Hontianske Nemce - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Ďalšie informácie

Hontianske Nemce ŽST. Jednokoľajná trať ŽSR číslo 153 Zvolen - Čata. Osobná doprava bola zastavená v roku 1993.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Nesamostatná železničná stanica Hontianske Nemce leží v km 29,829 jednokoľajnej trate Zvolen osobná stanica - Šahy.
Nesamostatná stanica je pridelená k ŽST Šahy.
Je stanicou : zmiešanou - podľa povahy práce; medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Styk dráh

Vlečka Poľnonákup Hont a.s. Hontianske Nemce a Lesy Slovenskej republiky š.p. OZ Krupina odbočuje z koľaje číslo 4 výhybkou číslo 4 v km 29,354.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Bzovík zastávka leží v km 37,964 medzi stanicami Krupina - Hontianske Nemce.
Devičie zastávka leží v km 34,035 medzi stanicami Krupina – Hontianske Nemce.
Domaniky zastávka leží v km 27,928 medzi stanicami Hontianske Nemce a Hontianske Tesáre.

Nástupištia

Stanica má dve vyvýšené nástupište vysypané štrkom pri koľaji číslo 1 a pri koľaji č.2 dlhé 200 metrov.
Prechody pre cestujúcich a prechody pre vozíky sú v úrovni koľají oproti dopravnej kancelárie v koľaji číslo 4, 2.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Hontianske Nemce je zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie ( nezávislé návestidlá). Výhybky č.1 a 7 sú vybavené zariadením pre samovratnú činnosť s kontrolou polohy jazykov svetelnou signalizácoiu v pravítkovej skrini v dopravnej kancelárii.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Hontianske Nemce - Krupina je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonické dorozumievanie). V medzistaničnom úseku Hontianske Nemce - Hontianske Tesáre je traťové
zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonické dorozumievanie).

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
Úložná stanica pre vozňové plachty je železničná stanica Zvolen. Výmenná stanica pre palety je železničná stanica Zvolen.

Rampy:
V stanici je jedna otvorená bočná rampa. Dĺžka rampy je 100m o celkovej ploche 550 m2. Rampa je umiestnená vedľa koľaje číslo 4. Prístup k rampe je z miestnej komunikácie.

Manipulačné priestory:
V železničnej stanici sa nachádzajú manipulačné priestory vedľa koľají číslo 4, ktoré slúžia pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je spevnené, prístup je z miestnej komunikácie.

Základné informácie

Obec Hontianske Nemce sa rozprestiera v údolí rieky Štiavnica, v južnej časti stredného Slovenska, 10 km juhozápadne od Krupiny. Leží na križovatke ciest od miest Levice, Šahy, Zvolen a Banská Štiavnica. Obec tvoria sídelné útvary : Hontianske Nemce, Majer, Rakovec a Sitnianska Lehôtka.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. Jej plné znenie je obsiahnuté v listine z roku 1293 V rokoch 1235 - 1270 počas tatárskych vpádov bola dedina spustošená. Vďaka neúrodným rokom 1241 - 42 sa v dedine zvýšil hlad a vypukla tiež epidémia. Pár rokov po vpádoch Tatárov sa obec začala rozrastať. Patrila do kráľovského majektu a bola tu colnica na vyberanie mýta.

Do života obce tiež negatívne zasiahli Turecké vpády v 16. storočí.

Z novodobejších dejín za zmienku stojí obdobie svetových vojen, kde bojovalo mnoho mužov aj z Hontianskych Nemiec.

Obec je prevažne poľnohospodárska s rozvinutými vinohradníctvom. Zachovalo sa tu množstvo zvykov a tradícií, ktoré sú súčasťou kultúrneho a spoločenského života obce až dodnes.

Zaujímavosti obce

Kostolík na Viniciach - kultúrna pamiatka - je zasvätený sv. Urbanovi a sv. Donátovi. Je to gotická stavba z polovice 15.storočia. Hlavný oltár je renesančno - barokový z rokov 1660 - 80. Dvakrát ročne sa tu konajú púte - uctievanie patrónov viníc - 25.máj na sv. Urbana a koncom augusta na sv. Donáta.

Dominantou obce je farský kostol sv. Martina, postavený v prvej polovici 13.storočia. Pôvodne románsky kostol bol niekoľko krát prestavaný. Nadobudol prvky gotiky, chór bol postavený v renesančnom slohu. Sakristia a veža je baroková.

Mariánsky stĺp - kultúrna pamiatka - rokokový z druhej polovice 18. storočia. V roku 1995 bol počas škapuliarskej púte slávnostne vysvätený. Nachádzajú sa tu i viaceré kamenné sochy.

Hontianske Nemce sú obec s bohatou vinohradníckou históriou. Už v prvej listine z roku 1135 sa spomína 10 zakúpených vinohradov a prvá oficiálnejšia zmienka, zároveň s ich lokalizáciou pochádza z roku 1291. Dôkazom je aj kostolík na Viniciach zo 14.storočia.

Vínne pivničky sú vytesané do andezitového tufu, často prekryté stavbou. Tieto stavby slúžili hlavne k spracovaniu hrozna, či tiež ako senníky. Pivnice boli často využívané v dobách nepokojov, napr. v období tureckých vojen a II. svetovej vojny. Do 19. storočia boli vinice sústredené do oblasti juhozápadných svahov vrchu Kukučky. V súčasnosti sú využívané najmä plochy dvoch vinohradníckých osád - Pod vŕškom (cca 68 pivníc) a Husín (cca 53 pivníc).

Mapy a nákresy

JPG
JPG
136 kB
14.3.2009

Galéria objektu