Naša téma: Hrozí rušenie vlakových spojov?

1.2.2021 8:00 Miroslav Sekela

Naša téma: Hrozí rušenie vlakových spojov?

Počas minulotýždňovej mediálnej prestrelky medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ZSSK a Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, preletela médiami informácia, ktorá, aj napriek svojej závažnosti do blízkej budúcnosti, zostala opomenutá.

Koncom minulého roka podpísali Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ZSSK Čiastkovú zmluvu pre rok 2021 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme pre obdobie rokov 2021 - 2030. V preambule tejto Zmluvy, v bodoch C. - G. je uvedené:

C. Napriek opakovaným žiadostiam Objednávateľa a uskutočneným rokovaniam na úrovni ministrov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky za prítomnosti Dopravcu, predmetom ktorých bolo zvýšenie a úprava navrhovaného rozpočtu pre Dopravcu na roky 2021až 2023, nedošlo v procese tvorby rozpočtu verejnej správy k jeho úprave. Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, v rámci ktorého boli stanovené pre rok 2021 limity výdavkov na podporu verejných služieb –prevádzkovanie dopravy na dráhach vo výške 239 793 002 Eur (slovom: Dvestotridsaťdeväťmiliónov sedemstodeväťdesiattritisíc dva Eur) (ďalej len „schválené limityvýdavkovna podporu verejných služieb –prevádzkovanie dopravy na dráhach“), ktoré nezohľadňujú potreby železničnej osobnej dopravy ako nosnéh osystému zabezpečenia mobility verejnosti, čo je v rozpore s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 v oblasti železničnej dopravy a medzinárodnými záväzkami SR, ktoré v oblasti dopravy naopak počítajú s posilnením železničnej dopravy, ako ekologického a z pohľadu bezpečnosti ideálneho dopravného módu podporujúceho trvalú udržateľnosť.
D. Dopravca deklaruje, že schválené limity výdavkov na podporu verejných služieb –prevádzkovanie dopravy na dráhach umožňujú v roku 2021 realizovať služby verejnej osobnej železničnej dopravy na území SR len v rozsahu 48,7 % dopravných výkonov oproti výkonom potrebným v roku 2021 na zabezpečenie dopravnej obslužnosti v celoročnom objeme podľa odseku 1.2 tejto Čiastkovej zmluvy.
E. Aktuálna výška schválených limitov výdavkov na podporu verejných služieb –prevádzkovanie dopravy na dráhach predstavuje pre Zmluvné strany riziko:
a) nezabezpečenia dopravnej obslužnosti počas celého roka 2021 na značnej časti územia SR,
b) zásadného obmedzenia dopravy aj na kľúčových a nosných tratiach,
c) enormného obmedzenia mobility občanov SR najmä pri realizácii ich pracovných aktivít a s tým spojených hospodárskych škôd, pretože vzhľadom na pravidelné počty cestujúcich v železničnej doprave nie je možné reálne očakávať, že cestujúcu verejnosť bude možné prepraviť verejnou či individuálnou cestnou dopravou, či nahradiť služby vo verejnom záujme komerčnou železničnou dopravou za obdobných podmienok,
d) redukcie poskytovaných služieb v rozsahu 51,3 % dopravných výkonov v období jedného roka, čo bude na strane Dopravcu predstavovať enormný tlak na realizáciu opatrení, a to:
i. zásadné znižovanie zamestnanosti,
ii. znižovanie rozsahu vlastného majetku,
iii. zásadnú redukciu úverovej zaťaženosti,
e) že v prípade implementácie vyššie uvedených opatrení, nie je možné v prípade opätovnej potreby zabezpečiť dopravnú obslužnosť spätne zvýšiť potrebné výkony, a to ani v strednodobom časovom horizonte.
F. Redukcia poskytovaných služieb v rozsahu 51,3 % dopravných výkonov v období jedného roka taktiež predstavuje pre Dopravcu riziko nemožnosti plniť podmienky stanovené v platných zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku –nemožnosť zabezpečiť trvalú udržateľnosť už realizovaných projektov financovaných z prostriedkov EÚ, čo predstavuje riziko vzniku korekcií.
G. Vzhľadom na skutočnosť, že schválené limity výdavkov na podporu verejných služieb –prevádzkovanie dopravy na dráhach na rok 2021 neumožňujú Zmluvným stranám zabezpečiť realizáciu dopravných služieb vo verejnom záujme počas celého roka 2021 (viď. Príloha 6 k Čiastkovej zmluve –Splátkový kalendár), Zmluvné strany sa dohodli, že, budú pokračovať v rokovaniach a vyvinú maximálne úsilie na zabezpečenie financovania, ktoré umožní poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme aj po tomto termíne v zmluvne dohodnutom rozsahu. V tejto súvislosti Objednávateľ potvrdzuje, že má záujem o zabezpečenie dopravnej obslužnosti v rozsahu podľa odseku 1.2 tejto Čiastkovej zmluvy.

Ďalej v Článku 1, bodoch 1.2 a 1.3 sa uvádza:

1.2 V roku 2021 predstavuje Objednávateľom objednaný rozsah celkových dopravných výkonov34 400 538 vlkm, z toho produktívny dopravný výkon predstavuje 33 867 537 vlkm. V tejto hodnote nie sú uvedené dopravné výkony, ktoré nebudú realizované v danom roku z dôvodov obmedzení a výlukovej činnosti na železničnej infraštruktúre. Pre rok 2021 ide o dopravný výkon 223 tis. vlkm, ktorý vznikne dočasným neprevádzkovaním vybraných medzištátnych vlakov na trase Žilina –Púchov a dočasným zrušením časti trás vybraných vlakov z dôvodu rozsiahlych výlukových prác v uzle Žilina. V súlade s dôvodmi uvedenými v preambule tejto Čiastkovej zmluvy sú si Zmluvné strany vedomé skutočnosti, že finančné prostriedky podľa odseku 1.3 Čiastkovej zmluvy nepostačujú na realizáciu dopravných výkonov podľa tohto odseku. V prípade, ak Ročná zálohová úhrada nebude zvýšená, Dopravca sa zaväzuje realizovať dopravné výkony a s tým spojený GVD najviac do 30. 6. 2021, čo Objednávateľ akceptuje. Zmluvné strany v tejto súvislosti potvrdzujú, že uvedené nepredstavuje porušenie Zmluvy.
1.3 Objednávateľ v roku 2021, v súvislosti splnením predmetu Zmluvy, poskytne Dopravcovi Ročnú zálohovú úhradu v celkovej výške 239 793 002 Eur(slovom: Dvestotridsaťdeväť miliónov sedemsto deväťdesiattritisíc dva Eur), ktorá bude splatná v mesačných zálohových úhradách. Výška mesačných zálohových úhrad za príslušné kalendárne mesiace je upravená v splátkovom kalendári, ktorý tvorí Prílohu 6 k Čiastkovej zmluve –Splátkový kalendár.


Príloha 6 - Splátkový kalendár k Čiastkovej zmluve pre rok 2021

Celú Čiastkovú zmluvu pre rok 2021 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme pre obdobie rokov 2021 - 2030 nájdete na tomto odkaze.

Podľa vyjadrenia hovorcu ZSSK aktívne rokujú s Ministerstvom dopravy a financí, pričom opakovane prijali interné opatrenia na zníženie výdavkov. Ministerstvo dopravy si nevie predstaviť, že problém sa nevyrieši a preferuje dohodu s Ministerstvom financií. To tvrdí, že ich brzdí štátny rozpočet, za ktorý hlasovali všetci ministri vlády SR, pričom je ich zodpovednosťou, aby rozpočet naplnili.

Čo si myslíte, ako táto kauza dopadne? Nájde sa dostatok peňazí pre výkony ZSSK (napr. presunutím z iných potrieb rezortu dopravy)?
V prípade, že sa nenájde dostatok peňazí, ako by ste sa k tomu postavili, ak by ste boli na mieste generálneho riaditeľa ZSSK? Kde by ste šetrili a škrtali?

Autorom titulnej fotografie je Kamil Korecz