Němka čeká na dárce

30.12.2017 18:00 Milan Vojtek, Jiří Kotas

Němka čeká na dárce

Poprvé jsme se potkali něco málo před dvěma lety. S kým? No tehdy ještě s původem jugoslávskou lokomotivou 33-032 JŽ. Vyrazil jsem lovit její cestu do nového domova v Brně, a dostihnul jsem ji až v Zaječí. To bylo naše první setkání. Dnes lokomotivě věnuji celý materiál. Pravda je, že jeho podstatnou část tvoří informace od majitele.

Takže následující řádky nejsou tak úplně mé dílo, podstatnou část poskytnul Jiří Kotas s Klubu přátel kolejových vozidel Brno.

 

 

Setkání v Zaječí nemělo dlouhé trvání, po kontrole pojezdu konvoj vyrazil do Brna ukryt houstnoucí tmou. Věděl jsem, že majitel má zájem na opravě lokomotivy a zaregistroval jsem mezitím i další stroj, který dorazil do jeho „stáje“ ze Vsetína.

Zaječí, konvoj do Brna, 19. prosince 2015. Foto Milan Vojtek

Až po čase jsem zaregistroval snahu o získání podpory na zprovoznění lokomotivy a myslím, že by neměla chybět na této stránce. Takže dám slovo majiteli:

Našim cílem je probudit lokomotivu 555.0186, takzvanou Němku z hromady spícího železa k životu. Začínáme odzadu, zdánlivě jednodušším krokem – opravíme nejdříve tendr.
Je to nákladné a proto potřebujeme získat peníze nejen z vlastních zdrojů, aby se to zvládlo v dohledné době. Zkrátka potřebujeme 440 000,-Kč.
 

Pár slov úvodem
Parní stroj, je dnes věc vcelku známá a stále více vyhledávanější obdivovateli v dnešním světě zahlceném neustále složitějšími technickými vymoženostmi.
Parní stroj, a o lokomotivách to platí obzvláště, je něco prazvláštně jednoduchého a přitom na první pohled složitého, něco, co zasvěceného i laického pozorovatele uchvátí svojí dynamikou, zvuky, energií, funkčností, ale i elegancí konstrukčního provedení. Něco, co dokonale prezentuje řemeslo a um potřebný k jeho vytvoření. Parní stroje, a o lokomotivách to platí obzvláště, jsou fascinující. Proto jsem se rozhodl, že nebudu pouhým obdivovatelem parních lokomotiv, ale pokusím se pro jejich udržení při životě i v třetím tisíciletí něco udělat.

Stav po odpojení tendru

Něco o nás
Před více jak dvaceti lety vznikl Klub přátel kolejových vozidel Brno a započala se činnost směřující k získávání, zachování a provádění renovací starých lokomotiv, drezín, motorových i přívěsných vozů. Postupem času tak vznikla soukromá sbírka vozidel, která dnes má již přes 45 hnacích a cca 30 tažených vozidel. Z toho je 7 lokomotiv parních. Ve sbírce jsou zastoupeny i technické unikáty jakými jsou například parní akumulační (bezohňové) lokomotivy. Jednu z parních lokomotiv, výrobek ČKD n.p.Sokolovo z roku 1954, továrního typu 1435 BS 200, se podařilo zrenovovat a od roku 2010 ji úspěšně provozujeme při různých příležitostech pod provozním označením 213.901. Kromě této parní lokomotivy byla uvedena prozatím do vystavovatelného stavu také akumulační pára typu 1435 CS40A z roku 1955 a zprovozněno bylo i přes 10 vozidel motorové trakce a několik osobních vozů.
Ale vraťme se k parní lokomotivě, o kterou jde nyní především.


Něco málo z historie:
Největším a nejstarším exponátem z kolekce parních lokomotiv je legendární Kriegslok, v Česku zvaná „Němka“. Jde o původně německou konstrukci řady 52, jež byla rozšířena v průběhu 2. světové války do celé Evropy i mimo ni a byla nakonec vyráběna snad ve všech významných lokomotivkách. Celkem se těchto strojů vyprodukovalo okolo 6000 kusů a jde tak o nejpočetnější lokomotivní řadu parní lokomotivy na světě.
Lokomotivy byly ve své konstrukci maximálně zjednodušeny s určením pro vlaky směřující na frontu. Důraz na jednoduchost byl kladen zejména z důvodu úspory materiálů při výrobě, zjednodušení obsluhy i údržby v podmínkách válečné nouze a také s ohledem na jejich předpokládanou krátkou životnost. Ovšem jak to tak bývá, v jednoduchosti je nejen krása, ale i spolehlivost. Díky svým provozním a technickým vlastnostem tyto lokomotivy přežily do dnešních dnů dokonce i v pravidelném provozu. Místem, kde je tyto lokomotivy možné spatřit jsou doly v okolí bosenské Tuzly, kam jezdíme tyto stroje občas obdivovat při jejich rutinní práci.   
V bývalém Československu měly tehdejší ČSD ve stavu celkem 185 lokomotiv u nás označených jako řada 555.0 s uhelným vytápěním a dalších 100 kusů pod řadou 555.02 bylo dodáno z bývalého Sovětského svazu. Tyto byly postupně rekonstruovány na vytápění mazutem a přeznačeny na řadu 555.3.
Bohužel z toho množství lokomotiv se u nás nedochovalo téměř nic. Naskytla se možnost jednu takovou lokomotivu získat pro vlastní sbírku a zakoupit ji mimo Českou republiku.
Lokomotiva byla vyrobena německou firmou Henschel v roce 1944 pod výrobním číslem 27938 a dodána byla Jugoslávským železnicím (JŽ) pod řadovým označením 30. Později v poválečném provozu u JŽ pak byla přeznačena na 33-032. Štěstím pro tento stroj bylo zařazení do souboru dvaatřiceti lokomotiv, vyčleněných jako vojenská rezerva. Díky tomu dostala v roce 1988 dílenskou opravu v dnes srbských dílnách ve Zrenjaninu a byla deponována v depu Gračac na území dnešního Chorvatska. I toto depo jsem navštívil, ale dnes jsou z něj pouze ruiny.
Paradoxně v době rozpoutání válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii v roce 1991 byly tyto zálohy zlikvidovány a to částečně rozprodejem a částečně sešrotováním. Tato lokomotiva se řízením osudu dostala do muzejních sbírek rakouského Heizhausu ve Strasshofu nedaleko našich hranic. Odtud byla v roce 2006 odkoupena soukromým vlastníkem a převezena do Bratislavy, kde se uvažovalo o jejím zprovoznění. K tomu však již nedošlo a lokomotivu se podařilo odkoupit a v roce 2015 dopravit do Brna.
U Drážního úřadu ČR je lokomotiva zaregistrována pod číslem 555.0186 a tendr má číslo 930.2186.
Jde o logické pokračování číselné řady dříve dodaných lokomotiv k ČSD.
Tolik něco málo z historie této lokomotivy.

Tendr je ve finální části opravy

Co bude dál?
Samozřejmě je cílem lokomotivu uvést do stavu provozního a to je věru nelehký úkol.
Zatím, co u lokomotivy 213.901 jsme převážnou část opravy řešili asi 5 let vlastními silami, brigádně, či s dobrovolníky a jen v nevyhnutných případech se museli obracet na jiné firmy, u Němky nebude možné takto postupovat. Důvod je prostý - oprava stroje by totiž trvala tak dlouho, že bychom se zprovoznění lokomotivy nemuseli dožít.   
Proto je zapotřebí naplánovat postupné kroky vedoucí k vytčenému cíli.
Opravu je nutné rozložit do částí, které je možné postupně naplnit a ukončit a pak následně pokračovat dále. U každého celku se tak dá najít firma, která dokáže opravu technologicky zvládnout v přiměřeném čase a také stanovit finanční náročnost.
No a my jsme začali opravou tendru, což se jevilo jako to nejjednodušší pro rozběh celé akce.
Tendr lokomotivy bylo nutno po odpojení od lokomotivy rozebrat, vše řádně vyčistit vně i uvnitř, otryskat, podvozky vyvázat, provést prohlídku jednotlivých dílů, provést defektoskopie náprav. Po otryskání pískem se objevila spousta míst, kde bylo třeba vyspravit trhliny, staré svary atd. atd.
Pracnost zkrátka byla daleko vyšší, než se původně předpokládalo, ale nyní je oprava ve fázi dokončovacích prací před kompletací a lakem.


Co potřebujeme?
Původní rozpočet cca 330 000,-Kč u firmy LOKOTRANS v opravně Brno dolní n. se vlivem víceprací poněkud navýšil. I s dalšími náklady navíc mimo vlastí zakázku u firmy LOKOTRANS se částka vyšplhala na cca 580 000,-Kč.
Část z této sumy se již podařilo uhradit z vlastních zdrojů – otryskání, některé svářečské, demontážní a montážní práce. Přitom současně probíhají také práce vlastními silami.  
Zkrátka bilance je taková, že pro dokončení opravy tendru bychom potřebovali dofinancovat- resp. získat částku 440 000,-Kč. Pokud by se vybrala částka vyšší, budou peníze automaticky použity na další fázi opravy lokomotivy.
Chtěli bychom Vás, které naše aktivita zaujala, tímto projektem oslovit a poprosit o pomoc při dotažení započatého díla (opravy tendru lokomotivy) do zdárného konce.
Je to první krok k oživení tohoto 150 tun těžkého kolosu, legendy evropských kolejí, zrozené v pohnuté době lidských dějin, ve víru 2. světové války. Myslím si, že i to je dobrý důvod proč by neměla tato lokomotiva skončit jako hromada šrotu, ale stát se živou připomínkou.
Pro každého dárce máme připraveny odměny odpovídající výši příspěvku od drobných suvenýrů až po jízdu na parní lokomotivě.
Pokud jste dočetli až sem, tak jste dobří a je jasné, že Vás projekt snad zaujal. Výše uvedeným poměrně obsáhlým popisem jsem Vás nechtěl unudit k smrti, ale ukázat, že zprovoznění Němky není jen nějaký okamžitý nápad, nebo chvilkové nadšení, ale součást dlouhodobé vytrvalé snahy tvořit a zanechat zde po sobě něco konkrétního i pro budoucnost.
Průběh opravy bude možno sledovat na:
Děkujeme
Ing.Jiří Kotas
Majitel lokomotivy, iniciátor opravy a také předseda Klubu přátel kolejových vozidel Brno.

Odkaz na startovač

Stav lokomotivy při návštěvě Brna v prosinci. Foto Milan Vojtek

Neoznačená foto jsou z archivu KPKV