Naša téma: Výberové konania manažérov železničných spoločností

15.3.2021 8:00 Miroslav Sekela

Naša téma: Výberové konania manažérov železničných spoločností

Na prelome februára a marca 2021 vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( MDV SR ), ako jediný akcionár Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. ( ZSCS ) a Železničnej spoločnosti, a.s. ( ZSSK ) výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva oboch železničných spoločností. V prípade ZSSK toto výberové konanie vyhlásilo MDV SR spolu s Dozornou radou ZSSK.

Aj keď podmienky, ktoré musia uchádzači spĺňať, sú si v mnohom podobné, predsa len v nich nájdeme niekoľko odlišností. Vo všeobecnosti sú požiadavky rozdelené do dvoch častí – na všeobecné požiadavky a na kritériá odbornej spôsobilosti.

  • Pre ZSCS je potrebná znalosť minimálne jedného svetového cudzieho jazyka, pre ZSSK je požadovaná len „znalosť cudzieho jazyka“. Kým pre ZSCS je táto požiadavka uvedená medzi odbornými spôsobilosťami, u ZSSK sa nachádza medzi všeobecnými požiadavkami.
  • U ZSSK sa medzi odbornými kritériami požaduje“ preukázaná prax v riadiacich funkciách minimálne 5 rokov“, v prípade ZSCS sa táto požiadavka nachádza medzi všeobecnými požiadavkami a je doplnená o možnosť „vedúcich“ funkcií.
  • Pre ZSSK sa požaduje znalosť zákona o verejnom obstarávaní, u ZSCS sa táto požiadavka nenachádza.
  • Pre ZSCS je podrobne špecifikovaná požiadavka ohľadom skúseností v oblasti riadenia – „všeobecné vedomosti o organizácii riadenia, prax s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti s minimálne 100 zamestnancami alebo minimálnym obratom 10 mil. EUR ročne“, pre ZSSK sú postačujúce len „všeobecné vedomosti o organizácii riadenia“.
  • Kým pre ZSCS je potrebné mať strategické myslenie, riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti a rozvinuté interpersonálne zručnosti, pre ZSSK je postačujúce len strategické myslenie a rozvinuté interpersonálne zručnosti.
  • Pre ZSSK je potrebné okrem iných dokladov doručiť aj „overené doklady o dosiahnutom vzdelaní“, u ZSCS je to spresnené na „overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní“.

Ostatné požiadavky, ako sú vzdelanie, občianska a morálna bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dôveryhodnosť, povinnosť vypracovať projekt rozvoja danej spoločnosti v rozsahu min. 10 normostrán, sú rovnaké pre obe spoločnosti.

Záujemca o výberové konanie pre ZSSK má na doručenie prihlášky spolu so všetkými požadovanými podkladmi 12 kalendárnych dní, záujemca o ZSCS má k dispozícii 13 kalendárnych dní.

Podmienky výberového konania pre členov predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
Podmienky výberového konania pre členov predstavenstva Železničnej spoločnosti, a.s.

V programovom vyhlásení vlády SR sa v časti ODBORNÍCI NAMIESTO „NAŠICH ĽUDÍ“ DO ŠTÁTNYCH PODNIKOV okrem iného uvádza:

Súčasťou dobre spravovaného a transparentného štátu je riadenie štátnych podnikov a transparentný výber  zástupcov štátu v nich. Nekvalifikované rozhodnutia niektorých zástupcov štátu v týchto spoločnostiach  spôsobovali štátu vysoké finančné straty. Zároveň títo v minulosti poberali za výkon funkcie vysoké odmeny  a pri odchode aj neprimerané odstupné.  
Vláda SR zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcií zástupcov štátu vyberaní ľudia  napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady.  

Vláda SR zavedie do výberového procesu prvky verejnej kontroly – zverejnenie výzvy na prihlásenie sa do  výberu, prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených kandidátov, zverejnenie konečného  návrhu na voľbu.  

Súčasťou týchto opatrení môžu byť aj v minulom roku schválené dokumenty Zásady výberového konania členov predstavenstva akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a Zásady výberového konania členov predstavenstva akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Tieto dokumenty popisujú okolnosti vyhlásenia výberového konania, jeho priebehu, zloženie výberovej komisie, systém hodnotenia kandidátov atď. Systém hodnotenia kandidátov vychádza zo splnenia určených požiadaviek, ktoré sa objavili aj v texte oficiálneho výberového konania. Až na jednu požiadavku týkajúcu sa ZSCS – „minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti železničnej dopravy“ – ktorá sa v ňom nenachádza.

Sú podľa vás takto nastavené kritériá pre výber kandidátov do manažérskych funkcií dostatočné?

Aké kritériá by podľa vás mal spĺňať vysoký manažér železničných spoločností v súčasnej dobe?

Je podľa vás takto nastavený priebeh výberových konaní transparentný?

Myslíte si, že slovenský trh práce dokáže vygenerovať vhodných kandidátov na takéto pozície alebo by bolo lepšie do výberových konaní zapojiť aj zahraničných manažérov?

Autorom úvodnej fotografie je "concorde"