Dopravná akadémia Trenčín otvorí svoje dvere verejnosti

2.11.2019 8:00 -zz- Zdroj: Dopravná akadémia Trenčín

Dopravná akadémia Trenčín otvorí svoje dvere verejnosti

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí s bohatým sprievodným programom, ktorý organizuje 8. a 9. novembra 2019 Dopravná akadémia Trenčín. Ide o prvý ročník takéhoto podujatia na našej škole, kde sme pritiahli okrem modelárov, aj železničné spoločnosti a výstavu automobilových veteránov. Bude možné si vyskúšať prácu výpravcu, rušňovodiča a iné zaujímavé profesie. Naším cieľom je zážitková forma prezentácie školy a odborných učební.

O škole

Škola so 60-ročnou históriou nie je len miestom, kde môžete získať kvalitné vzdelanie. Je miestom, kde sa pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci snažia vytvoriť bezpečné miesto na trávenie voľného času aj po vyučovaní.

Disponuje moderným areálom postaveným za účelom poskytnutia a zabezpečenia vzdelávacieho a výchovného procesu pre oblasť dopravy s nadregionálnou posôbnosťou. Okrem priestorov pre vyučovanie disponuje aj stravovacím zariadením. Má modernú telocvičňu, futbalové ihrisko s umelou trávou, posilňovňu, relaxačnú a oddychovú zónu. Nadregionálny charakter školy podčiarkuje skutočnosť, že ako jediná škola v meste Trenčín disponuje vlastným moderným ubytovacím zariadením, čím vytvára predpoklady pre štúdium žiakov z rôznych miest Slovenska. Škola zabezpečuje komplexný edukačný proces.

Teoretické vyučovanie zabezpečuje výučbu všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov pre žiakov denného štúdia podľa platných školských vzdelávacích programov. ŠkVP sa systematicky aktualizujú v súvislosti s novými poznatkami vedy a techniky a požiadavkami zamestnávateľov. Na edukáciu sa využívajú klasické učebne, jazykové učebne, učebne strojopisu a hospodárskej korešpondencie, učebne informatiky, aula, telocvičňa s posilňovňou, špecializovaná odborná učebňa - jedna z najmodernejších dopravných sál na Slovensku, v ktorej žiaci môžu pracovať so všetkými typmi zabezpečovacích zariadení i tých najmodernejších používaných v železničnej doprave.

Cieľom pedagogických zamestnancov je sprostredkovať Cieľom pedagogických zamestnancov je sprostredkovať žiakom maximum vedomostí o aktuálnych vedecko-technických poznatkoch. Praktické vyučovanie využíva najnovšie poznatky a metódy vyučovania s dôrazom na vedomosti získané v teoretickom vyučovaní a pripravuje kvalifikovaných pracovníkov. Pre praktické vyučovanie sa na edukáciu využívajú odborné učebne železničnej dopravy,  dopravnej logistiky, cestovného ruchu, ktoré sú vybavené najmodernejšími informačnými zariadeniami - iKVC. Odborný výcvik prebieha v odborných učebniach a v prevádzkach organizácií. Zabezpečuje vykonávanie prác podľa platných školských vzdelávacích programov. Pracoviská odborného výcviku sú dobre materiálne vybavené. V rámci odborného výcviku sa žiaci zúčastňujú odborných exkurzií do prevádzok všetkých druhov dopráv.

Výchova mimo vyučovania sa uskutočňuje v školskom internáte, ktorý je súčasťou areálu školy. K dispozícii pre žiakov je posilňovňa, telocvičňa, školská knižnica, ihriská v areáli školy. Žiaci majú voľný prístup na Internet.

Výukový trenažér dopravného sálu

Dňa 12. septembra 2001 bola slávnostne otvorená prevádzka nového zariadenia dopravného sálu na našej škole. Je to trenažér pre výuku obsluhy moderného elektronického staničného zabezpečovacieho zariadenia typu ESA - AŽD prostredníctvom jednotného ovládacieho pracoviska JOP.

Medzinárodné aktivity školy

Od 27. októbra 1994 je naša škola členom medzinárodnej organizácie EÚ Asociácie stredných škôl internátneho typu a internátov. Cieľom je výmena žiakov i pedagogických pracovníkov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Navštívili sa počas minulých rokov nasledujúce štáty: Nemecko, Holandsko, Luxembursko, Španielsko, Portugalsko,Tatliansko, Belgicko, Švédsko, Chorvátsko, Poľsko, Maďarsko, Brazíliu, Ukrajinu, Estónsko.

Vzájomnými študijnými i výmennými pobytmi sa získavajú nové poznatky a vedomosti a šíri sa dobré meno našej školy i Slovenska v Európskej únii.

Iné aktivity školy

Naša škola rozvíja aktivity na propagovanie najmodernejších metód a prostriedkov vývoja dopravy u nás i vo svete nielen prostredníctvom študijných odborov, ale i ďalších činností. Areál sa využíva aj na medzinárodné stáže, rekvalifikačné štúdiá. Spoločenské miestnosti aj jedáleň slúžia na usporadúvanie stužkových slávností, banketov, recepcií, svadieb, výročí, atď. Areál slúži aj na organizovanie rôznych turnajov a športových súťaží. Veríme, že nájdete cestu k nám, kde vás vždy radi privítame.

Úspešní absolventi školy

Vychovali sme veľa úspešných ľudí, ktorí vynikajú vo svojej odbornosti, pracujú na zodpovedných miestach v oblasti dopravy. Mnohí okrem odbornosti sa stali vynikajúcimi športovcami presahujúcimi rámec školy, mesta, regiónu i Slovenska.

Do našej školy chodili olympionik Ľubomír Nádeníček, cyklokrosár Stanislav Buček, vytrvalostný bežec Ján Kucharík, karatistka Alena Murková, hokejisti Marián Hossa, Marcel Hossa, Jaroslav Betka, Branislav Kvetan, Peter Bohunický, Michal Krúpa, Branko Radivojevič, Miroslav Bielik, futbalisti Miloš Volešák, Juraj Ančic, Peter Čogley, Stanislav Lobotka, Lukáš Skovajsa, Róbert Mazáň, Martin Šulek, kanoista Ján Kubica, cyklista Jaroslav Jeřábek a mnohí ďalší.

Tešíme sa na vás!

Súvisiace odkazy