Drážní úřad uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti na české železnici za rok 2020

11.10.2021 16:00Zdroj: Drážní úřad

6.10.2021

Drážní úřad opět po roce vydal výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích. I přesto, že počet
dopravců nadále stoupá, počet nehod stagnuje. Za rok 2020 obdržel Drážní úřad od Drážní inspekce
celkem 23 bezpečnostních doporučení, které využil k přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření.
Státní dozory odhalily řadu nedostatků, které ale v převážné většině bezprostředně neohrožovaly
bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy. Podrobnosti shrnuje výroční zpráva Drážního úřadu za
rok 2020. Zpráva je nově rozšířena a má přehlednou strukturu podle vzoru vydaného Evropskou
železniční agenturou (ERA). ERA shromažďuje veškeré výroční zprávy od národních bezpečnostních
úřadů členských zemí EU a využívá je k analýzám bezpečnosti a dalšímu plánování v evropském
železničním prostoru.

Vysoký počet dopravců, typický pro Českou republiku, se meziročně navýšil o dalších 15 subjektů na 128
provozovatelů drážní dopravy. Toto číslo samo o sobě znamená zvýšení nároků na kontrolní činnost,
kterou považujeme za preventivní opatření mající zásadní vliv na bezpečnost provozování drah a drážní
dopravy,“ zdůrazňuje Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

I přes omezení způsobená pandemií Covid-19 vykonal Drážní úřad v roce 2020 celkem 632 státních dozorů
se zaměřením na plnění povinností dopravců, provozovatelů a vlastníků drah. Provozně-technická sekce
v roce 2020 uskutečnila 204 dozorů zaměřených zejména na odbornou a zdravotní způsobilost osob
řídících drážní vozidla, údržbu vozidel a její provádění etně namátkových kontrol vozidel. Sekce
infrastruktury v roce 2020 vykonala 428 státních dozorů, které byly s ohledem na stálý nárůst střetů
silničních a drážních vozidel na železničních přejezdech zaměřeny především na přejezdy, a to zejména na
zajištění rozhledových poměrů.

Zjištění státních dozorů
Státní dozory odhalily časté chyby v registraci vozidel, zejména těch, která jsou registrovaná v zahraničí,
ale provozovaná v ČR. Údaje o státech, kde může být vozidlo provozováno, musí být vyznačeny přímo na
vozidle a souhlasit s údaji uvedenými v evropském registru vozidel. Toto označení však na vozidlech často
zcela chybí.

Zjištěn byl ve více případech také nevyhovující technický stav drážních vozidel či nepovolené úpravy. Byly
nalezeny odchylky skutečného stavu vozidel od zápisu v protokolu o technické kontrole vozidla.

Nedostatky shledaly také kontroly v samotných vlacích, například chybějící plomby u rukojetí záchranné
brzdy, uzamčení většího počtu nebo i všech WC ve vlaku, propadlé lhůty ročních kontrol hasicích přístrojů,
chybné značení cest k hasícím přístrojům.

Důraz je v rámci dozorové činnosti Drážního úřadu stále více kladen na kontrolu subjektů zodpovědných
za údržbu železničních vozidel (ECM). Právě ECM je tím, kdo ručí za skutečnost, že je dané vozidlo
provozováno v bezpečném a provozuschopném stavu. Platná legislativa nařizuje všem těmto subjektům
povinnou certifikaci. Systém údržby však musí být nejen vytvořen, ale také udržován a subjekty se
nastavenými postupy musí řídit. Kontroly, jichž bylo v roce 2020 vykonáno 78, ukazují, že i zde jsou patrné
nedostatky. Mimo jiné se jedná o nedodržování technologických postupů a nepoužívání předepsaných
náhradních dílů nebo nedodržování zásad pro skladování, kdy hrozí jejich poškození.

Výroční zpráva za rok 2020 je ke stažení na stránkách Drážního úřadu:
https://www.ducr.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace/vyrocni-zpravy