Optimalizace traťového úseku Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč byla dokončena

27.11.2015 8:00 Jiří Řechka

Optimalizace traťového úseku Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč byla dokončena

Dne 26. listopadu 2015 se konala na holešovickém nádraží malá slavnost k ukončení stavby „Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice“ a k předání hotového díla zhotovitelem, tedy sdružením firem Metrostav a.s. a Subterra a.s., jejímu investorovi, jímž byla Správa železniční dopravní cesty, s.o. O přítomnost našeho reportéra na místě slavnostního aktu se tentokrát postarala náhoda.

 

 

 

 

Pozvánku na slavnostní ukončení této stavby totiž redakce internetového magazínu VLAKY.NET nedostala a nemohla tak na ně vyslat svého pražského reportéra. Na rozdíl od aktu zahajovacího a vzdor skutečnosti, že se onen reportér po dobu stavebních prací postupným změnám optimalizovaného úseku, už o své vůli, dlouhodobě věnoval (jak dokazují jeho dvě reportáže, uvedené níže v sekci Súvisiace odkazy). Náhodně se pak ovšem ocitl na loučení s bubenečským nádražím a teď se mu cosi takového povedlo podruhé. Dejme mu tedy slovo.


Tiskový mluvčí SŽDC Mgr. Pavel Tesař zahajuje slavnost © Jiří Řechka

Slavnost a tiskovou konferenci zahájil tiskový mluvčí SŽDC Mgr. Pavel Tesař. Za Státní fond dopravní infrastruktury promluvil Ing. Ivo Vykydal, za investora hovořil náměstek generálního ředitele SŽDC Ing. Mojmír Nejezchleb a za zhotovitele pak generální ředitel Metrostavu Ing. Pavel Pilát. Ve stručnosti lze říci, že všichni řečníci vyjádřili uspokojení nad optimalizací tohoto úseku, vyjádřili i důležitost pro nejen domácí osobní a nákladní dopravu, ale i pro dopravu mezinárodní. Na závěr mého krátkého popisu proběhlé události předkládám tiskovou zprávu se všemi důležitými údaji:

Vlaky v Praze mezi Bubenčí a Holešovicemi jezdí rychleji, cestujícím slouží nová zastávka v Podbabě

Praha, 26. listopadu 2015 – Sdružení zhotovitelů vedené Metrostavem dnes předalo investorovi – Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) – zmodernizovaný úsek železniční trati mezi pražskými městskými částmi Bubeneč a Holešovice. Optimalizace této trati je důležitým evropským projektem v oblasti železničního stavitelství, proto se na jeho spolufinancování podílela Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava.


Připomenutí podílu Evropské unie nechybí ani na pozadí řečniště © Jiří Řechka

Modernizovaný úsek trati je v celé délce přibližně čtyř a půl kilometru dvoukolejný, elektrizovaný stejnosměrnou soustavou 3 kV. Jeho součástí byly původně dvě železniční stanice Praha-Bubeneč a Praha-Holešovice. V odbočce Stromovka se pak napojuje dvoukolejná trať za směru Praha Masarykovo nádraží. Dokončením stavby trať splňuje parametry dané mezinárodně dohodnutými zásadami pro modernizaci transkontinentální železniční sítě. Došlo k navýšení traťové rychlosti místy až na 90 km/h, byla zajištěna požadovaná propustnost trati a v neposlední řadě zvýšena bezpečnost provozu.

Největším přínosem stavby pro veřejnost bylo vybudování nové zastávky Praha-Podbaba, která má lepší napojení na pražskou MHD než dosavadní stanice Praha-Bubeneč. Ta funguje od minulého roku pouze jako výhybna,“ konstatuje generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Vedoucí projektu Tomáš Kohout z divize 5 Metrostavu říká, že trať byla postupně rekonstruována ve třech stavebních úsecích, náročné bylo zejména sladit harmonogram prací v postupných výlukách.


Bubenečské zhlaví zastávky Praha-Podbaba © Jiří Řechka

Stavební práce zahrnovaly úpravu zemního tělesa železničního spodku v souvislosti se změnou směrového a sklonového uspořádání trati, modernizaci železničního svršku a zlepšení geometrických parametrů koleje, dále opravu mostů a propustků, sanaci opěrných a zárubních zdí, výstavbu nových protihlukových stěn a také výměnu oken. Rekonstrukcí prošla stanice Praha-Holešovice, a to včetně úprav výpravní budovy, nástupišť a jejich zastřešení, podchodů a výtahů. Došlo také k výměně trakčního vedení a instalaci moderních zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých zařízení.

Největší stavební změny ale provázelo vybudování nové železniční zastávky v Podbabě. Ta disponuje dvěma zastřešenými nástupišti v délce 220 m, jež jsou pod tratí propojena podchodem, z něhož vedou na nástupiště schodiště i rampy. Přes obě nástupiště probíhají objekty protihlukových stěn. Součástí prací byly i sadové úpravy v celém dotčeném území nové zastávky, které byly provedeny letos na jaře. Vzhledem k tomu, že podchod i opěrné zdi se staly terčem sprejerů, nechal je Metrostav vymalovat. Na barevné výzdobě se podílely děti ze základní školy Petřiny sever a profesionální výtvarné studio 3AX.


Nově vybudovaná zastávka Praha-Podbaba © Jiří Řechka

Dále byla kompletně rekonstruována trafostanice v místě bývalé stanice Praha-Bubeneč. Jednalo se zejména o prostory určené silnoproudým instalacím a novému zabezpečovacímu zařízení. Stanice Bubeneč byla na konci srpna loňského roku po přesně 164 letech uzavřena. V místě se dále pracovalo na sanaci historických opěrných zdí.

Stavba začala v lednu 2013, posledním úkolem bylo provést na základě hlukových měření na vytipovaných místech u trati a po zpracování hlukové studie individuální protihluková opatření, která spočívala ve výměně oken u vybraných obytných objektů.


Páska je přestřižena, optimalizace úseku Holešovice-Bubeneč je ukončena © Jiří Řechka

Předpokládané celkové investiční náklady stavby s názvem Optimalizace trati Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice činily 930 117 596 Kč bez DPH. Investorem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Stavba byla navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to až do výše 687 103 574 Kč. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.

● ● ● ● ●

Vzhledem k tomu, že náš čtenář veškeré další informace ke stavbě našel (nebo najde) v předchozích článcích k tématu, popř. si je může vyhledat v nabízených odkazech, nepovažuji za potřebné psát ještě cosi dalšího. Slavnostní akt samotný pak lépe dokreslí připojené fotografie.

Prameny a odkazy:

Úvodní obrázek: Náhled situace stavby ze stránky www.silnice-zeleznice.cz

Úvodním slovem opatřil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy