĺžke a na koľaji číslo 4 v priestore bočnej rampy.
K O Ľ A J E :
Priľahlé koľaje k zložiskám a rampám sú koľaje číslo 6 v užitočnej dĺžke 168 m a koľaj číslo 4 v užitočnej dĺžke 100 m - bočná rampa. Sú to manipulačné koľaje slúžiace na posun a na nakládku a vykládku vozňových zásielok.

Dobrá Niva 
  
Etnografické a historické hodnoty:

Územie Dobrej Nivy je najstarším a súvislým pravekým osídlením v Pliešovskej kotline. Tomu nasvedčuje nájdenie kamennej sekerky z doby kamennej z rokov 4000 - 3000 pred naším letopočtom. Súvislosť osídlenia je dokladovaná bronzovou ozdobou z doby bronzovej a keramikou z doby rímskej. Dobrá Niva v minulosti existovala ako banícka osada. Pred rokom 1254 dostala kráľovské výsady samostatného kráľovského mestečka. Tvorila voľný spojenecký zväzok s mestečkami Pliešovce, Sása, Babiná, v ktorom mala vedúce postavenie a spoločný archív. V tomto období bol postavený aj hrad Dobrá Niva. V mestečku sa rozvinuli všetky remeslá. Do roku 15696 patrila do sústavy banských miest, pretože v Striebornej   dolovalo striebro. Veľký úpadok Dobrej Nivy a ostatných spojeneckých mestečiek začal vpádmi Turkov a pokračoval vplyvom Eszterházovcov. Postupne rušili práva spojeneckým mestečkám a hlavne dobronivcov hnali na nútené práce a nútili ich platiť dane. V 20. storočí veľa obyvateľov odišlo za prácou do Ameriky a Kanady. Počas 2. svetovej vojny v obci pôsobila partizánska skupina. Cez SNP v októbri 1944 tu pôsobila a bojovala časť 2. paradesantnej brigády.

Urbanistické hodnoty tohto sídla spočívajú predovšetkým v pôdorysnom utvorení sídla a jeho zachovalosti dodnes, so zachovalou zástavbou obytných domov s hospodárskym zázemím, roľníckymi usadlosťami a s verejnými budovami , ktoré sú situované tak, že využívajú terénne danosti.

Ešte v minulom storočí bola Dobrá Niva obec s drevenými stavbami, ale po požiari, ktorý zničil takmer celú dedinu, obyvatelia stavali domy z kameňa a zliepali ho hlinou.
V obci Dobrá Niva bola 24. 2. 1992 vyhlásená pamiatková zóna.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
151 kB
14.3.2009

Galéria objektu