Naše téma: Ošlapné vstupuje na scénu

22.3.2021 8:00 Milan Vojtek

Naše téma: Ošlapné vstupuje na scénu

Už jsme to na stránkách VLAKY.NET řešili, teď se to ale stává realitou. Ošlapné, jako nový poplatek, který začíná Správa železnic inkasovat za použití vybavení stanic ve spojení s přepravou cestujících. Je tedy důvod téma, diskutované již před dvěma lety, opět oživit.

 

Mluví se o tom už několik let a provází to nejeden spor a dokonce i soudní verdikt. Teď už se ošlapné mění v realitu a stát, respektive Ministerstvo dopravy ČR vyslalo signál jednotlivým krajům, jakou maximální částku lze na ošlapné získat z rozpočtu.

Problematice jsme se již věnovali před dvěma lety zde. Dnes se věc stává realitou, a tak téma oživíme.

Ošlapné Správa železnic nazvala jako poplatek za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy. Z takto získaných prostředků plánuje vlastník drážní infrastruktury hradit jejich údržbu. Nejde o výjimečný poplatek, obdobu hradí dopravci třeba v Německu. U nás ale způsob výpočtu zpočátku narazil, vždyť v některých případech ošlapné zvýšilo dopravci náklady na využití dopravní cesty o více než 60 procent a to je opravdu značná částka.
SŽ v reakci na dění rozdělila místa k nástupu, tedy stanice a zastávky, do pěti kategorií a nová metodika změnila hodnotu. Ošlapné zvýšilo poplatek za dopravní cestu o více než deset procent.
Dopravci, kteří jezdí nasmlouvané výkony pro stát, respektive kraje, je na základě smluv dostanou proplacené, takže v konečném důsledku projedou finance kolečko z rozpočtu ministerstva dopravy přes kraje do rozpočtu Správy železnic. Jen za regionální dopravu, jak ukazuje druhá tabulka, získá SŽ bezmála 179 milionů korun, další desítky milionů získá ze segmentu dálkové dopravy.  
S dotací na úhradu nákladů navíc ovšem nemohou počítat provozovatelé komerčních vlaků, tedy jezdících na podnikatelské riziko, stejně tak vzrostou náklady organizátorům jednorázových akcí – tedy i nostalgických jízd, které jsou mimo rámec dopravní obslužnosti.

Ošlapné jako součást Prohlášení o dráze

Nahlédněme do dokumentu Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních platné pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021 účinné od 12. 12. 2019 ve znění změny č. 1 účinné od 17. 1. 2020, č. 2 účinné od 8.4.2020, č. 3 účinné od 1. 8. 2020 a č. 4 účinné od 12. 12. 2020, Č.j. 70496/2019-SŽDC-GŘ-O5, konkrétně do Části C, která řeší ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železnic jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění.

Příloha C, část C
Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železnic jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění (str.139 dokumentu)
I.3 Kalkulace ceny za použití dráhy jízdou vlaku smí zahrnovat pouze náklady, splňující podmínky přímého vynaložení na provoz železniční dopravy v rozsahu stanoveném platným výměrem MF. Cena je konstruována jako dvousložková s odděleným výpočtem:
a) pro vlastní jízdu vlaku
b) za použití přístupových komunikací pro cestující.
Při kalkulaci základních cen pro uvedené složky ceny byly použity náklady přímo vynaložené na provoz železniční dopravy přiřazené k jednotlivým složkám.
I.4 Předmětem kalkulace vyhlášené ceny za použití dráhy jízdou vlaku nejsou náklady na údržbu a opravy pevných trakčních zařízení.
I.5 Jízdou vlaku se pro účely stanovení ceny za použití dráhy celostátní a drah regionálních rozumí jízda jednoho nebo více kolejových vozidel, včetně speciálních hnacích vozidel, pokud je organizována jako jízda vlaku ve smyslu dopravních předpisů.
I.6 Parametry a aplikační podmínky cenového modelu pro výpočet cen za použití dráhy jízdou vlaku jsou závazné pro provozovatele dráhy Správu železnic a pro všechny právní subjekty, s nimiž byla uzavřena smlouva o provozování drážní dopravy na železniční síti ve vlastnictví České republiky provozované Správou železnic (dále jen dopravci).
I.7 Cenami se v kontextu této přílohy „C“ rozumějí ceny bez DPH.
II. Cenový model
II.1 Výsledná cena za použití dráhy jízdou vlaku pro konkrétní vlak na trati dané kategorie se vypočítá podle následujícího kalkulačního vzorce:


Cv = ΣCs + CPK
 

Kde:

Cv = cena za použití dráhy jízdou vlaku [Kč]
Cs = cena za použití dráhy jízdou jednoho subvlaku [Kč]
CPK = cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy

Tolik část, která řeší poplatek za dopravní cestu. Čtvrtý odsek už se zabývá ošlapným

Cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy (str. 144 dokumentu)
IV.1 Cena za přístupové komunikace pro cestující ve vlacích osobní dopravy (dále jen cena za přístupové komunikace) je cenou za služby poskytované v rámci minimálního rozsahu a obsahu služeb a tvoří samostatnou složku regulované ceny za použití dráhy jízdou vlaku.
Za cenu za přístupové komunikace poskytuje Správa železnic všem dopravcům službu, spočívající v umožnění přístupu jejich cestující klientely k vlakům osobní dopravy. Cena je kalkulována na základě nákladů přímo vynaložených na provoz přístupových komunikací, uvedených v bodu č. 6 přílohy k vyhlášce č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.
V podmínkách sítě provozované Správou železnic se jedná o náklady, přímo spojené s provozem, údržbou, osvětlením a úklidem:
• nástupišť včetně jejich zastřešení, osvětlení a vybavení lavicemi, sedadly, odkládacími plochami pro příruční zavazadla a odpadkovými koši,
• přechodů, podchodů, nadchodů, lávek, chodeb, schodišť a cest určených k přístupu cestujících na nástupiště, včetně jejich zastřešení a osvětlení,
• výtahů, eskalátorů, elevátorů a prostředků k zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště,
• tabulí s názvy stanic a směry jízdy vlaků,
Do nákladů, použitých pro kalkulaci ceny za přístupové komunikace nejsou zahrnuty žádné náklady spojené s:
• vnitřními či venkovními prostory a zařízeními železničních stanic a zastávek, které neslouží výlučně pro přístup cestujících na nástupiště, i když jimi cestující procházejí (haly, chodby, koridory a schodiště uvnitř budov, průchody veřejně přístupnými venkovními zónami železničních stanic; výtahy, eskalátory, elevátory a prostředky k zajištění bezbariérového pohybu mezi vnitřními prostory železničních stanic a zastávek), Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních 145/236
• parkovišti, nástupními a výstupními místy pro dopravní prostředky, jimiž cestující přijíždějí před nástupem do vlaku nebo odjíždějí po výstupu z vlaku,
• plochami a zařízeními pro uložení jízdních kol,
• zařízeními požární a bezpečnostní ochrany,
• sanitárními zařízeními pro cestující,
• informačními tabulemi a zařízeními nad rámec zajištění základní orientace při příchodu a odchodu z nástupišť,
• čekárnami, lavicemi, sedadly, odkládacími plochami a odpadkovými koši umístěnými mimo nástupiště,
• prostory a zařízeními pro úschovu zavazadel nebo manipulaci s nimi,
• mobilními zdvihacími zařízeními určenými k umožnění bezbariérového pohybu mezi nástupištěm a vlakem,
• zařízeními pro WIFI přenos dat,
• jakýmikoliv dalšími prostory a zařízeními, které jsou zpoplatněny mimo rámec minimálního rozsahu a obsahu služeb.


IV.2 Cena za přístupové komunikace se pro každý konkrétní vlak vypočítá podle následujícího
kalkulačního vzorce:

𝑪𝒑𝒌 = ∑15n=11 (𝒁𝒏pkn × 𝒎pk × 𝑵zn), 𝒌𝒅𝒆:
 

𝑪𝒑𝒌 = cena za přístupové komunikace v železničních stanicích a zastávkách v celé trase vlaku [Kč]
𝒁𝒏pkn = základní cena za jedno plánované zastavení vlaku osobní dopravy pro nástup a/nebo výstup cestujících v železničních stanicích a zastávkách kategorie „n“
[Kč/zastavení*t]
𝒎pk = hmotnost vlaku pro výpočet ceny za přístupové komunikace [t] (viz článek IV.5)
𝑵zn = plánovaný počet zastavení vlaku osobní dopravy pro nástup a/nebo výstup cestujících v železničních stanicích a zastávkách kategorie „n„ (viz článek IV.2) IV.3 Všechny železniční stanice a zastávky na síti Správy železnic jsou pro účel výpočtu ceny za přístupové komunikace rozčleněny do 5 kategorií označených 11 až 15. Kategorizace železničních stanic a zastávek je provedena podle jejich vybavenosti přístupovými komunikacemi.
Kritéria členění železničních stanic a zastávek do jednotlivých kategorií, výčet kategorií a příslušnost železničních stanic a zastávek k jednotlivým kategoriím jsou předmětem tabulky C Přílohy “B“, tohoto Prohlášení o dráze. Kategorizace železničních stanic a zastávek pro účel výpočtu ceny za přístupové komunikace nemá žádnou návaznost na kategorizaci tratí. V některých železničních stanicích je přístup cestujících k vlaku umožněn nejen prostřednictvím přístupových komunikací Správy železnic, ale i prostřednictvím zařízení služeb provozovaných společností České dráhy, a.s. Výčet a popis těchto zařízení služeb, způsob objednání služeb poskytovaných jejich prostřednictvím a rozsah zpoplatnění je zveřejněn na webových stránkách společnosti České dráhy, a.s. . Náklady na zařízení služeb provozovaná Českými drahami, a.s. nejsou zahrnuty do nákladů, na jejichž základě Správa železnic stanovila cenu za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy. Vybavenost železniční stanice zařízeními služeb provozovanými společností České dráhy, a. s. nemá žádný vliv na zařazení železniční stanice do příslušné kategorie ve smyslu prvního a druhého odstavce tohoto článku. Správa železnic nenese žádnou odpovědnost za správnost a aktualizaci informací o povaze, rozsahu a cenách služeb, zveřejněných na webových stránkách společnosti České dráhy a.s.

IV.3 Všechny železniční stanice a zastávky na síti Správy železnicjsou pro účel výpočtu ceny za přístupové komunikace rozčleněny do 5 kategoriíoznačených 11 až 15. Kategorizace železničních stanic a zastávek je provedena podle jejich vybavenosti přístupovými komunikacemi.


IV.4 Základní cenou za plánované zastavení vlaku pro nástup a/nebo výstup cestujících 𝒁𝒏𝒑𝒌 [Kč/zastavení*t] se rozumí cena za jedno zastavení vlaku osobní dopravy pro nástup a/nebo výstup cestujících kalkulovaná v souladu se zásadami uvedenými v kapitole I. Pro období platnosti tohoto Prohlášení o dráze a pro jednotlivé kategorie stanic a zastávek platí následující základní ceny:
Kategorie stanic a zastávek pro výpočet cen za přístupové komunikace „n“

 

IV.5 Hmotnost vlaku pro výpočet ceny za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy mpk [t] je celková hmotnost vlaku snížená o hmotnost činných hnacích vozidel bez možnosti přepravy cestujících podle REVOZ (Registr vozidel) a zaokrouhlená na celé tuny nahoru. Zdrojem informací o vozidlech zařazených ve vlaku jsou data, pořízená dopravcem v IS ComposT (systém určený ke sledování údajů o složení vlaku) v souladu s pravidly uvedenými v předpise SŽ Is 10. Hmotnost vlaku slouží jako zástupné srovnávací měřítko pro diferenciaci zpoplatnění každého plánovaného zastavení vlaku osobní dopravy podle jeho obsaditelnosti.

IV.6 Plánovaný počet zastavení vlaku pro nástup a/nebo výstup cestujících Nzn rozhodující pro výpočet ceny za přístupové komunikace odpovídá parametrům přidělené trasy vlaku.

 

Ošlapné na stránkách ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy v nákladech na zajištění dopravní obslužnosti už počítá s úhradou ošlapného prostřednictvím jednotlivých krajů. Řeší to:

VÝZVA


k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2021
Účelová dotace je rozdělena na dvě části:
a) prostředky poskytované v souladu s článkem 3 Smlouvy jako příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou do výše 30,469 % celkového rozsahu finančních prostředků oprávněných příjemců alokovaných do regionální železniční osobní dopravy, a to nejvýše do hodnoty, uvedené v tabulce níže,
b) prostředky poskytované na základě článku 2 odst. 5 Smlouvy za zvýšené náklady, způsobené vlivem navýšení cen za použití dopravní cesty z důvodu zavedení ceny za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy provozovateli dráhy; tato část účelové dotace bude poskytnuta až do výše 100% skutečných nákladů žadatele spojených s výše uvedeným předmětem plnění, a to nejvýše do hodnoty, uvedené v tabulce níže.


Závěrem.

Čtenář promine, nejsem účetní, ani reprezentant podobné profese, taže zde nechám prostor vám k doplnění, případně lidem z provozu pro konkrétní příklady. Ostatně, je to diskusní téma... Já se pouze pozastavím nad tím, co se zrodilo.

Máme tady stát, který s ošlapným počítá, kraje, které si o ně mají žádat a Správu železnic, která je vyžaduje. Máme způsob úhrady, kterým ošlapné po nezbytné (a de facto zbytečné) administrativě „proteče“ z ministerstva dopravy přes kraje na Správu železnic. Výsledkem je nezbytný nárůst administrativy ve formě podávání, hodnocení a schvalování žádostí.

Jaký je váš názor na ošlapné?

Má takto stanovené ošlapné a způsob řešení toku peněz vůbec smysl?

Přinese ošlapné lepší údržbu stanic a zastávek?

Měly by být alespoň nostalgické jízdy od ošlapného osvobozeny?

Titulní foto: Součástí péče o přístupové cesty je úklid sněhu. © Milan Vojtek