Elektrifikácia trate Zvolen – Banská Bystrica (doplnené video)

14.1.2007 7:59 Danka Filová Zdroj: ŽSR

Elektrifikácia trate Zvolen – Banská Bystrica (doplnené video)

Železnice Slovenskej republiky po 26 mesiacoch realizácie vo štvrtok 11. januára 2007 oficiálne otvorili za prítomnosti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, p. Vážneho a generálneho riaditeľa ŽSR, p. Zeleného, nový elektrifikovaný úsek trate medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Realizácia projektu začala v novembri 2004.

Ciele a prínosy stavby:

Hlavným cieľom projektu je modernizácia existujúcej infraštruktúry železničnej dopravy a tým vytvorenie podmienok pre zvýšenie efektivity a kvality dopravného systému pri súčasnom pozitívnom dopade na životné prostredie.

Realizácia stavby umožňuje :

· efektívnejšie využívanie kapacity železničnej infraštruktúry
· zrýchlenie osobnej a nákladnej dopravy
· zvýšenie bezpečnosti i celkové zvýšenie kvality železničnej dopravy


Základné údaje:

Investor:
Železnice Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:
„SDRUŽENÍ Zvolen – Banská Bystrica“, ako združenie firiem OHL ŽS Brno, a.s., Betamont, s.r.o. Zvolen a ELTRA, s.r.o.

Projektant:
Prodex, s.r.o.


Finančné náklady:
Realizácia stavby „ŽSR, Zvolen – Banská Bystrica, elektrifikácia žel. trate, vrátane PEÚ“ by nebola možná bez spolufinancovania zo štrukturálnych fondov EÚ.
Celkové oprávnené náklady predstavujú sumu 1.099.670.486.-Sk, pričom 75% týchto nákladov je čerpaných zo štrukturálneho fondu ERDF (European Regional Development Fund – európsky fond regionálneho rozvoja ) a zvyšných 25% zo štátneho rozpočtu.


Doba výstavby:
Investor ŽSR ako investor - stavenisko odovzdal a zhotoviteľ prevzal dňa 25.11.2004. Doba výstavby bola zmluvne určená na 26 mesiacov.
Zmluvný dátum ukončenia stavby je teda 25.1.2007. Dňa 10.12.2006 bola stavba uvedená do predčasného užívania a súčasne do skúšobnej prevádzky, ktorá má trvať do 15.3.2007. Do trvalej prevádzky bude stavba uvedená v prípade, že vyhodnotenie skúšok bude úspešné, k tomuto termínu.


Charakteristika stavby:
- Celková dĺžka elektrifikovaného jednokoľajného úseku Zvolen - Banská Bystrica: 21,125 km.
- Trakčná prúdová sústava: 25 kV, 50 Hz podľa vzorovej zostavy „S“ pre reťazovkové trakčné vedenie a vzorovej zostavy „P“ pre prosté trakčné vedenie.
- Rozvinutá dĺžka trakčného vedenia: 37,160 km, z toho na šírej trati 16,601 km a v železničných staniciach 20,559 km.
- Trakčná napájacia stanica s transformovňou 110/27 kV: 1 TNS v Banskej Bystrici v lokalite Majer.
- Spínacia stanica (jednovypínačová): 1 ks vo Zvolene.
- Dĺžka prívodného vedenia 2x110 kV (18 ks stožiarov): 3.852 km.
- Budova remízy pre odstavovanie špec. vozidla opráv a údržby trakčného vedenia:1 budova vo Zvolene.
- Prestavba železničného mosta: most cez rieku Hron v Banskej Bystrici v železničnom kilometri 20,938.

 

 
Video z prvého dňa elektrickej
prevádzky v Banskej Bystrici.
 
Autor: ©Ondrej Tereň
(http://www.streka.goo.cz/)
94 Mb

 

Ilustračné foto v záhlaví správy: Ing. Jozef Pilko

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy