Zvýšenie cestovného v IC vlakoch ZSSK od 1.6.2022

25.5.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: ZSSK

Zvýšenie cestovného v IC vlakoch ZSSK od 1.6.2022

1.júna 2022 nadobúda účinnosť tretie vydanie Prepravného poriadku ZSSK pre IC vlaky, ktoré schválilo v apríli 2022 predstavenstvo ZSSK. Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky upravuje podmienky, za ktorých dopravca vo vlakoch kategórie IC, poskytuje dopravné služby na uskutočnenie prepravy osôb, batožín, bicyklov a zvierat. Jeho najnovšia verzia je dostupná na webovej stránke ZSSK. Najzásadnejšou zmenou, ktorú Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky prináša, je zvýšenie cestovného na viacerých reláciách.

Textové zmeny:

 • význam skratky PÚB, doteraz v zmysle Pojazdná úschovňa batožín, sa mení na Pojazdná úschovňa batožín a bicyklov
 • doterajší pojem "cestovný doklad zakúpený prostredníctvom internetu" sa upravil na cestovný doklad zakúpený na www.zssk.sk a v mobilnej aplikácii Ideme vlakom
 • povinnosť dopravcu prepraviť na základe uzatvorenia prepravnej zmluvy cestujúceho, prípadne jeho batožinu, sa rozširuje o bicykel a zviera
 • medzi práva cestujúcich pribudlo právo, aby bol cestujúcemu prepravený bicykel, pokiaľ si osobitne zakúpil IC cestovný doklad na prepravu
  bicykla

Zmeny v tarifných ustanoveniach:

 • bezplatne sa bude na území SR v 1. aj 2. vozňovej triede (na cestovný doklad s nulovou hodnotou obsahujúci miesto) prepravovať aj verejný ochranca práv. Doteraz to boli len sudcovia Ústavného súdu SR a poslanci Národnej rady SR.
 • pojem "storno" pri vrátení IC cestovného lístka sa mení na sankciu za vrátenie cestovného
 • pojem "prirážka nižšia" sa mení na sankcia za nákup cestovného dokladu vo vlaku. Výška ostáva nezmenená - 3 €.
 • za príručnú batožinu sa bude považovať aj skladací bicykel a kolobežka spĺňajúce rozmery a podmienky pre príručnú batožinu
 • pribudlo ustanovenie, že držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na bezplatnú prepravu psa so špeciálnym výcvikom v celom vlaku. Psa je zakázané umiestniť na miesto na sedenie určené pre cestujúcich.
 • mení sa výška sankcie v prípadoch porušenia a nedodržania podmienok prepravy psov a živých zvierat vo vlaku. Doteraz bol "cestujúci  povinný zaplatiť úhradu vo výške 30 € ", teraz je cestujúci povinný zaplatiť sankciu vo výške 50 EUR bezodkladne priamo vo vlaku.

Odškodnenie v prípade meškania IC vlaku

Naďalej ostávajú v platnosti nároky cestujúcich na odškodnenie pri meškaní IC vlaku:
a) v prípade meškania od 60 do 119 minút na 25 % z ceny IC cestovného dokladu a občerstvenie v cene 1 EUR,
b) v prípade meškania 120 minút a viac na 50 % z ceny IC cestovného dokladu a občerstvenie v cene 2 EUR,
c) v prípade straty posledného prípoja, ak je potrebné dopraviť cestujúceho do cieľovej stanice iným verejným dopravným prostriedkom, uhradí dopravca náhradu nákladov s tým spojených do výšky maximálne 10 EUR,
d) v prípade straty posledného prípoja z dôvodu meškania vlaku uhradí dopravca náhradu nákladov za hotelové ubytovanie do výšky maximálne 20 EUR.

Taktiež naďalej platí, že dopravca nezodpovedá za nedodržanie vyššie uvedených kritérií z dôvodov vymenovaných v Prepravnom poriadku. Novinkou je, že toto sa netýka bodov c) a d).

Pri cestovaní vlakmi InterCity ZSSK naďalej poskytuje Supergaranciu, ktorá cestujúcim zaručuje odškodnenie až do 100 % ceny jednorazového cestovného na daný vlak a úsek pri meškaní vlaku v ich cieľovej stanici z akéhokoľvek dôvodu, s výnimkou smrti v koľajisku.

Zvýšenie cestovného v IC vlaku Košice - Wien

Základné cestovné v 2.triede sa zvyšuje o 0,90 €.
Základné cestovné v 1.triede sa zvyšuje v rozpätí 0,90 - 2,90 €.
Zľavnené cestovné v 2.triede sa zvyšuje v rozpätí 0,90 - 1,90 €.
Zľavnené cestovné v 1 triede sa zvyšuje v rozpätí 0,90 - 3,90 €.
IC doplatky sa zvyšujú v rozpätí 0,90 - 3 €.
Najvyššie zvýšenie cien nastane v úseku Poprad-Tatry - Wien.


Doterajší cenník © Zdroj: Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky platný do 1.6.2022


Nový cenník © Zdroj: Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky platný od 1.6.2022

Zvýšenie vnútroštátneho cestovného v ic vlakoch

Pri základnom a zľavnenom cestovnom dochádza k zvýšeniu na týchto trasách:
Bratislava - Trnava, Bratislava - Lipt.Mikuláš, Bratislava - Poprad, Bratislava - Spišská N.Ves, Bratislava - Kysak, Bratislava - Košice
Trnava - Trenčín, Trnava - Lipt.Mikuláš, Trnava - Poprad, Trnava - Spišská N.Ves, Trnava - Kysak, Trnava - Košice
Trenčín - Žilina, Trenčín - Košice
Žilina - Vrútky, Žilina - Ružomberok, Žilina - Lipt.Mikuláš, Žilina - Kysak, Žilina - Košice
Vrútky - Ružomberok, Vrútky - Lipt.Mikuláš
Ružomberok - Lipt.Mikuláš, Ružomberok - Poprad, Ružomberok - Košice
Liptovský Mikuláš - Poprad, Liptovský Mikuláš - Spišská N.Ves, Liptovský Mikuláš - Košice
Poprad - Košice
Spišská Nová Ves - Košice

Zvýšenie cestovného nie je plošné. Pri niektorých trasách sa zvyšuje základné a zľavnené cestovné vo všetkých dňoch prevádzky (silný, slabý, normál), pri ďalších trasách sa to týka len istého druhu cestovného a len v niektorých dňoch prevádzky, prípadne len v jednej vozňovej triede. Cestovné sa zvyšuje v rozpätí 0,10 - 8,10 €. Najčastejšie zvýšenie je o 1 € alebo 2 €. Podobným spôsobom dochádza aj k zvýšeniu cien IC doplatkov.

K najvýraznejšiemu zvýšeniu dochádza na trase Bratislava - Kysak/Košice.


Doterajší cenník © Zdroj: Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky platný do 1.6.2022


Nový cenník © Zdroj: Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky platný od 1.6.2022

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť cenník cestovného v IC vlakoch od 1.6.2022 (dokument vo formáte PDF), v ktorom sú zeleznou farbou zvýraznené relácie, pri ktorých dochádza ku zvýšeniu cestovného.

Súvisiace odkazy a dokumenty
Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky platný do 1.6.2022 (dokument vo formáte PDF); zdroj: stránka ZSSK
Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky platný od 1.6.2022 (dokument vo formáte PDF); zdroj: stránka ZSSK
Cenník a kalendár IC vlakov platný do 1.6.2022 (dokument vo formáte PDF); zdroj: stránka ZSSK
Cenník a kalendár IC vlakov platný od 1.6.2022 (dokument vo formáte PDF); zdroj: stránka ZSSK

Titulná fotografia: IC 44 v Košiciach; 21.4.2022 (c) Oliver Dučák