Zabudnuté lokálky I: Kolaje pod hradom Loket

25.11.2014 8:00 Michal Čellár

Zabudnuté lokálky I: Kolaje pod hradom Loket

Prekrásna trať v západných Čechách, ktorej prvý úsek bol postavený ako prvá miestna dráha v Česku a ďalší, väčší úsek počas lokálkového bumu. Na konci 20.storočia bola na nej osobná doprava zastavená práve na úseku postavenom ako lokálka a na najstaršej časti zostava zachovaná. Jej úplnému zániku sa darí predchádzať, vďaka postupnej rekonštrukcií malých úsekov a možno raz zase pôjde vlak z Krásneho Jezu až do Nového Sedla u Lokte.

História trate sa začala v roku 1873 vďaka krachu na Viedenskej burze, ktorej dôsledkom bola ekonomická kríza. Dovtedy sa stavali len hlavné trate a tie mnohé mestá obchádzali, ktoré mala záujem o napojenie na železničnú siet. Vďaka tomu v roku 1875 vyšlo jedno protikrízové opatrenie, ktoré prinieslo radu technických a hospodárskych úľav pri stavbe železníc. V roku 1875 sa vďaka tomuto protikrízovemu opatreniu sa zrodila lokálka. V tomto období vzniklo 10 krátkych tratí v Rakúsko, z toho prvá na území Česka bola trať Nové Sedlo u Lokte- Loket.


Staničná budova Loket © Michal Čellár

V neďalekom meste Horní Slavkov bola v roku 1803 založená továreň na keramiku. Koncom 19.storočia to bola najvajčšia továreň na keramiku, tak miestni podnikatelia mali záujem o výstavbu železnice pre potreby továrne. Preto Rakúska štátna dráha predĺžila trať cez Horný Slavkov. Tým o ďalších skoro 30 rokov bol dna 7.12.1901 otvorený další úsek z Lokte do Krásneho Jezu. Prepojili tak Podkrukonošnú magistrálu a miestnu trať v údolí riečky Teplej. Kvôli ťažbe uránu po druhej svetovej vojne bola želežnica  okolo roku 1950 po pol storočí  prvýkrát rekonštruovaná. V máji 1997 bola zastavená všetka doprava v úseku Loket-Krasny Jez a bola zavedená dlhodobá nepretržitá výluka pre zlý stav trati. Rok  pred zastavením dopravy boli zrekonštruované viadukty a tunely. Tento stav trvá až do dneška a tým železničná trať pomaly chátra. 8.12.2006 bol po rekonštrukcií otvorený  úsek medzi stanica Loket a Loket- předměstí. Od roku 2012 sa začalo s obnovou trati, zatiaľ na úseku Krásny Jez- Horní Slavkov. V lete tohoto roku začala obnova trate z Krásneho Jezu do zastávky Ležnice a 28.6.2013 bola slávnostne zahájená osobná doprava a zastávka Ležnice, bola premenovaná na Horní Slavkov- Kounice.


Zastávka Horní Slavkov- Kounice, smer Loket předměstí © Michal Čellár

Popis trate zaznamenáva stav z 1. júna 2014 a je od Nového Sedla u Lokte do stanice Bečov nad Teplou, aj kde  kilometrovanie trate je z Krásneho Jezu cez Loket do Chodova.Trať začína v stanici Nové Sedlo u Lokte, kde sa odpája od hlavnej trati č.140 Cheb- Chomutov. Na stanici sa nachádzajú dve rozpadávajúce sa ostrovné nástupištia a stanica zažila najväčšiu slávu za bývalého režimu, kedy bola postavená aj staničná budova. V súčasnosti je väčšina koľajníc je nepoužívaná a celá stanica postupne chátra. Na Chebskom zhlaví sa trať odpája klesaním do údolia Loučkého potoku a cez zastávku Loučky, ktorá je tvorená len betónovými panelmi. Vlaku tu zastavujú len na znamenie. Pri ústi Loučkého potoku sa nachádza stanica Loket, prvá lokálková stanica v Česku. Svojím vybavením je jako vzor pre stanice miestnych tratí. Stanicu tvorí opustená výhrevňa pre dva rušňe, kde už dávno nebola žiadna lokomotíva a už tam nevedú ani koľajnice. Nákladisko, ktoré sa postupne rozpadáva a staničná budova, ktorá ako keby bola vzor pre typové budovy pre miestne trate už dlho je opustená.


Nákladisko v stanici Loket © Michal Čellár

Tu tvorý rieka Ohře meander nad ktorým sa vypína hrad Loket. Trať si však skráti cestu tunelom popod hrad a hned po tunely prechádza cez most rieku Ohře. Prichádzame do stanice Loket předmestí, kde zatiaľ osobné vlaku končia.


Stanica Loket předměstí, smer Horní Slavkov © Michal Čellár

Pekne upravená staničná budova postavená v lokálkovom štýle, ktoré už patrí súkromnej osobe, tak je už neprístupná. Za staničnou budovou smerom na Horní Slavkov nachádza nakladacia rampa, presne polka je v obnovenej časti a druhá část postupne zarastá trávou. Po stanicu trat postupne stúpa až ku prvým tunelom. Nasleduje prvý tunel za ním most cez potok a cestu a vchádza do druhého tunelu na druhej strane údolia. Trať prichádza do zastávku Údolie, ktorá sa už úplne stratila v tráve.


Viadukt ponad údolie Čistého potoka, stav železničné zvršku na moste © Michal    Čellár

Pred 16. kilometrom trate prechádza trať po kamennom viadukte ponad Čistý potok a nasleduje Horní Slavkov zastávka. Na budove zastávku sa odráža osud trate, kde sa budova postupne rozpadáva a o pár rokov spadne a bude z nej len kopa troskiek.


Horní Slavkov zastávka, staničná budova od Horného Slavkova © Michal Čellár

Trať za zastávkou prechádza po úbočí popri bývalej továrni na keramiku v Hornom Slavkovom, pre ktorú sa stala pred sto rokmi životne dôležitou tepnou, lebo po nej pred sto rokmi odvážala výrobky do celého sveta. V celom úseku od stanice Loket předmestí až do Horného Slavkova je trať čiastočne poškodená, tým že chýbajú spojnice koľajníc a niektoré koľajnice už príroda posunula z pôvodného miesta a rastú tam už malé stromčeku.


Horní Slavkov zastávka- nástupište © Michal Čellár

Stanica Horní Slavkov, kde boli koľajnice vytrhané a koľajový spodok odvezený, kvôli plánovanej obnove trate. Jediné čo zostalo je staničná budova, nakladacia rampa a vchodové návestidlo od Krásneho Jezu, ktorému je úplne vykradnuté a ostalo z neho už len torzo.


Staničná budova žst. Horní Slavkov © Michal Čellár

V úseku Krásny Jez- Horní Slavkov má byť v najbliších rokoch obnovená doprava, preto bol v tomto úseku odstránený a odvezený železničný zvršok . Staničnú budovu  pred skazou zachránilo, že tam do nedávna býval na poschodí bývalí prednosta stanice. Za stanicou Horní Slavkov sa nachádza stavebne najzaujímavejší úsek trate s kamenný viaduktom v oblúku a dvoma tunelmi. Trať až do zastávky Ležnice je vedená po úbočí Horného Slavkova. Najskôr trať prechádza cez malý most a po chvíle prechádza ponad trať kamenný oblúkový most, ktorý spája miestne časti mesta.


Most ponad železničnú trať za stanicou Horní Slavkov, smer Krásny Jez © Michal Čellár  

Nasleduje 1. kamenný viadukt v Hornom Slavkove, ktorý je najdlhší na trati a bol postavený v oblúku, aby mohla trať prinulo vojsť do tunela. Za tunelom nasleduje 2. viadukt v Hornom Slavkove, ktorý je o 2/3 kratší ako ten pred tunelom.V celom úseku bol odstránený železničný zvršok okrem precestia, ktoré je vybavené svetelnou signalizáciou a rampami, ako keby bola trať ešte v prevádzke.


2. viadukt v Hornom Slavkove, pohľad v smere na Loket předměstí © Michal Čellár

Za oblúkom od priecestia sa nachádza zastávka Horní Slavkov-Kounice, bývala zastávka Lužnice, kde bol v roku 2013 obnovený koľajový zvršok od Krásneho Jezu. Kúsok smerom nasleduje najvyššie miesto trate, kde sa nachádza zlom nivelety. Tu odbočuje vlečka do bývalých uránových baní, kde v súčasností má sídlo firma, ktorá vyrába vagóny a ktorá najviac prispela k obnove tohoto úseku trate. Potom trať, cez posledný kamenný viadukt klesá do údolia rieky Teplá, kde sa v stanici Krásny Jez pripája na trat Marianske Lázně- Karlovy Vary.


Staničná budova žst. Krásny Jez © Michal Čellár

V Krásnom Jeze začína aj kilometrické značenie trate do Nového Sedla u Lokte. Trať pokračuje údolím riečky Teplá cez zastávku Vodná a cez tunel prichádza do stanice Bečov nad Teplou. Táto miestna uzlová stanica kde sa stretáva trat Karlovy Vary- Mariánske Lázne a Bečov nad Teplou- Rakovník.

Pripravil som schématický plán železničnej trate Nové Sedlo u Lokte- Krásny Jez- Bečov nad Teplou.

V súčastnosti je osobná doprava na úseku Nové Sedlo u Lokte- Loket předmestí vedená motorovými vozmi rady 810 upraveným pre špecifický spôsob odbavenia, ktorý chodí v pracovních dňoch v úseku Nová Role - Loket předmestí a cez víkend je skrátená na úsek Chodov - Loket. V Chodove tvorí prípoj na rýchlik na hlavnej trase Cheb- Chomutov.


810 201-4 ČD v stanici Loket © Michal Čellár

V úseku Horní Slavkov-Kounice chodia zatiaľ vlaky len počas dní pracovného voľna v letnej sezóne ale raz by tu mali chodit vlaky denne. Väčšina vlakov prichádza/pokračuje v Bečove nad Teplou smerom na Rakovník. Najväčšia prevádza je na trati Karlovy Vary - Maránske Lázne, kde chodia vlaky denne približne v 2 hodinom takte prevádzkované spoločnosťou GW Train Regio a.s.

Galéria

Súvisiace odkazy