Setkání drážních úřadů s dopravci a výrobci kolejových vozidel

22.9.2021 19:00Zdroj: Drážní úřad ČR

22.9.2021

V  září  se  uskutečnilo  tradiční  setkání  Drážního  úřadu  s  železničními  dopravci  a  výrobci  kolejových
vozidel.  O své zkušenosti se zaváděním evropské legislativy do schvalovacích procesů a implementací
vlakového zabezpečovače ETCS se s účastníky podělili zástupci Evropské železniční agentury, polského
drážního  úřadu  UTK  i  slovenského  Dopravného  úradu.  S plány  na  zavádění  ETCS  i  dalšími  výstupy
Bezpečnostní komise seznámili hosty zástupci Ministerstva dopravy.   


Dotazy z řad dopravců i výrobců železničních vozidel potvrdily, že téma zavádění ETCS je aktuálně jedním
z nejzásadnějších problémů, které všechny subjekty zaměstnává. Zavedení  výhradního provozu ETCS
v roce 2025 na některých koridorových tratích se rychle blíží. Do tohoto data musí být železniční vozidla
vybavena a strojvedoucí proškoleni.


„Zkušenosti z okolních států nám potvrzují, že se jedná o komplexní téma a Česká republika drží krok se
sousedními zeměmi. Shodujeme se v zásadních tématech, která je třeba s Evropskou železniční agenturou
řešit,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.  


Pro úspěšné zavedení ETCS je důležitá součinnost Ministerstva dopravy, Drážního úřadu, provozovatelů,
výrobců i dalších subjektů. Implementace  moderního zabezpečovače se prolíná všemi procesy od
vybavování tratí přes dovybavení vozidel palubní částí ETCS až po nutnost připravit strojvedoucí tak, aby
byli schopni bezpečně novou technologii zvládnout. Sdílení zkušeností s národními bezpečnostními orgány
sousedních států a úzká spolupráce s Evropskou železniční agenturou jsou klíčovou součástí úspěšného
zavedení ETCS na území naší republiky.  


„Upozorňujeme veškeré  subjekty,  že  dovybavení  železničního  vozidla  mobilní  částí  ETCS  znamená
významnou změnu na vozidle, a tudíž je nutné absolvovat schvalovací proces vozidla včetně zkušebního
provozu,“ říká Radek Šafránek, ředitel provozně-technické sekce Drážního úřadu a dodává: „Prosíme proto
všechny žadatele, aby nepodceňovali časovou náročnost tohoto procesu.“


 V horizontu následujícího  roku má  být  palubní  částí  ETCS  dovybaveno  řádově  450  vozidel.  Aby
nedocházelo k problémům a zbytečným zpožděním, vydal Drážní úřad pokyn, jak v případě žádostí o
schválení dodatečné instalace postupovat. Základem je dobře připravená dokumentace, kterou žadatel
Drážnímu úřadu předkládá.


„V návaznosti na zavádění ETCS je  však  potřeba také proškolit strojvedoucí. Doposud byla proškolena a
s ETCS se setkala jen malá část nich. V této souvislosti se uvažuje o využití simulátorů, na kterých by měli
všichni strojvedoucí povinnost se s novým zabezpečovacím systémem seznámit,“ doplňuje Jiří Kolář.
Vzhledem  k finanční náročnosti dovybavení vozidel palubní částí ETCS podporuje  Ministerstvo  dopravy
dopravce také dotačními programy.
 
Na workshopu bylo znovu zdůrazněno, jak  postupovat při podávání žádostí o  schvalování  vozidel  a
jednotných  bezpečnostních  osvědčení. Od loňského října, kdy byl zaveden 4. železniční balíček,  je
základní platformou tzv. One-Stop  Shop  (OSS), tedy portál, přes který jsou veškeré žádosti podávány i
vyřizovány. Hlavní úlohu zde hraje Evropská železniční agentura (ERA), která portál spravuje.  


Pokud se žádosti týkají provozu ve více státech najednou, je schvalovacím orgánem automaticky ERA.
Pokud  se týkají pouze jednoho státu, může si žadatel zvolit, zda žádost zpracuje národní bezpečnostní
úřad (v našem případě Drážní úřad) nebo ERA. Drážní úřad je v každém případě nedílnou součástí
schvalovacích procesů za národní železniční systém. Ke každé žádosti týkající se provozu na území ČR se
musí vyjádřit.  


Žadatelé o schválení dodatečné instalace palubní části ETCS musí veškeré žádosti podávat již pouze
prostřednictvím platformy OSS.
 
Další informace ze zářijového setkání s dopravci a výrobci naleznete na:
https://www.ducr.cz/cs/o-nas/setkani-s-dopravci-a-vyrobci