Diviaky - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Dolná Štubňa, Turčianske Teplice

Nadmorská výška

487 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 5    Manipulačné: 1    Odstavné: 1    Ostatné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Diviaky leží na trati ŽSR č. 170 Vrútky - Zvolen. Do r. 1912 niesla názov Dolná Štubňa, aj keď sa nachádzala v chotári obce Diviaky. V r. 1941 bola prestavaná výpravná budova stanice. V r. 1952 sa spojili obce Diviaky a Turčianske Teplice v jeden celok, preto stanica v Diviakoch dostala názov Turčianske Teplice a zastávka Turčianske Teplice kúpele. Po odčlenení Diviakov od Turčianskych Teplíc v r. 1960, sa stanica opäť premenovala na Diviaky.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Diviaky leží v km 283,028 trate Zvolen nákl. st. - Vrútky, ktorá je v úseku Zvolen nákladná stanica - Hronská Dúbrava a Horná Štubňa - Vrútky dvojkoľajná. Úseky dvojkoľajnej trate Zvolen nákl. st. - Hronská Dúbrava a Martin - Vrútky sú elektrifikované.
Je stanicou: 3. kategórie, zmiešanou podľa povahy práce, medziľahlou po prevádzkovej stránke.

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Diviaky sú pridelené: Nesamostatná stanica Príbovce

Styk dráh

Vlečka ŠARM s.r.o. Turčianske Teplice odbočuje z koľaje číslo 4 výhybkou č. 8.
Vlečka Geostroj a.s. Turčianske Teplice odbočujúcej z vlečkovej koľaje vlečky ŠARM s.r.o. výhybkou číslo D2.
Obidve vlečky sú pre technický stav mimo prevádzky.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Horná Štubňa leží v km 276, 850 medzi stanicami Horná Štubňa - Diviaky.
Zastávka Horná Štubňa obec leží v km 39,238 medzi stanicami Čremošné - Odbočka Dolná Štubňa. 
Odbočka Dolná Štubňa leží v km 277,679 na trati Zvolen nákladná stanica - Vrútky a v km 40,670 na trati Banská Bystrica - Diviaky.
Zastávka Turčianske Teplice leží v km 281,565 medzi stanicami Horná Štubňa - Diviaky. 
Zastávka Malý Čepčín z leží v km 286,297 
Zastávka Jazernica leží v km 288,933 medzi stanicami Diviaky - Príbovce.
Automatické hradlo Bodovice typu AH 83 s návestným bodom leží v km 289,914 
Zastávka Kláštor pod Znievom leží v km 292,440 medzi stanicami Diviaky a Príbovce.

Nástupištia

Pre nástup a výstup cestujúcich slúžia tieto vyvýšené nástupištia s obrubníkmi:
- pri koľaji číslo 1, dĺžka nástupišťa 300 m;
- pri koľaji číslo 2, dĺžka nástupišťa 300 m;
- pri koľaji číslo 4, dĺžka nástupišťa 300 m.
Prechodové mostíky sú cez koľaje číslo 2, 4 a 6 v úrovni staničnej budovy, Príchod ku vlakom je cez čakáreň. Východ od vlakov je v úrovni hlavnej pokladnice, prípadne medzi prijímacou budovou a skladom na rampe. Pre prevoz batožín a spešnín ku a od vlakov slúžia prechodové mostíky v úrovni dopravnej kancelárie a v úrovni
prechodu medzi skladom na rampe a prijímacou budovou.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica je vybavená elektromechanickým staničným zabezpečovacím zariadením 2. kategórie so svetelnými návestidlami a elektromotorickým prestavovaním výmen. Vchodové a odchodové návestidlá a predzvesti sú svetelné, závislé na postavení výhybiek s rýchlostnou návestnou sústavou. Výhybky sú ústredne stavané
elektromotorickými prestavníkmi s výhybkovými koľajovými obvodmi V 1-6-7 J, V 2-3-4 J, V 14-15-20 J a V 17-18-19 J.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Diviaky - Horná Štubňa je zariadenie 2.kategóriej ednosmerný hradlový poloautomatický blok so samostatnými predzvesťami a absolútnym významom návesti STOJ, do ktorého je zapojená Odbočka Dolná Štubňa.
V medzistaničnom úseku Diviaky - Príbovce je zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie - Automatické hradlo AH 83 s návestným bodom /AH Bodovice/. Jazda vlaku sa zabezpečuje obsluhou traťového zabezpečovacieho zariadenia.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská

Úložná stanica pre plachty je Martin. Výmenná stanica pre palety je Martin. Zberná stanica pre vlečkovú agendu je Martin. Zberná stanica pre prepravnú činnosť (vykládka, nakládka, objednávka vozňov a pod.) je v ŽST Diviaky v systéme IRIS-N pre atrakčný obvod Diviaky. Systém IRIS-N je v dopravnej kancelárii. Zberná datastanica pre účtovnú evidenciu je v ŽST Diviaky. v systéme APM-NP pre atrakčný obvod ŽST Diviaky.
Sklad tovaru pre podaj a výdaj tovaru, pre nakládku a vykládku zásielok je vedľa koľaje číslo 6 o ploche 202 m2. Má štyri bočné a dva čelné vchody.

Rampy

Stanica má jednu bočnú rampu pri koľaji číslo 6, ktorá slúži pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Plocha rampy je 450 m2, dĺžka 45 m, šírka 10 m. Prístup na rampu pre cestné motorové vozidlá je z cesty vedúcej od vykladacieho priestranstva. V súrnych prípadoch od prijímacej budovy chôdzou.

Manipulačné priestory

Pre nakládku a vykládku železničných vozňov pre všetkých prepravcov slúži koľaj číslo 6. Na celej koľaji je možné používať na nakládku a vykládku všetky mechanizmy. Priestranstvo je elektricky osvetlené. Za osvetlenie
zodpovedá výpravca. Koľaj číslo 5 je určená na vykládku a nakládku sypkých substrátov. Povrch priestranstva je spevnený v dĺžke 150 m a v šírke 8 m. Na tejto koľaji majú prenajaté miesto na nakládku a vykládku dreva SŠL a Mestské lesy Kremnica. Oproti prijímacej budovy je vybudovaná bočná nakladacia rampa v dĺžke 35 m, v km
282,85 je novo vybudovaná rampa Mestských lesov Kremnica v dĺžke 25 m.

Zložisko pre nakládku a vykládku zásielok

Palivá Naďa Holá má prenajaté zložisko pre vykládku uhlia vedľa koľaje číslo 6 na vrútockom thlaví. Prístup na zložisko je z miestnej komunikácie, plocha 1 679 m2.
Stredoslovenské štátne lesy Banská Bystrica majú prenajaté zložisko pri koľaji číslo 5 o rozlohe 538 m2. Prístupová cesta je z verejnej cesty smer Dubové.
Mestské lesy Kremnica majú prenajaté zložisko pri 5. koľaji o rozlohe 145 m2. Vozne pod colnou kontrolou sa odstavujú na koľaj číslo 5 oproti dopravnej kancelárii.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
198 kB
14.3.2009

Galéria objektu