Bezpečnosť na železničných priecestiach je v zajatí nenaplnených stratégií

7.3.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad SR

Bezpečnosť na železničných priecestiach je v zajatí nenaplnených stratégií

Takmer polovica z viac ako 2-tisíc železničných priecestí nie je zabezpečená, chýbajú dôležité bezpečnostné zariadenia, akými sú svetelné signalizácie či závory. Konštatoval Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) v správe o výsledku kontroly akcie Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach. Za štyri roky, na ktoré sa pri kontrole zvyšovania ich bezpečnosti zameral Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), došlo k 175 vážnym nehodám a škody na majetku sa vyšplhali nad 5 mil. eur. K mnohým incidentom by nemuselo dôjsť, ak by boli národné stratégie zvyšovania bezpečnosti na železničných priecestiach realizované dôsledne.

Železnice SR zainvestovali do projektov bezpečnostného zhodnotenia priecestí v horizonte deviatich rokov 13 mil. eur, čo sa premietlo do obnovy len 25 z nich. Na projekty, ktoré mali zvýšiť bezpečnosť na železničných priecestiach pritom nežiadali rezort dopravy o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu a ani sa aktívne nezapojili do európskej finančnej pomoci.


Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad SR

Z hľadiska bezpečnosti sú železničné priecestia jedným z najrizikovejších miest pre účastníkov cestnej premávky. Ich technický stav významne ovplyvňuje plynulosť i bezpečnosť na miestach, kde sa križuje trať s komunikáciou. V roku 2020 spravovali slovenské železnice 2 074 priecestí. Z toho bola takmer polovica (1003) nezabezpečená, prechody boli označené iba dopravnou značkou, teda bez svetelnej signalizácie alebo závor. Význam technických opatrení pritom podčiarkuje fakt, že je to dôležitý krok k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu úmrtí. Technické a bezpečnostné zabezpečenia priecestia sú v kompetencii ŽSR.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly preverovala plnenie národných stratégií zvyšovania bezpečností účastníkov cestnej premávky na železničných priecestiach v rokoch 2017 až 2020. V kontrolovanom období  sa na priecestiach stalo 175 nehôd, pri ktorých zomrelo 38 ľudí a ďalších 51 utrpelo ťažké zranenia. Najčastejšie dochádzalo k nehodám na priecestiach vybavených len svetelnou signalizáciou, pričom na týchto úsekoch sa stalo 60 % všetkých nehôd. Nehody na železničných priecestiach okrem následkov na živote a zdraví ľudí vedú k nemalým materiálnym škodám. Len v kontrolovanom období vznikli na priecestiach škody v celkovej výške viac ako 5 mil. eur


Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad SR

Národní kontrolóri na základe záverov kontrolnej akcie apelujú na vedenie ŽSR, aby prehodnotili existujúce projekty a prijali opatrenia, ktoré prispejú k zvyšovaniu bezpečnosti na priecestiach. „Do budúcna by sa už pri projektovaní mali preferovať mimoúrovňové križovania železničných tratí a ciest. V prípade existujúcich rizikových miest je jedným z možných riešení využitie informačných technológií a vybudovanie monitorovacích kamerových bodov. Pri tomto modernom a zároveň technicky jednoduchom riešení by však bolo potrebné upraviť legislatívu tak, aby voči nezodpovedným vodičom bolo možné veľmi rýchlo vyvodiť prísnu osobnú zodpovednosť,“ konštatuje podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy a dodáva, že obdobnú prevenciu už dnes využívajú napríklad v susednej Českej republike.

Na zaistenie bezpečnosti priecestí je potrebné realizovať technické projekty podľa schválených strategických dokumentov. Už v roku 2013 prijala Vláda SR Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí, ktorého cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť na 87 najrizikovejších miestach. Prakticky sa zmodernizovalo 20 priecestí a na ďalších 5 stále prebiehala realizácia projektu. Na tento program v roku 2017 nadviazal Biznis projekt, ktorý priniesol aktualizáciu zoznamu a bolo vybraných 75 priecestí. Zámerom železničiarov bolo v rokoch 2018 až 2023 zvýšiť úroveň ich bezpečnosti, pričom v každej dvojročnej etape malo prísť k modernizácii 25 existujúcich železničných priecestí. Do konca roku 2020 projekt počítal s obnovou 37 priecestí. Ukončených však bolo len päť priecestí z prvej etapy a na štyroch priecestiach prebiehali stavebné práce.


Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad SR

Kontrolný úrad preto upozorňuje poslancov Národnej rady SR na skutočnosť, že ani v jednom vládou prerokovanom dokumente neboli zadefinované očakávané finančné náklady ani časové rámce. „Akýkoľvek strategický dokument bez jasného finančného a časového plnenia môže byť len verbálnym želaním, ale nie reálne vykonateľným projektom,“ konštatuje v tejto súvislosti podpredseda slovenských kontrolórov. Železnice prostredníctvom komplexného národného programu z roku 2013 dokázali alokovať na bezpečnostné projekty 10 mil. a vďaka Biznis projektu sa celková výška navýšila o 3 mil. eur. Okrem finančného rizika boli kontrolórmi identifikované tiež rezervy v manažovaní oboch strategických dokumentov. Pri nastavenom riadení projektov by sme boli svedkami toho, že železničiari by za rok dokázali zmodernizovať 3 priecestia a pri tomto tempe by sa schválených 75 priecestí podarilo opraviť za štvrťstoročie, nie za nimi plánovaných šesť rokov.

ŽSR prostredníctvom svojej hovorkyne pre agentúru SITA konštatovali, že správa NKÚ na príklade železničných priecestí poukazuje na nutnosť investícií do železničnej infraštruktúry. ŽSR v reakcii na správu NKÚ podali na Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiadosť o financie na zvýšenie bezpečnosti na priecestiach. Podľa ŽSR nie je v ich možnostiach , vzhľadom na naviazanie na štátny rozpočet a účelové poskytovanie financií zo strany ich zriaďovateľa, nahradiť všetky spravované priecestia mimoúrovňovými križovaniami (nadjazdy alebo podjazdy) či zabezpečiť všetky priecestia svetelným zariadením so závorami. Navyše, zmenou vyhlášky o dopravnom značení pribudne na priecestiach v dohľadnom čase nový spôsob signalizácie, na ktorý zatiaľ vznikajú normy a predpisy a bude potrebné nájsť a vyčleniť financie na danú zmenu.

„Ambíciou ŽSR je postupne modernizovať existujúce priecestia. Modernizácia je však finančne nákladná, keďže zvýšenie zabezpečenia jednokoľajného priecestia sa môže pohybovať v sumách okolo 500-tisíc eur za jedno priecestie" [1], objasnila hovorkyňa s tým, že zvýšenie kategórie priecestných zabezpečovacích zariadení však nemusí byť postačujúce, ak účastníci cestnej premávky nebudú dodržiavať dopravné predpisy.

Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa ŽSR,  zároveň vysvetlila, že problém zaistenia železničných priecestí je zo strany správcov cestnej komunikácie často ignorovaný, pretože nehody na železničných priecestiach tvoria jedno percento smrteľných nehôd v cestnej premávke. Z daného dôvodu sa opatrenia technického charakteru uplatňujú skôr zo strany železníc, pokiaľ ide o riešenia zo strany správcu ciest, je ich pomerne málo. Ide napríklad o cestné križovatky v blízkosti priecestí.


Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad SR

„Čo sa týka verejnosti, napriek našej snahe, mediálnym kampaniam, letákom, inštruktážnym videám, spolupráci s autoškolami a políciou sa nám nedarí zvýšiť povedomie o nebezpečnosti porušovania ustanovení zákona o cestnej premávke pri prejazde cez železničné priecestia napriek tomu, že následky takýchto porušení bývajú v prípade zrážky tragické a zväčša vyvolajú mediálne vášne smerujúce proti železnici,“ dodala. Konštatovala, že aj pri priecestiach zabezpečených závorami veľmi často evidujú mimoriadne udalosti. K problematike priecestí dodala, že popri rozmáhajúcej sa výstavbe sa nerešpektuje železničná infraštruktúra, ktorá bola stavaná na iný objem dopravy. Investori stavieb aj samospráva sa však podľa hovorkyne spoliehajú na ŽSR a žiadajú o investície do prebudovania takýchto priecestí. Zákon o dráhach však hovorí, že nie je výhradnou povinnosťou ŽSR takéto investície znášať.

[1] Inštitút dopravnej politiky vo svojom analytickom komentári "Naozaj sa nedá urobiť viac? (Bezpečnosť železničných priecestí)" uvádza: Modernizácia je však finančne nákladná, keďže zvýšenie zabezpečenia o jeden stupeň na železničnom priecestí stojí približne 250 000 eur.

Súvisiace odkazy:
Správa NKÚ o výsledku kontroly "Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach" (súbor vo formáte PDF)
Analytický komentár "Naozaj sa nedá urobiť viac? (Bezpečnosť železničných priecestí) Inštitútu dopravnej politiky (súbor vo formáte PDF)
Predpis Z12 Železničné priecestia a prechody (súbor vo formáte PDF)
Všetko o železničných priecestiach - stránka ŽSR

Akým spôsobom by ste redukovali nezabezpečené priecestia? Vybavili by ste ich zabezpečovacím zariadením alebo by ste väčšinu z nich zrušili? Ktoré priecestie/priecestia by ste zrušili medzi prvými? Kde vidíte vy hlavný problém: v zabezpečení priecestí alebo v nezodpovednom správaní vodičov?

Titulná fotografia: (c) ŽSR

Súvisiace odkazy