Projekt Vagón

19.3.2007 6:26 PhDr. Roman Hradecký

Projekt Vagón

Múzeum Slovenského národného povstania v rámci novej filozofie činnosti našej organizácie ako otvoreného múzea a v rámci obsahu činnosti tvorenej z úcty k národným dejinám pripravuje sériu aktivít, ktorými chce širokospektrálne osloviť verejnosť. K tomuto ambicióznemu plánu patrí aj Projekt Vagón.

Projekt Vagón je zameraný na problematiku holocaustu a pripomenutie si 65. výročia začiatku deportácií slovenských Židov. Dňa 25. marca 1942 odišiel zo železničnej stanice v Poprade transport 1 000 židovských dievčat z východného Slovenska. Miesto určenia – Osvienčim. Územie Slovenska opustil na hraničnom prechode Skalité – Zwardoň. Kruté podmienky prepravy jedno z dievčat neprežilo. Väčšina transportovaných dlhé obdobie v tábore smrti neprežila. Transport z Popradu patril vôbec k prvým transportom slovenských Židov do likvidačných táborov. Do konca októbra 1942 bolo takto odtransportovaných celkom 58 000 našich židovských spoluobčanov. Vojnu z nich prežilo mizivé percento.   
                      
 
 
 
 
Predstava dnešnej mladej generácie o tejto smutnej etape slovenských dejín je nejasná a často deformovaná. Sme presvedčení, že najjednoduchšou, a zrejme aj najefektívnejšou, formou ako priblížiť školskej mládeži dejiny holokaustu na Slovensku je zvolená forma putovnej výstavy v železničných vozňoch. Expozícia bude situovaná do dvoch vozňov, identických s tými, ktoré sa používali pri deportáciách.
 
 
Prvý vozeň bude expozičný – na obvodových stenách bude zachytená história protižidovských opatrení po roku 1938 a ich vyvrcholenie v dvoch vlnách deportácií. Okrem židovského holocaustu tu bude dokumentovaný aj rómsky holocaust na Slovensku. V strede vozňa bude expozične zmapovaná dokumentácia dvadsiatich osudov konkrétnych osôb postihnutých rasovým prenasledovaním v rokoch 1938–1945. Ich osud bude sprítomnený dobovými fotografiami, portrétnymi fotografiami a textovými časťami. Cieľom celej expozície je poskytnúť komplexnú faktografickú informáciu o holocauste na Slovensku previazanú na konkrétne ľudské osudy, a tak bezprostrednejšie odhaliť a vysvetliť na pravú podstatu holocaustu a dokumentovať jeho obludnosť. Organickou súčasťou expozície bude aj tlačený informačný materiál.
 
 
 
Druhý vozeň bude pocitový – prázdny, zariadený tak ako bol v priebehu deportácií. na podlahe budú graficky mriežkou vyznačené miesta pre jednu osobu (0,5 m2) a miesta pre ďalšie osoby (pre päť, desať, dvadsať a päťdesiat osôb), aby si návštevníci mohli na vlastnej koži vyskúšať, na akom priestore boli deportovaní prevážaní. Súčasťou expozície budú imitované postavy deportovaných (4-5 figurín) umiestnené vo vagóne. návštevníci budú môcť zažiť autentcititu, budú vo vozni uzatvorení, pri stlmenom svetle, aby sa sprostredkoval individuálny pocit. Deportácia bude simulovaná aj prostredníctvom zvukových a svetelných efektov. V tomto vozni bude umiestnená veľkoplošná obrazovka s DVD rekordérom, kde budú návštevníkom prezentované výpovede ľudí, ktorí boli postihnutí rasovým prenasledovaním.
 
 
 
 
 
Vozne sa vypravia 25. marca 2007 zo železničnej stanice Poprad. Ich cesta po Slovensku sa skončí 26. októbra 2007 na železničnej stanici Čadca. Prepravnými dňami budú sobota a nedeľa. V pracovné dni budú slúžiť ako výstavné priestory na železničných staniciach Slovenskej republiky. Našim zámerom je, aby sme obišli s výstavou väčšinu okresov Slovenska. S pracovníkmi Slovenského veľvyslanectva v Prahe je predbežne konzultovaná možnosť, aby pokračovala táto výstava aj na území Českej republiky v roku 2008 s končeným cieľom v Terezíne.
 
Ciele projektu
a)       netradičnou formou priblížiť návštevníkom putovnej expozície rasové prenasledovanie a jeho vyvrcholenie v deportáciách na Slovensku v rokoch 1938–1945
b)      zamerať sa hlavne na mladú generáciu – na žiakov 2. stupňa základných škôl a na študentov stredných škôl
c)       využiť možnosť pokrytia celého územia Slovenska prostredníctvom premiestňovania expozície po železnici
d)      upevniť získané informácie o holokauste aj emocionálnym prežitím deportácií prostredníctvom simulovania deportácií
 

 
Odborný garant Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum Slovenského národného povstania je štátna príspevková organizácia zriaďovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Múzeum SNP je ústrednou špecializovanou múzejnou, odbornou a informačnou inštitúciou s archívom osobitného významu.

Základným poslaním Múzea SNP je cieľavedome komunikovať s verejnosťou, zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracúvať, využívať a sprístupňovať hmotné pamiatky a dokumentárne materiály viažuce sa k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického a národnooslobodzovacieho boja a SNP ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch 2 svetovej vojny, dokumentovať povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie.
 

V súčinnosti so Slovenským národným múzeom ako národným metodickým centrom vykonáva v oblasti svojej špecializácie odborno-metodickú a poradenskú funkciu vo vzťahu k regionálnym múzejným zariadeniam v Slovenskej republike. Má celoslovenskú pôsobnosť s medzi- národným dosahom. Múzeum SNP má bohaté skúsenosti s realizáciou podobných podujatí. Múzeum SNP a autor scenára navrhovanej expozície sa podieľali na:
1). Príprave podkladov za slovenskú časť expozície Múzea holocaustu vo Washingtone.
2) Tvorbe publikácie Fašistické represálie na Slovensku – rok 1989.
3) Príprave a realizácie prvej medzinárodnej konferencie Tragédia slovenských Židov, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v roku 1992.
4) Príprave a realizácie výstavy Tragédia slovenských Židov – rok 1992.
5) Príprave Zborníka Tragédia slovenských Židov v slovenskom a anglickom jazyku 1992, v poľskom jazyku 2002.
6) Príprave a realizácii Slovenskej národnej expozícii v Štátnom múzeu Osvienčim – rok 2002 (cena za najlepšiu expozíciu roka, návštevnosť v roku 2006 vyše 100 000 návštevníkov, hodnotená ako jedna z najlepších národných expozícií v Štátnom múzeu Osvienčim).
 
Harmonogram presunu expozície
 
Mesto Dátum
Poprad  25.03. – 30.03.07
Stará Ľubovňa 02.04. – 06.04.07
Bardejov 10.04. – 13.04.07
Vranov nad Topľou 16.04. – 20.04.07
Michalovce 23.04. – 27.04.07
Trebišov  30.04. – 04.05.07
Prešov – Veľký Šariš 07.05. – 11.05.07
Košice 14.05. –18.05.07
Rožňava  21.05. – 25.05.07
Revúca  28.05. – 01.06.07
Rimavská Sobota 04.06. – 08.06.07
Lučenec  11.06. – 15.06.07
Zvolen  18.06. – 22.06.07
Nitra 25.06. – 29.06.07
Žiar nad Hronom  02.07. – 06.07.07
Bratislava 09.07. – 13.07.07 
Trnava  16.07. – 20.07.07
Trenčín  23.07. – 27.07.07
Žilina 30.07. – 10.08.07
Vrútky  13.08. – 17.08.07
Dolný Kubín 20.08. – 24.08.07
Ružomberok 27.08. – 31.08.07
Liptovský Mikuláš 03.09. – 07.09.07
Banská Bystrica 10.09. – 14.09.07
Brezno 17.09. – 21.09.07
Žarnovica 24.09. – 28.09.07
Nové Zámky 01.10. – 05.10.07
Sereď 08.10. – 12.10.07
Prievidza 15.10. – 19.10.07
Čadca 22.10. – 26.10.07 
                                                                                        

 
Kontakt

Autor projektu:Mgr. Stanislav Mičev, mobil: 0902 923 420, e-mail: riaditel@muzeumsnp.sk
Koordinátor projektu: PhDr. Roman Hradecký, mobil: 0902 923 421, e-mail: ou@muzeumsnp.sk
 
Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika
Telefón:+421–48–415 20 70, Fax: +421–48–412 37 16, Mobil: +421–902 923 430 E-mail: muzeumsnp@isternet.sk, www-stránka: www.muzeumsnp.sk
 
Rekonštruované vozne

Súvisiace odkazy