SNCFT 2010: Návrat do budoucnosti

30.7.2010 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

SNCFT 2010: Návrat do budoucnosti

Vrátil jsem se na známá místa a narazil při tom na určitý časový paradox, který mne inspiroval k využití titulku pro změnu z oblasti tvorby filmové. Tuniské železnice, na nichž jakoby vše po léta zůstávalo neměnné, překvapivě začínají vykračovat do moderní budoucnosti. Tu jsem sice zahlédl opravdu jen z vlaku, ale přesto se o ní v reportáži z výletu oním vlakem zmíním. I když jeho zaměření bylo jiné.

 
 

Něco málo úvodem
Když už jsem se mezi povalováním na pláži a jinými dovolenkovými aktivitami jaksi mimoděk dostal k fotografickému zachycení pěti železničních dopraven na území města Mahdie, jehož výsledek se pokusila shrnout především reportáž předchozí, zrodila se mi v hlavě myšlenka, abych na svou paměťovou kartu podobně uložil celou trať Banlieue du Sahel. Byť jsem ji už po částech projel v letech minulých a pochopitelně přitom také fotografoval, přece jen jsem nepostihl všechny její významné body, tedy především nádraží, stanice a zastávky. A navíc se na těch nám už známých jistě leccos změnilo.
 
 
To jsem hodlal prozkoumat během výletu do Sousse, který jsme podnikli v druhé půli našeho pobytu v Mahdii. V jeho cíli mělo ovšem dojít k naplnění tužeb nikoliv mých, ale mé souputnice. Helena proti návštěvě onoho nám už důvěrně známého „hlavního města“ Sahelu nijak neprotestovala, neboť si velice dobře pamatovala na to, jaké zajímavé nákupní možnosti skýtá. Neměla při tom na mysli pověstné súky, kde se přes zdánlivě úspěšné smlouvání nechala přece jen napálit, ale spíš obchodní dům Magasin Général, kde si předloni cosi výhodně pořídila a letos doufala (oprávněně, jak se ukázalo) v totéž.
 
 
Než se spolu reportážně vydáme na cestu, neuškodí asi trochu teoretické přípravy. Nejprve začnu opakováním, které prý je matkou moudrosti. Trať sahelského métra, která spojuje přímořská města Sousse, Monastir a Mahdii, je dlouhá 65 kilometrů (alespoň podle stránek SNCFT), má kolejnice o rozchodu 1 000 milimetrů a je elektrizována střídavou soustavou 25 kV/50Hz. Je projektována jako dvojkolejná s levostranným provozem, ale v úseku Moknine - Mahdia nebyla druhá kolej doposud položena. Což neplatí pro jeho první kilometry, kde už sice instalována byla, ale později byla snesena - či spíš „kanibalizována“.
 
 
Na trati leží celkem 32 dopraven, z nichž čtyři (Monastir, Moknine. Békalta a Mahdia) patří do kategorie nádraží (gare) a zbytek je označován jako stanice (station) či zastávka (arrêt), přičemž rozdíl mezi těmi posledními dvěma kategoriemi není nějak zvlášť zřejmý. V jízdním řádu je uvedeno dopraven o jednu méně, protože nová zastávka Echraf mezi stanicemi Békalta a Baghdadi u rozvojové zóny města Békalta je sice hotová, ale ne v provozu. Stanice La Faculté se v seznamu vyskytuje naopak dvakrát, neboť se rozkládá na dvou větvích trianglu, který umožňuje obousměrný vjezd do hlavového nádraží Monastir.
 
 
Podobný triangl se nachází u stanice Sousse Sud, kde však jde o spojení trati métra se sítí Grandes Lignes, aby byla možná jízda dálkových vlaků mezi Tunisem, Monastirem a Mahdií. O této poněkud komplikované náhradě někdejšího přímého spojení obou koncových nádraží v Sousse jsem se podrobněji zmiňoval v jedné starší reportáži, kde jsem si dal práci i s grafickým znázorněním, K tomu původnímu textu podotýkám, že letos ono spojení využívají už dva páry vlaků denně, jeden jen mezi Tunisem a Monastirem. Ovšem tentokrát nejsou na pořadu dne Grandes Lignes, nýbrž Banlieue du Sahel.
 
Cesta na severozápad

A už jsem si zase při volbě titulku vypomohl literaturou, byť tentokrát nápad, jehož původ je zřejmý z pohledu na mapku, předcházel, věřte nevěřte, vzpomínce na stejnojmennou knihu Kennetha Robertse. Když jsme s Helenou onoho rána kolem tří čtvrtí hodiny osmé přicházeli na stanici Mahdia Zone Touristique, o žádném titulku jsem nepřemýšlel. To však neznamená, že jsem vůbec nemyslel na reportáž pro VLAKY.NET, nakonec jsem byl také příslušně klubově ustrojen a neopomněl se tak nechat, hned po tom, co jsem investoval dvakrát 4,900 DT do zpátečních cestovních dokladů, svou spolucestující zvěčnit.

Náš vlak č. 516 v podobě první (a tudíž nejstarší) elektrické jednotky řady YZ-E přijel jen s mírným zpožděním a my jsme v jeho značně naplněných útrobách našli místa k sezení. Bohužel nikoliv k mé spokojenosti, která vyžadovala sedadlo u okna na pravé straně, abych mohl naplnit své záměry. Takže jsem fotograficky prošvihl stanici Baghdadi a jen koutkem oka zahlédl novou zastávku Echraf. Situace se obrátila v můj prospěch až před nádražím Békalta, na němž se hotovilo vystoupit něco domorodého obyvatelstva, jedna dvojice zrovna z míst mým potřebám naprosto vyhovujících. Potřebám Heliným vyhovovalo cokoliv.

Helena spokojeně dřímala a já neméně spokojeně sledoval a fotografoval dění na pravé straně trati. Popravdě řečeno, žádné velké změny proti stavu, který jsem shlédl v roce 2008, jsem nezaznamenal. Ani v tu chvíli, ani později, při porovnávání s fotografiemi u tehdejší reportáže. Jen někde povyrostl rodinný dům o patro (což je tuniská specialita, založená na tamní státem podporované bytové politice, mj. umožňující obývat stavení postupně budovaná), jinde naopak pokročila devastace čehosi ne tak potřebného. Ale pokud jde o trať a drážní stavby, nedělo se téměř nic. Až do příjezdu na monastirské nádraží, které je v rekonstrukci.
 
 
Kromě jiného zde dochází ke zvyšování nástupišť pro zajištění bezbariérového nástupu a výstupu cestujících. Tyto úpravy pak proběhly či probíhají vlastně po celé trati mezi Monastirem a Sousse, jak jsem si mohl všimnout posléze. A někde jsou provázeny také stavbou nových přístřešků v roli čekáren, v jednotném „domorodém“ stylu, který už dříve dostaly zastávky L'Aéroport a Les Hôtels. Hned první takovou stavbu, dokonce s pokladnou, jsem mohl zaznamenat ve stanici La Faculté, kde stojí opodál stávající (a stále ještě fungující) staniční budovy původní. Obdobně tomu je i v dopravnách dalších.
 
 
Když jsme se blížili ke stanici Sousse Sud, vyhlížel jsem tamní depo, zvědav, co zajímavého tam uvidím. Ani mne moc nepřekvapilo, že nic, protože je, zjevně čerstvě, obehnáno zdí. A tak jsem si mohl jen nadávat, že jsem se k němu před dvěma léty nedokázal přiblížit. Byť jsem k tomu zaváhání měl (ne)dobrý důvod v podobě následků pokusu o loupežné přepadení. Co se dá dělat, říkal jsem si a čuměl smutně do té zdi. Jenže na jejím konci se začalo vynořovat cosi naprosto nevídaného a pro mne (který jsem se záměrně na letošní dovolenou železničně nijak nepřipravoval) nečekaného.
 
 
Vzhledem k tomu, že jsem tehdy houby věděl, o jaké vozidlo jde, ani teď to nebudu objasňovat a obšírnější vysvětlení poskytnu v předposlední kapitolce této reportáže. Sem patří spíš takové jevy, jako souprava lokomotivy 040-DM-267 s jednotkou YZ-E-005, která nás v roli služebního vlaku vítala ve stanici Sousse Sud, či podivuhodné přestavování výhybky při našem odjezdu. Vlak se normálně rozjel, po chvíli zastavil na zhlaví, vystoupili z něj dva pánové v bílých košilích a jali se dálkově ovládanou výhybku dvoumužně přemlouvat k chodu. Když se jim to s nemalým úsilím povedlo, nechali nás projet a zřejmě se vrátili pěšky.
 
 
Vzdor tomuto zdržení jsme dorazili do cíle své cesty, stanice Sousse Bab el Jedid, naprosto v souladu s jízdním řádem. I když trochu jinak, než bývalo zvykem. Koncové nádražíčko métra je totiž také v rekonstrukci, takže je používána jen jedna kolej, a to ta, u níž kdysi dávno stávaly rychlíky směr Tunis, které pak pokračovaly podél přístavu a uličním provozem na Gare de Sousse. Na opačné straně kolejiště se buduje kryté nástupiště a také staniční budova prochází stavebními úpravami. To vše jsem však pro tu chvíli jen letmo zaregistroval, neboť nás čekal program neželezniční, výše už naznačený.
 
 Přestavba stanice Sousse Bab el Jedid a jednotka YZ-E-001 jako vlak č. 516 na koleji kdysi do města vedoucí © PhDr. Zbyněk Zlinský
Městem ve vlastních stopách

No, ono to stejně bylo trochu jinak, protože cestou z koncové stanice métra do centra nelze jít v podstatě jinak, než po zbytcích onoho výše zmíněného už zrušeného železničního spojení obou nádraží. Jeho podstatná část podél Avenue Mohamed V stále existuje v nezměněné podobě sice zřejmě funkční, ale viditelně nevyužívané vlečky do přístavu, stejně jako už dávno nepotřebné návěstidlo před odstraněnou výhybkou.. A zbytky kolejí zůstaly dodnes zachovány i přes Place Farhat Hached, v tom se od poslední naší návštěvy těchto míst vůbec nic nezměnilo. Bylo by docela zajímavé vědět, zda se tak stane v budoucnu.

 

Dál už to bylo s mou rozpolceností mezi naplňováním „oficiálního“ programu dne a tíhnutím k železnici trochu složitější. Vznesl jsem velice pokorný dotaz, zda by Heleně vadilo, kdybychom k onomu vytouženému obchodnímu domu šli, jako ostatně i minule, kolem nádraží, kde se ovšem nebudu nijak zdržovat. Partnerka souhlasila, a tak jsme vykročili už známou trasou podél oplocení nádražního areálu. To naštěstí také nedoznalo žádných změn, nebylo nahrazeno zdí, jak tu bývá zvykem, takže mi nic nebránilo ve fotografování staniční budovy, kolejiště či depa. Pokud jsem přitom zaznamenal změny, tak jen k horšímu.

Bující vegetace ukazuje, že komerční obvod stanice už není vůbec využíván a stejný osud potkal i bývalé depo, v němž už nestojí ani ona notoricky známá žlutá mašinka z produkce S.F.L., a jehož točna se už patrně nikdy neotočí. Ostatně ani pohled na kolejiště u staniční budovy není příliš radostný, nechtěná zeleň oživuje už i samotné peróny. Při další cestě přes lávku nad tratí jsem pod ní objevil nejen onen lokotraktor, ale také posunovače, který se odkudsi vynořil, prozkoumal postavení výhybek a pak zjevně cosi vyčkával. Dokonce si k pro ukrácení chvíle našel v kolejišti něco na čtení.

Vzhledem k tomu, že jsem pro tentokrát nebyl vybaven jízdním řádem Grandes Lignes, mohl jsem jen usuzovat, že zanedlouho přijede nějaký vlak. Takže jsem vznesl na svou partnerku dotaz, zda bych na něj mohl počkat. Dohodli jsme se na čtvrt hodině, kterou ona stráví prohlížením výloh na nedalekém Boulevard Hassen Ayachi a já vyhlížením a posléze snad fotografováním neplánovaného objektu svého zájmu. Znepokojující bylo, že s ubíhajícími minutami dohodnuté lhůty se výhybkář i se svým čtivem kamsi ztratil a ani na nástupišti stanice nebylo nijak přehnaně živo. Nakonec se však v dáli ozvalo typické houkání.

V zářezu trati se objevila modrá mašinka kanadské provenience a s ní čtyři vozy vlaku DClim (Direct Climatisé) číslo 5-22/61 Tunis – Monastir. Což jsem ovšem zjistil až doma, stejně jako fakt, že tento vlak před dvěma léty nejezdil. Na místě jsem mohl jen sledovat, jak probíhá nepříliš četná výměna cestujících i posunovací manévry při změně směru jízdy soupravy. Na její odjezd jsem už nečekal, abych se nedočkal vyčítavého pohledu Helenina. A neprodleně jsme vyrazili za nákupy. Cestou jsem si už jen letmo vyfotil nádražní budovu z ulice, když jsem se ujistil, že se v jejím okolí nenachází žádný představitel státní moci.

Helena se v obchodním domě dostatečně (a pro mne úmorně) realizovala a po tom všem jsme si našli kousek stínu v uličce ochlazované mořským vánkem, abychom dali odpočinout znaveným údům a do těla vpravili něco tekutin i pevných látek, neboť byl čas polední. Takto provozně ošetřeni vydali jsme se na procházku po promenádě na Avenue Hedi Chaker a pozorovali přitom plážový život velkého města. Má drahá polovička do něj neváhala zasáhnout, a to v okamžiku, kdy zjistila, že na jedné hotelové pláži mají vyvěšenu vlajku naší republiky obráceně. Ač nepříliš jazykově vybavena, hned to šla obsluze vysvětlit.

Do jaké míry úspěšně, to se můžeme jen dohadovat. Mladík to snad už dokonce věděl, ale vzhledem k tomu, že vlajka byla na žerdi přibita, asi se mu do nápravy moc nechtělo, byť se tvářil velice aktivně. My jsme případné další dění už nesledovali, došli na konec nábřeží a pak se pomalu přes město vraceli k přístavu. Šli jsme vesměs úzkými uličkami „domorodé“ čtvrti, kudy se dalo, na rozdíl od obchodních a hotelových tříd, putovat v poklidu a většinou také ve stínu. Dříve lidé věděli, jak stavět přiměřeně podnebí. I když jsme s onou oblastí měli své zkušenosti, letos poprvé jsme viděli, jak se tam suší prádlo.

Vzhledem k tomu, že jsme měli šlapání po městě ve vlastních stopách už tak nějak dost, ubírali jsme se pomalu na vlak. Také proto, abychom ho stihli použít ještě před tím, než nastane odpolední špička. A abych já mohl zaujmout místo potřebné k realizaci druhé části mého dokumentačního záměru, tedy fotografování objektů na druhé straně trati. Sice jsme to měli vymyšleno dobře, ale nakonec nám plány málem nevyšly. Na nádraží už bylo poměrně dost zájemců o jízdu tímtéž spojem a přicházeli stále další. A to už v době, kdy jeho souprava měla stát u nástupiště. Přijela až o pět minut později a pěkně našlapaná.

Návrat na jihovýchod

A v podobném stavu také odjížděla. Nicméně s námi dvěma na vytoužených místech. Sice by se zdálo, že zpáteční cestu je zbytečné popisovat, zvlášť když také nasazená jednotka byla táž, ale opak je pravdou. Jednak na druhé straně trati byly k vidění zajímavosti jiné, ale i v interiéru vlaku se dělo leccos zajímavého. Jeden cestující mne upoutal ještě před jeho rozjezdem. Nastoupil obtížen ohromnou krabicí, kterou umístil na podlahu, čímž asi příliš nepotěšil další cestující ani průvodčího (byť ten toleroval). A muž sám začal neprodleně pracovat – sáčkoval obsah kartonu, který tvořilo cosi, naše slané tyčinky připomínající.

O hygieničnosti jeho počínání by se dalo zajisté s úspěchem pochybovat, ale potravinářská inspekce, pokud ji v Tunisku mají, asi vlakem nejezdí. Když jsme se rozjeli, přestal jsem jeho počínání sledovat a vyložil se z okna. K nevoli jistého staršího Tunisana, který chtěl patrně dřímat a já jsem jej znervózňoval. Takže si posléze, až kdosi vystoupil, našel místo jinde. A já měl také více klidu ke své činnosti, která byla dílem otázkou náhody, ale dílem též plánovaná. Ten případ druhý se týkal především zachycení obou větví trianglu poblíž stanice Sousse Sud, které doposud unikaly mé pozornosti.

A k těm jevům náhodným patřil třeba pes (v muslimském Tunisku coby „nečistý“ nikoliv tak běžný živočich jako kočka), nejevící zájem o mou maličkost na zastávce Sousse Zone Industrielle, či naopak velice se o mé fotografování zajímající dělníci, dodávající novou podobu stanici Sahline Sabkha. A při spatření letadla přistávacího na monastirské letiště jsem si vzpomněl, kterak jsem před dvěma léty dlouho marně naháněl obrázek vozidla sahelského métra se vzdušným korábem nad ním. Tentokrát se mi do zorného pole dostal dokonce také letoun právě startující, i když ten jsem objevil až při prohlížení snímků.

Podobně jako při ranní cestě, i tentokrát jsme potkávali protijedoucí vlaky, první na monastirském trianglu, který byl dalším plánovaným objektem mého fotografického zájmu. Stejně jako pokračující přestavba dvojjediné stanice La Faculté. Další úsek do Monastiru jsme toho dne projížděli už po třetí (a v zápětí ještě jednou), takže jsem se mu už nijak zvlášť nevěnoval. A nic zajímavého jsem nečekal ani na jeho koncovém nádraží. I když cosi tam bylo – lokomotiva 040-DM-268, která ráno stála v Moknine a zřejmě vykonává na trati službu zálohy. Pro krátkost našeho pobytu ve stanici jsem ji však zachytil jen nevalně.

Ono by to ostatně ani o moc lépe nešlo, neboť byla mezi dvěma rekonstruovanými a tudíž znepřístupněnými nástupišti. A překonání zábran by místní personál asi netoleroval. V každém případě jsem nechtěl pokoušet osud. Stejně jako v případě pozdějším, kdy jsem mezi zastávkami Monastir Zone Industrielle a Frina zahlédl cosi, čehož jsem si předloni nevšiml – stavbu nesoucí zcela nepochybné a svou podstatou internacionální znaky onoho zařízení, kterému se francouzsky říká Maison d'arrêt correctionnel, po našemu lidově basa. Nějaký snímeček jsem pořídil, ale detail vchodu s davy rodinných příslušníku na návštěvu čekajících už ne.

Důvod mého váhaní měl podobu sice půvabnou, ale poněkud nebezpečnou – opodál seděla policistka, která jela ze služby na letišti domů. Asi patřila k hraniční kontrole, ale riskovat jsem nechtěl. Nebyla to ostatně jediná představitelka represivních orgánů na palubě našeho spoje. Vlakem se pohyboval také revizor, vlastně dokonce dva, byť jeden z nich byl zjevně v zácviku - podle věku a nedostatku hvězdiček na čepici. Ano, oba muži byli v uniformě a podle toho se také chovali. Jejich příchod byl ohlášen zvýšeným hlasem, jímž starší z nich „školil“ průvodčího. Nám se dostalo jen červeného záznamu do jízdenek.

Dál už probíhalo vše v poklidu a také méně zajímavě. Jen se mi nepodařilo vyfotografovat onu novou a ještě neotevřenou zastávku Echraf, protože jí vlak prolétl rychlostí, v níž jsem nestihl reagovat. Inu, člověk nemůže mít všechno. I tak jsme byli, když jsme vystupovali opět na „naší“ turistické stanici, plni dojmů. A Helena měla navíc plnou tašku a já prázdnou peněženku. Takže by se dalo uzavřít, že hlavního poslání našeho výletu bylo „v zásadě“ (jak se při hodnoceních výkonů ve státní sféře zhusta říkává) dosaženo. S tímto konstatováním jsme se mohli odebrat po rušném dnu do pohodlí našeho přechodného domova.

Budoucnost začala včera
Ono včera ve skutečnosti začalo v rovině jednání a rozhodování už před řadou let, ale konkrétně se budoucnost tuniských železnic začala jevit až v roce 2008. Toho roku jsem sice v Tunisku byl, leč v první půli června jsem nemohl vědět, že 8. srpna téhož roku se svezou cestující poprvé zbrusu novým vozidlem. Jde o dvoudílnou motorovou jednotku typu AMT 800 z produkce francouzské společnosti CFD Bagnères. Je poháněna dvěma motory DEUTZ o výkonu 440 kW s převodovkami firmy VOITH a svou maximální rychlostí 130 km/h přepraví 104 až 132 cestujících. Více najdete v souhrnném článku (ve francouzštině).
 
 
Smlouva o nákupu deseti vozidel tohoto typu byla podepsána dne 31.1.2005. Jednotky byly objednány po rychlé spojení Tunis – Sousse, ale tam jezdily jen z počátku.. Podle stránek SNCFT jsou momentálně nasazovány jen na jeden pár původně plánovaných spojů a kromě nich spojují vlaky nové kategorie Autorail Express tuniské hlavní město především se stanicemi Bir Bou Regba, Kalaa Sghira, El Jem, Sfax, Bou Arada, Gaafour, Sidi Bourouis, Sers a Dahmani. Pokrok je třeba spatřovat především v nástupu rychlých jednotek na místo klasických souprav, protože AMT 800 cestující Grandes Lignes vyšším komfortem neoslní.  
 
 
Z trochu jiného soudku už je vozidlo, které jsem zahlédl před depem v Sousse. Kdyby bylo nasazeno na trať Banlieue du Sahel, což by se zdálo pravděpodobné, přineslo by na ni všeobecné zvýšení úrovně dopravy. Jenže tomu tak docela nebude a provoz stávajících elektrických jednotek řady YZ-E či vratných souprav v nezávislé trakci bezprostředně ohrožen není. Ta elektrická jednotka totiž předznamenává budoucnost tratí jiných, konkrétně v okolí hlavního města, které spadají do divize Banlieue de Tunis. Ale nejen jich, neboť jde o zcela novou koncepci hromadné dopravy v Tunisu a jeho široké městské aglomeraci. 
 
 
Jak naznačuje plánek, zásahy se dotknou také městské hromadné dopravy a je tedy jasné, že popisovat všechna plánované a už z části realizované změny přesahuje možnosti tohoto článku. Omezme se na to, co se týká nové elektrické jednotky. Tím je elektrizace první trati na severu země (a druhé na síti SNCFT vůbec), která vede z Tunisu do Borj Cédria, a má být zprovozněna letos v říjnu. Jde o projekt, jehož počátek je kladen do roku 1999 a který realizuje konsorcium firem Alstom a Ansaldo na základě smlouvy z února 2008. Vzdor tomu, i široké dopravní spolupráci mezi vládou tuniskou a francouzskou, SNCFT zajistila náhradu stávajících vozidel jinde.
 
 
Kterak se dnes stává zvykem, zašilhala do jihovýchodní Asie a shlédla se v produkci korejské firmy Hyundai Rotem, konkrétně ve čtyřvozových elektrických jednotkách, které byly dodány do Brazílie, paradoxně pro rozchod o 600 mm širší, než potřebuje SNCFT. Pokud jde o parametry vozidel tuniských, nikde jsem je nenašel. Není známo ani jejich typové nebo provozní označení. Ví se jen, že smlouva na dodávku 19 čtyřvozových elektrických jednotek pro SNCFT v hodnotě 152,5 miliónů dolarů byla s firmami Sumitomo Corporation a Hyundai Rotem podepsána někdy počátkem roku 2008.
 
 
První z nich dorazila do země určení dne 15.3.2010 a krátce na to byly do přístavu Sfax dovezeny další dvě. přičemž ostatní pak měly následovat ve frekvenci tří kusů měsíčně. První tři jednotky mají projít testováním na trati Banlieue du Sahel a pak by na ní měly dokonce zůstat. Tak to alespoň koncem května tohoto roku uvedl Moncef Zaouali, manažer projektu elektrizace tratě Tunis - Borj Cedria, známé pod názvem Ligne de la banlieue sud de Tunis, pro internetový portál GlobalNet. Proč mu nevěřit, zvláště když jsem alespoň jednu třetinu onoho přídělu pro sahelské métro viděl na vlastní oči.
 
 
Součástí už zahájené budoucnosti osobní doravy Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens jsou také objednávky vozidel dalších, určených k provozu na normálněrozchodných tratích na severu země. Z dvaceti dvoudílných motorových jednotek, které byly dne 30.3.2010 pro změnu objednány v Číně, bude 12 o rozchodu 1 435 mm a maximální rychlosti 160 km/h a zbylých 8 s rozchodem metrovým a nevyšší rychlostí o 130 km/h. A když nahlédneme do přehledů vypsaných výběrových řízení, najdeme i poptávky další. Zkrátka na tuniských kolejích budoucnost už opravdu začala, byť to tak všude nevypadá.
 
Všechno má svůj konec

A tedy i toto mé dílo, které mi při tvorbě stále bobtnalo, až jsem si připadal jako té v pohádce o nezkrotném hrnečku na kaši. Doufám jen, že vy jste se vzkypělými produkty mé grafomanní kuchyně nenechali ani přesytit ani znechutit, o utonutí v nich nemluvě. Každému, kdo to se mnou vydržel až sem, skládám svůj hold. Nicméně končí-li text s ilustračními obrázky, fotografická příloha teprve začíná. Inzeruji předem, že je značně předimenzovaná, a to přes to, že jsem použil jen část pořízených snímků. V zájmu vytvoření virtuální projížďky po trati z Mahdie do Sousse a zpět jich zbylo ještě dost. Snad budou někomu k užitku či potěše...

Prameny a odkazy:
 1. Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens – oficiální stránky
 2. Transport en Tunisie - Wikipédia
 3. Ministère du Transport de la Tunisie
 4. SNCFT na Fahrplancenter
 5. SNCFT - Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens na Railfaneurope.net
 6. SNCFT locomotives and shunters na Railfaneurope.net 
 7. Soussa's Metro Du Sahel Thread - SkyscraperCity
 8. Métro du Sahel - Wikipédia
 9. Ligne de la banlieue sud de Tunis - Wikipédia
 10. Railway Gazette
 11. Railways Africa
 12. Sousse - Wikipedie, otevřená encyklopedie
 13. Sousse - Wikipédia

Titulní snímek: Nádraží Sousse Bab el Jedid získává novou tvář a jednotka YZ-E bude nahrazena modernější
 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy