Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice: optimalizace pokročila

16.11.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: SŽDC, s.o. a Skanska DS, a.s.

Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice: optimalizace pokročila

Na železniční trati z Horního Dvořiště do Českých Budějovic, která je součástí IV. tranzitního železničního koridoru, se podařilo dokončit hlavní stavební práce, mj. výměnu štěrkového lože a rekonstrukci propustků, mostů a železničních přejezdů. Investorem celé stavby „Optimalizace trati Horní Dvořiště, státní hranice – České Budějovice“ je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

 

 


Tak začíná společná tisková zpráva investora a hlavního dodavatele stavby ze dne 13.11.2008. Ve jejím textu jsou uvedeny základní skutečnosti o rozsahu, technickém řešení i samotné již dokončené části optimalizace trati číslo 196, které patrně jiná média příliš nezaujaly, a právě proto je uvádíme alespoň ve stručnosti zde. Zato s některými dodatky - třeba historickými: Na trati postavené společností Dráhy císařovny Alžběty (Kaiserin Elisabeth-Bahn - KEB) byl zahájen provoz v celé její dnešní délce dne 1.12.1871. A dodejme, že ani její trasa se od té doby podstatně nezměnila, což pochopitelně není příliš v souladu se soudobými potřebami.

Současná optimalizace trati navazuje na její relativně nedávnou elektrizaci (dokončena 10.6.2001) a předchozí přestavbu některých úseků. Nyní bylo rekonstruováno celkem 20 mostů, 51 propustků (11 bylo zrušeno) a 8 přejezdů. V žst. Velešín a Holkov byla zmodernizována nástupiště, jejichž nástupištní hrany se zvýšily na 550 mm nad temenem kolejnice. Pro zajištění bezbariérového přístupu došlo ke snížení obrubníků v místech přechodů a instalaci vodících linií, signálních a varovných pásů i akustických majáků pro nevidomé a slabozraké.

IV. koridor s traťovým úsekem České Budějovice - Horní Dvořiště © Mirda - ZOBRAZ!

Provedená optimalizace ve svém důsledku zkvalitní technické parametry trati, tedy zvýší traťovou třídu (D4 UIC) a zlepší prostorovou průchodnost (UIC GC) a také zvýší rychlost a komfort cestování (trať umožní jízdu vlaků s naklápěcími skříněmi). Stavba, zařazená do seznamu prioritních staveb v rámci Operačního programu doprava na léta 2007 – 2013 a je spolufinancovaná Evropskou unií z Fondu soudržnosti, byla zahájena v listopadu roku 2007 a kompletní dokončení stavebních prací je plánováno na červen 2009.

Klíčové práce na této jednokolejné trati proběhly během nepřetržité výluky trvající od 4.9. do 2.10.2008. Tisková zpráva popisuje použitou technologii takto:

Hlavní objem prací byl prováděn rakouským strojem (soupravou) RPM od firmy Swietelsky. Tato souprava – bez vytržení kolejového roštu – rošt přizvedne, odtěží štěrkové lože, které pročistí a odtěží zeminu s úpravou pláně do předepsaného sklonu. Vytěžená zemina putuje dopředu, do soupravy speciálních železničních vozů, které zeminu odvážejí. Do zadní části je jinou speciální soupravou navážena minerální směs, kterou stroj rozprostře na výztužnou geotextilii, upraví pláň, zpětně položí přizvednutý kolejový rošt, který zasype pročištěným štěrkem a provizorně upraví kolej do směru i výšky. Celý proces se děje za neustálého pohybu soupravy RPM, která tímto způsobem optimalizovala 5,5 km koleje.

RPM 2002 - Pokládka štěrku železničního svršku © SŽDC

V jiném úseku – za RPM – „jel“ SUM – stroj, který za neustálého pohybu vyměňuje staré pražce a kolejnice za nové. Zrekonstruoval 8 km. V jiných úsecích pracovala čistička kolejového lože, která sanovala úseky celkové délce 11 km. Současně byla vytržena kolej v Českých Budějovicích, kde došlo ke klasickému odtěžení tělesa žel. Spodku, zřízení nového a vložení moderního kolejového roštu. 

O rozsahu zatím dokončeného díla svědčí mj. to, že na stavbu bylo navezeno 22 000 m3 štěrku a 19 000 t drtí. Kromě už výše uvedených prací bylo třeba v optimalizovaném úseku také provést odvodnění, postavit protihlukové stěny, upravit trakční vedení a zabezpečovací zařízení atd. Další údaje o celé stavbě najdete ve zmíněné tiskové zprávě
 
SO-22-20-01 km 118,519 "Dvoumostí" © SŽDC
 
Na závěr ještě podotýkám, že provedená optimalizace této části IV. železničního koridoru je z hlediska rychlé dálkové osobní dopravy řešením dočasným – do vybudování zatím jen připravované vysokorychlostní trati v nové trase.  
Prameny a odkazy: 
  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  2. Státní fond dopravní infrastruktury
  3. SKANSKA DS, a.s.
  4. VIAMONT DSP, a.s.
  5. Koridory
  6. Železniční koridory
  7. Historie železničních tratí ČR 2007
Poznámka:

Připojená galerie vznikla dodatečně ze snímků pořízených už dříve při různých příležitostech a za jiným účelem. Má být jen ilustrací provozu na trati mezi Českými Budějovicemi a Summerau. Většina obrázků pochází z archivu Miloslava Bednáře.

Titulní ilustrační snímek: 340.055-3 dne 30.4.2005 po příjezdu do Č.Budějovic na Sp 1936 z Linz Hbf
 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Na základě původní tiskové zprávy zpracoval

Galéria

Súvisiace odkazy