Slavnostní zahájení rekonstrukce železniční stanice Praha-Hostivař

8.6.2015 8:00 Jiří Řechka

Slavnostní zahájení rekonstrukce železniční stanice Praha-Hostivař

Dne 28.května 2015 jsem se zúčastnil akce v Praze-Hostivaři, kde Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila rekonstrukci železniční stanice Praha-Hostivař. Zde je krátka reportáž z této události.

 

 

 

Moje cesta začala na hlavním nádraží, kde mě zajímala pokračující rekonstrukce zastřešení haly. Zde již začala montáž nového bočního zasklení, viz fotogalerie. Pak již následoval přesun vlakem do Hostivaře na místo akce. Železniční stanice je již v přestavbě a jak bylo řečeno zástupci investora stavby a zhotovitele stavby je předpoklad ukončení stavby ve stanoveném termínu. Stanice bude mít po rekonstrukci nová krytá nástupiště a nový podchod, který umožní propojení okolního území a zlepší přístup k městské hromadné dopravě. Veškeré další informace přináší připojená tisková zpráva.

Já chci zmínit slova zástupce starosty Prahy 15. Pan Milan Ducko ve svém projevu mimo jiné vyjádřil spokojenost, že došlo k zachování výpravní budovy, která se po opravě bude moci využít k další jiné činnosti. Třeba jako muzeum. Zároveň vyjádřil nespokojenost nad výstavbou třímetrové protihlukové stěny, zmínil, že byla podána žádost v rámci hodnocení stavby, aby bylo provedeno jiné protihlukové opatření, opatření, které uspokojí obyvatele této městské části. 

28.5.2015 - Praha-Hostivař: rekonstrukce stanice Praha-Hostivař © Jiří Řechka

Tisková zpráva:

Tradičním poklepáním na kolejnici dnes Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila rekonstrukci železniční stanice Praha-Hostivař. Její přestavba je prvním krokem rozsáhlého projektu, jehož cílem je modernizace pražského železničního uzlu v úseku z Hostivaře až téměř na hlavní nádraží.

Přestavba hostivařské stanice je první etapou rekonstrukce železniční trati České Budějovice – Praha v úseku Praha-Hostivař (včetně) – Praha hl. n. (mimo). Hlavním cílem její optimalizace je zvýšení kapacity dráhy pro potřeby příměstské, dálkové i nákladní dopravy, zlepšení přestupních vazeb mezi železniční a městskou hromadnou dopravou, snížení negativních vlivů dopravy na okolní zástavbu a v neposlední řadě uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

„Vzhledem k velkému rozsahu projektu stavby bylo v průběhu přípravy navrženo jeho rozdělení na dvě oddělené části, které budou realizovány samostatně. První část řeší rekonstrukci stanice Praha-Hostivař, která jako jediná na rameni Benešov u Prahy – Praha nemá zajištěn mimoúrovňový přístup na nástupiště. Současný stav, kdy cestující přicházejí k vlakům přes koleje, je nejen nebezpečný, ale má rovněž omezující vliv na kapacitu dráhy,“ upřesnil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

28.5.2015 - Praha-Hostivař: 362.108 © Jiří Řechka

V Praze-Hostivaři dojde ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, úpravě kolejových rozvětvení (výhybek) a bude vybudováno nové kolejiště, které bude respektovat stávající napojení na Odstavné nádraží Praha Jih a Depo kolejových vozidel Praha ČD a ostatní tratě. Součástí rekonstrukce bude také výstavba nových ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Ten zajistí nový podchod, který zároveň propojí okolní území dosud rozdělená železnicí. Na všech nástupištích bude zřízeno nové zastřešení a podél trati vzniknou protihlukové zdi.

Na stávající projekt bude navazovat druhá část, která řeší úsek mezi stanicí Praha-Hostivař a jižními portály vinohradských tunelů. Součástí řešeného úseku jsou rozsáhlé přestavby mostních objektů přes významné městské komunikace. Trať bude vedena v pozměněné trase, což se mimo jiné projeví na obsluze daného území osobními vlaky. Dosavadní zastávku ve Strašnicích nahradí jednak nová stanice Zahradní Město a jednak zastávka Eden.

28.5.2015 - Praha-Hostivař: vizualizace stanice - © SŽDC

Celkové náklady stavby s názvem Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař činí 1 214 319 620 Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to ve výši až 836 671 519 Kč. Národní financování projektu zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Dokončení prací je plánováno na červen příštího roku.

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař
Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel: Společnost Hostivař Viamont – EUROVIA – GJW (vedoucí: STRABAG Rail a. s., členové: EUROVIA CS a.s. a GJW Praha s.r.o.)
Začátek a konec stavby: Km 175,400 až 177,570
Nejvyšší rychlost: 120 km/h
Termín zahájení: 07/2014
Termín dokončení: 06/2016
Celkové náklady stavby: 1 214 319 620 Kč
Schválený příspěvek EU: 836 671 519 Kč

Galéria

Súvisiace odkazy