Čriepky z histórie: Bac-ky a T 478.1130 v netradičnej úlohe

18.5.2014 8:00 Bc. Jozef Gulík

Čriepky z histórie: Bac-ky a T 478.1130 v netradičnej úlohe

Úlohou železničných rušňov bolo odjakživa ťahať vozne a úlohou lehátkových vozňov zas poskytnúť pohodlie cestujúcim v nočnom čase na dlhších cestách. Účel však svätí prostriedky a príklady z minulosti nám hovoria, že oblasti využitia rušňov a vozňov bývajú o čosi širšie. Improvizovalo sa s nimi aj v roku 1980 v Bratislave.

 

 

 

    


     Všeobecne je známe, že v minulosti mnohé parné rušne doslúžili vo funkcii stabilných vykurovacích kotlov. Nie je novinkou - aj keď zriedkavou - ani možnosť využitia elektrických a motorových rušňov ako stabilných predkurovacích zariadení vo väčších staniciach. Napríklad v Maďarsku môžeme pri tejto práci zastihnúť vyradené "elektriky" ex V41, V42, V43, ale podobne je tomu aj inde vo svete. Na Slovensku sa tiež z času na čas siahlo po núdzovom riešení, pričom podstatný bol výsledok:

      "V zime 1979 / 80 bol vo Zvolene vypracovaný turnus, ktorý počítal s predkurovacím časom v žst Zvolen os.st. 90 minút. Keďže stabilné predkurovacie zariadenia boli vzhľadom na protipožiarne a iné bezpečnostné opatrenia odstavené, hľadalo sa riešenie. Na tento účel teda vyčlenilo RD Zvolen rušeň T 478.3199, ktorý bol kvôli závade trakčných motorov neschopný prevádzky." (citát z novín Železničiar 1980 / č. 5)

     Ešte na vyšší stupienok posunuli túto myšlienku v Bratislave v druhej polovici roka 1980. Národnému podniku Pozemné stavby vtedy súrne chýbali priestory šatne, v ktorej by sa robotníci mohli prezliekať. Asi už nezistíme, koho z podniku osvietila táto myšlienka, ale jedno je isté - na Správu Východnej dráhy prišla žiadosť o zapožičanie vlakovej súpravy, ktorá by Pozemným stavbám pre daný účel, ako provizórium, celkom dobre vyhovovala. Keď sa chce, dá sa všetko, najmä ak je v hre plnenie celoštátneho hospodárskeho plánu. Slovo dalo slovo, doladili sa detaily a zrodila sa nasledovná písomnosť:

Dohoda o dočasnom užívaní železničných vozňov,

     uzavretá medzi Východnou dráhou (Správou dráhy v Bratislave, Klemensova č. 8, Bratislava) na strane jednej a Pozemnými stavbami n.p. Bratislava (Záhradnická ul) na strane druhej za týchto podmienok:

čl. 1

     Východná dráha zastúpená Správou dráhy, ďalej len krátko "dráha" zvaná, odovzdáva a Pozemné stavby Bratislava, ďalej len krátko "PS", preberajú do dočasného užívania pre účely šatne-prezliekarne na dobu od 19.9.1980 do 31.12.1980 sedem vagónov typu Bac č.:

59 10 014
59 10 033
59 10 050
59 10 058
59 10 059
59 10 066
59 10 009

a jeden vozeň Dsd č. 93 21 323, ktoré budú pristavené na 13. koľaji v areáli žst. Bratislava filiálka. Celá súprava bude užívateľovi PS odovzdaná protokolárne do užívania a po ukončení užívania bude opätovne protokolárne prevzatá zástupcami dráhy. Pre účely požadované PS bolo nutné na vozňoch vykonať úpravu pre zabezpečenie prevádzky osvetlovacieho zariadenia. Náklady spojené s úpravou vozňov, ako aj dennou prevádzkovou údržbou osvetlovancieho a vykurovacieho zariadenia bude dráha mesačne odučtovávať užívateľovi.

čl. 2

     Pozemné stavby zaplatia mesačne pozadu vždy do 5. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca dráhe za používanie vozňov Bac čiastku 479,- Kčs denne za vozeň, a za vozeň Dsd čiastku 346,- Kčs denne. Za zastavenie koľajiska bude dráha učtovať za hodinu za vozovú jednotku 2,- Kčs stojné v zmysle platných predpisov ČSD (TR-3, § 35).

Staničná budova žst Bratislava filiálka v 1970tych rokoch, kedy ešte riadne slúžila pravidelnej osobnej doprave. (snímka Jozef Gulík st.)

Pohľad do stanice Bratislava filiálka z nivského zhlavia. Koľaje v týchto miestach križovala vtedajšia Malinovského ulica, dnešná Šancová. (1970te roky, snímka Jozef Gulík st.)

čl. 3

     Napojenie predmetných vozňov na elektrickú energiu je vykonané kábom 4 x 16 mm2 z rozvádzača na stavadle na Malinovského ulici až po nabíjačku 48 V umiestnenú v samotnom vagóne. Ukončený je rozvod medzi jednotlivými vozňami. Vonkajšie osvetlenie priestorov pri vagónoch je zabezpečené stávajúcim vonkajším osvetlením stožiarovým a vylepšeným o dve halogenové svietidlá. Meranie spotreby elektrickej energie sa uskutočňuje priamo v transformačnej stanici ako súčasť celkového odberu železničnej stanice, teda nie samostatné meranie. Návrh na riešenie tejto situácie vypracuje energetik Elektroúseku Bratislava do 1.11.1980.

čl. 4

     Za účelom vykurovania predmetných vozňov dráha pristaví k súprave rušeň T 478.1130, ktorý je toho času odstavený z prevádzky pre vadné trakčné motory. Vykurovací agregát spotrebuje za hodinu prevádzky 800 litrov vody. Dodávku vody z mestského vodovodu zabezpečí n.p. Pozemné stavby vlastnou cisternou na miesto vykurovania, priamo k rušňu.

     Zbrojenie nafty požadujeme kryť zo zdrojov užívateľa, s ohľadom na súčasné prísne opatrenia v spotrebe nafty a zníženia limitu v hospodárskom pláne. Potreba nafty vykurovacieho rušňa je minimálne 110 litrov za hodinu počas kúrenia, tj. denne cca 880 litrov (pri dobe vykurovania 8 hodín), 30 litrov nafty za hodinu počas temperovania v zimnom období (tj. denne 1000 l nafty - približne). Toto predpokladané množstvo treba dodať zo zdrojov užívateľa formou cisternovej dotácie priamo k rušňu v žst. Bratislava filiálka. Presný odber nafty je potrebné sledovať formou denného záznamu. Obsluhu vykurovacieho rušňa bude zabezpečovať pracovník s kvalifikáciou rušňovodiča. Mzdové náklady rušňovodiča bude hradiť užívateľ na základe faktúry, ktorú užívateľovi predloží rušňové depo Bratislava.

     Prenájom rušňa T 478.1130 za 24 hodín činí podľa smerníc č. 11396/78-1 z 21.11.1978 čiastku 1780,- Kčs bez obsluhy a pohonných hmôt. Treba presne určiť obdobie vykurovania, tj. od - do hod. denne v záznamníku, ktorý bude súčasťou dohody, v ostatnom období je treba udržiavať hnacie vozido v pohotovostnom stave. Údaje o predbežnej spotrebe nafty sú informatívne. Pozemné stavby sú povinné dodávať množstvo nafty podľa skutočného odberu predmetného rušňa, tj. podľa odberových záznamov.

     Náklady za drobnú údržbu hradí užívateľ.

     Pozemné stavby dodajú do PO Bratislava riadnu objednávku, na základe ktorej budú mesačne fakturované mesačné náklady. Prístavbu rušňa do žst. Bratislava filiálka oznámi užívateľ telegraficky do rušňového depa Bratislava 24 hodín pre požadovanou hodinou prístavby.

     Za účelom dočasného užívania voľného priestranstva pri pristavenej súprave (4 x 200 m2) dráha účtuje sadzbou 35,- Kčs za 1 m2/rok v zmysle dodatku rozkazu nd č. 15/1967 (vyhláška č. 98/67 Zb).

 

Spomínaný rušeň T 478.1130 ukončil svoj pobyt na Slovensku v máji 1985, kedy depo Nové Z8mky vymenil za český Rakovník. Snímka ho už pod novým označením 751.130 zachytáva na čele rýchlika R 472 (Linz - Horní Dvořiště - České Budějovice) krátko pred svojou cieľovou stanicou, pri odbočke Rožnov, kde sa pripája trať Volary - České Budějovice. 5.5.1991 (snímka Pavel Matěj, zb. autor)

 

Iným strojom radu T 478.1 (751), ktorý sa z územia Slovenska odsťahoval do českých krajov, je T 478.1081 (751.081). V apríli 1983 totiž vymenil novozámocké depo za Prahu-Vršovice. Na snímke ho vidíme zhodou okolností s aktívnym parným kúrením práve v stanici Praha-Vršovice dňa 22.9.1990 (snímka Pavel Matěj, zb. autor)

čl. 5

     Pozemné stavby sa zaväzujú zverené železničné vozne udržiavať v riadnom stave a nahradia dráhe prípadnú škodu spôsobenú ich pracovníkmi, pričom vyčíslenie škody je kompetentná previesť dráha.

     Užívateľ zabezpečí poučenie pracovníkov o zákaze fajčenia vo vozňoch, zákaze používania WC, umyvárok a ďalších uzamykateľných priestorov.

     Užívateľ sa zaväzuje, že bude počas užívania vozňov dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy, vozne vybaví potrebným počtom práškových alebo snehových hasiacich prístrojov podľa vlastných protipožiarnych predpisov.

čl. 6

     Upratovanie a odvoz odpadkov si užívateľ zabezpečí sám. Z dôvodov hospodárenia s tepelnou energiou užívateľ zabezpečí uzatváranie okien a dverí počas vykurovania.

     Užívateľ ďalej určí zodpovedných pracovníkov, ktorí budú zaškolení z obsluhy osvetlovacieho a vykurovacieho zariadenia, poučenie zabezpečí dráha (služba vozňového hospodárstva).

čl. 7

     S ohľadom na bezpečnosť pracovníkov PS, ktorí budú používať vozne, dráha zabezpečí uzamknutie všetkých vozňov tak, aby bol zamedzený prístup pracovníkov užívateľa medzi 13. a 11. koľajou, prípadne do areálu žst. Bratislava filiálka. Okrem uzamknutia vozňov pre znemožnenie prístupu na 11. koľaj užívateľ vybuduje do 25.9.1980 na vlastné náklady na koncoch pristavenej súpravy oplotenie tak, aby zboku i popod vozne bol znemožnený prístup do objektu.

     Užívateľ poučí všetkých pracovníkov o bezpečnostných opatreniach.

     Táto dohoda sa vyhotovuje v 8-mich exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 4-roch exemplároch.

     Táto dohoda nadobúda právoplatnosť podpísaním obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave dňa ....... 1980.

     Na vynechané miesto je deň a mesiac dopísaný dodatočne, perom: "3.11." - kedy bol zároveň podpísaný aj dodatok k tejto dohode (ako doplnenie článku 1) v nasledovnom znení: "Východná dráha v zastúpení správou dráhy dodatočne k stávajúcej vlakovej súprave pristaví v 45. týždni ďalšie dva vozne Bac pre účely prezliekárrní robotníkov."

     Nasledujú už iba pečiatky dotknutých podnikov - ČSD Východná dráhy a Pozemné stavby - a podpisy zástupcov zmluvých strán, ktoré dokazujú, že zmluva v tomto znení nadobudla spomínanú právoplatnosť. Hoci sa jej vstup do platnosti oproti uvažovaným termínom omeškal, nič to nemení na jej osobitosti, keďže predpokladáme, že k jej naplneniu došlo v takom rozsahu aký bol dohodnutý a Bardotka na čele dlhého radu lehátkových Baciek svoju úlohu riadne splnila.

 

Súvisiace trate

  • ŽSR-610: Bratislava predmestie - Bratislava filiálka