Naša téma: Správy Dopravného úradu za rok 2020

31.5.2021 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: Dopravný úrad

Naša téma: Správy Dopravného úradu za rok 2020

Jednou z povinností Dopravného úradu, Divízie dráh a dopravy na dráhach je vypracovanie a zverejnenie Monitoringu hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike a uskutočnenie konzultácie so zástupcami používateľov služieb železničnej nákladnej a osobnej dopravy. Obe tieto správy za rok 2020 zverejnil Dopravný úrad tento mesiac. Pozrime sa, na čo tieto správy slúžia, akým spôsobom sú pre ne získavané údaje a o čom správy pojednávajú.

Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike k 31.12.2020

Povinnosť monitorovať hospodársku súťaž na železničných trhoch na území Slovenskej republiky vyplýva Dopravnému úradu, divízii dráh a dopravy na dráhach zo zákona č 513/2009 Z.z o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Monitoring vývoja železničného trhu je dôležitým nástrojom na získavanie aktuálnych informácii o jednotlivých segmentoch trhu železničnej dopravy. Zároveň sú výsledky monitoringu podkladom pre aktivity a činnosť Dopravného úradu v oblasti regulácie. V  rámci  medzinárodnej  spolupráce  regulačných  úradov  Európy  slúžia  výsledky  monitoringu  ako  databáza  údajov  a  dát  pre  účely  porovnávania  vývoja železničných trhov v jednotlivých štátoch Európy, ako aj vývoja spoločného európskeho železničného trhu. Monitoring je spracovávaný  pravidelne v polročných intervaloch, vždy k polroku a ku koncu príslušného kalendárneho roka. Údaje a informácie, ktoré sú uvedené v rámci monitorovacej správy  sú použité z rozborov a podkladov manažéra infraštruktúry a z dostupných informácii od železničných podnikov. Štruktúra  monitorovacej  správy vychádza  zo zadefinovaných  kvantitatívnych  ukazovateľov,  ktoré  sú používané  aj  vrámci  medzinárodného  monitoringu spracovávaného združením nezávislých regulačných orgánov Európy –IRG-Rail. Jednotlivé kvantitatívne ukazovatele sú zároveň prispôsobené podmienkam trhu železničnej dopravy v Slovenskej republike.

Základná charakteristika železničnej siete v správe ŽSR k 31.12.2020
Jednotlivé trate sú začlenené do skupín podľa počtu koľají, rozchodu, elektrifikácie a stavebnej dĺžky. Hustota železničnej siete Slovenskej republiky je v európskom meradle na vysokej úrovni.


Zdroj: Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike; Dopravný úrad

Trh železničnej dopravy
Vývoj železničnej dopravy je meraný výkonovým ukazovateľom „vlakové kilometre“ (vlkm) a výkonovým ukazovateľom „hrubé tonokilometre“ (hrtkm) v členení na výkony v osobnej železničnej doprave a nákladnej železničnej doprave.


Zdroj: Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike; Dopravný úrad


Zdroj: Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike; Dopravný úrad

V rámci celkových výkonov dopravcov v roku 2020 percentuálny podiel osobnej dopravy vo vlkm mierne klesol ( z 70,01% v roku 2019 na 70,81% v roku 2020 ). V nákladnej doprave v porovnaní s rokom 2019 podiel výkonov vyjadrených v tis. hrtkm mierne vzrástol ( z 63,18% v roku 2019 na  64,63% v roku 2020 ).

V roku 2020 naďalej pokračoval trend postupného znižovania trhového podielu Železničnej spoločnost Cargo Slovakia, a.s., pričom však naďalej má táto spoločnosť  66% podielna trhu, čo je oproti roku 2019 pokles o1,8%. V  osobnej  železničnej  doprave  naďalej  pokračuje  dominancia Železničnej  spoločnosti  Slovensko,  a.s., ktorej podiel na vlkm bol v roku 2020 94,6% ( v roku 2019 to bolo 92,8% ).

V roku 2020 pôsobilo na sieti ŽSR celkom 63 aktívnych dopravcov, z toho 34 dopravcov bolo slovenských a 29 zahraničných. Aktívnym dopravcom sa rozumie dopravca s platnou licenciou vydanou DÚ alebo členským štátom EÚ, ktorý má súčasne podpísanú zmluvu so ŽSR o prístupe k železničnej infraštruktúre.

Najväčšími nákladnými dopravcami po ZSCS boli spoločnosti METRANS /Danubia/ a.s., Retrack Slovakia s.r.o., LOKORAIL, a.s., CER Slovakia, a.s., Railtrans International, a.s., LTE Logistik a Transport Slovakias.r.o., PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., Prvá Slovenská železničná, a.s. V osobnej doprave pôsobili okrem ZSSK aj spoločnosti RegioJet,  Leo  Express, Arriva.


Zdroj: Monitoring hospodárskej súťaže na železničných trhoch v Slovenskej republike; Dopravný úrad

Celú monitorovaciu správu nájdte na tomto odkaze.

Vyhodnotenie konzultácií s používateľmi služieb osobnej železničnej dopravy za rok 2020

Povinnosť uskutočniť konzultácie so zástupcami používateľov služieb železničnej nákladnej a osobnej dopravy vyplýva Dopravnému úradu ako regulačnýému orgánu v zmysle čl. 56 ods. 7 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 34/2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor. Túto povinnosť má každé 2 roky, aby zohľadnil ich názory na železničný trh. V roku 2020 bol vykonaný prieskum v osobnej železničnej doprave.  Vzhľadom na skutočnosť, že Dopravný úrad neidentifikoval na území Slovenskej republiky subjekty, ktoré by bolo možné vyhodnotiť ako zástupcov používateľov služieb osobnej železničnej dopravy, požadované konzultácie uskutočnil formou dotazníkov, ktorými oslovil priamo používateľov t.j. cestujúcich v osobnej železničnej doprave.

Prieskumu sa zúčastnilo 44 cestujúcich z toho 30 bolo žien a 14 mužov. Vyhodnotenie prieskumu ukazuje, že ženy sú vo všeobecnosti tou skupinou cestujúcich, ktorá je ochotnejšia vyjadriť svoj názor. Prieskumu sa zúčastnili cestujúci prevažne vo veku 25-60 rokov, čo zodpovedá štatisticky tej skupine obyvateľov, ktorá vlakovú dopravu využíva najviac, prevažne za účelom dochádzky do zamestnania.


Zdroj: Vyhodnotenie konzultácií s používateľmi služieb osobnej železničnej dopravy ; Dopravný úrad

Z opýtaných cestujúcich najviac odpovedalo, že cestuje niekoľkokrát do týždňa, z čoho je zrejmé že ide hlavne o pracujúcich ľudí dochádzajúcich za prácou. Porovnaním frekvencie a kategórie vlaku jednoznačne vyplýva, že pre pravidelné využívanie vlakovej dopravy je najpodstatnejšia sieť osobných vlakov a rýchlikov. Počet cestujúcich, ktorí využívajú vlakovú dopravu zriedkavo, je totožný ( v tomto prieskume) s počtom cestujúcich, ktorí využívajú vlaky IC a EC t.j. vlaky diaľkové s menším počtom zastávok.


Zdroj: Vyhodnotenie konzultácií s používateľmi služieb osobnej železničnej dopravy ; Dopravný úrad

Za výrazne najväčší nedostatok pri cestovaní v osobnej železničnej doprave považujú opýtaní cestujúci najmä nedodržiavanie časového harmonogramu. Meškanie vlakov spôsobuje narušenie plynulosti nadväznosti spojov, ktoré cestujúci využívajú a následne časové komplikácie pri dochádzaní do zamestnania. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina cestujúcich v osobnej železničnej doprave využíva tento druh dopravy za účelom dochádzky do zamestnania, pretrvávanie uvedeného nedostatku môže spôsobiť odliv cestujúcich do iných dopravných módov, predovšetkým osobných automobilov, čo je v rozpore s dopravnou politikou Európskej únie.


Zdroj: Vyhodnotenie konzultácií s používateľmi služieb osobnej železničnej dopravy ; Dopravný úrad

Uvedený prieskum, ktorý Dopravný úrad uskutočňuje formou dotazníka bude opätovne vykonaný v roku 2022, ktorého súčasťou bude už aj porovnávacia analýza.

Celú správu nájdte na tomto odkaze.

Aký je váš názor na relevantnosť týchto správ?
Môže mať porovnávacia správa železníc vytvorená na základe týchto najzákladnejších štatistických údajov relevantnú vypovedaciu hodnotu?
Sú názory 44 cestujúcich postačujúce na vyvodenie trendov, ako vnímajú a využívajú cestujúci železničnú dopravu vo svojej krajine?
Je možné na základe takýchto údajov navrhnúť a zrealizovať, akým smerom by sa mala železničná doprava v krajine uberať?

Ilustračná snímka: 757.018 s rýchlikom odchádza z Diviak 20.9. 2019. © Milan Vojtek