Železničné mosty v Banskej Bystrici

19.10.2006 6:13 Ing. Jozef Pilko

Železničné mosty v Banskej Bystrici

História železnice v Banskej Bystrici sa začína písať v roku 1870 kedy bol v Uhorskom sneme schválený zákonný článok XXXV/1870 dodatočne schvaľujúci už rozostavané nové trasovanie Uhorskej severnej železnice Budapešť- Lučenec – Zvolen – Vrútky cez Kremnicu a nie po pôvodne schválenej trase cez Banskú Bystricu. Súčasťou tohto rozhodnutia bola i podmienka vybudovania odbočnej železnice II. triedy Zvolen – Banská Bystrica na náklady štátu. Vymeriavacie práce trate prebehli v decembri 1870.

 Po počiatočných problémoch s umiestnením koncovej stanice v Banskej Bystrici, keď štát sa bránil vybudovaniu mosta cez Hron snahou umiestniť koncovú stanicu v oblasti dnešnej zastávky Banská Bystrica mesto, prípadne v miestnej časti Uhlisko, sa podarilo presadiť tretiu najnákladnejšiu alternatívu umiestnenia koncovej stanice zahrňujúcu i výstavbu mosta cez Hron. 24. augusta 1873 bol drevený most o 4 poliach po 14m  preskúšaný a odovzdaný do užívania.

V súvislosti s predĺžením trate Zvolen – Banská Bystrica do Podbrezovej (26.7.1884), i s všeobecným trendom výmien drevených mostov za oceľové bol vedľa dreveného železničného mosta v Banskej Bystrici 5.10.1892 dokončený jednopoľový oceľový most s nitovanou priehradovou konštrukciou s rozpätím 50m. Používať sa začal  1.4.1893 po dokončení preložky trate. 

V roku 1940 bol schválený podrobný projekt výstavby novej železničnej stanice v Banskej Bystrici v lokalite Horné lúky. Potreba novej stanice bola vyvolaná rozširujúcou sa mestskou zástavbou (dnešné „Sídlisko“), vybudovaním novej trate Banská Bystrica – Dolná Štubňa, najmä však potrebou vyriešenia „stiesnených“ dopravných pomerov v „starej“ stanici. Tento projekt zahŕňal preložku trate v km 20.315 – 22.626 a samozrejme aj doslúženie mosta z r. 1892 a výstavbu nového trojpoľového oceľového mosta cez Hron. Krajné polia nového mosta boli kratšie, plechové plnostenné s dolnou mostovkou, stredné pole s dolnou mostovkou priehradovej konštrukcie rovnakého typu ako bola použitá na moste z roku 1892. Nový most bol dokončený už v roku 1943, pravidelne sa začal využívať až po dobudovaní novej stanice – teda od 1.5.1951.

Na jeseň roku 1944 bol ešte stále používaný „starý“ most (z r.1892) ťažko poškodený ustupujúcimi povstaleckými jednotkami. Po oprave bol v marci 1945 zničený ustupujúcimi nemeckými jednotkami. Na jeho mieste bolo vybudované mostné provizórium (11.6.1945).  „Nový“ most (z r.1943) prežil tieto udalosti bez poškodenia, pravdepodobne preto že jeho poškodenie nemalo v tomto období okrem pyrotechnického aspektu žiadny význam. 
 

„Nový“ most slúžil železničnej doprave celých 55 rokov a to v čase zlatej éry socialistických železníc. Jeho nasledovník už také prepravné výkony veru nezažije (bodaj by som sa mýlil!). Až prišiel rok 2006. 3.júl 2006. Posledným pravidelným vlakom ktorý „preniesol“ z jedného brehu Hrona na druhý bol Ex 140 Detvan (obr 16 a 17). Nasledovala niekoľkomesačná nepretržitá výluka, odstránenie starého mosta, montovanie nového mosta, výstavba nasúvacej dráhy pre nový most, vybudovanie opier nového mosta, nasunutie nového 600 tonového kolosu na opory, demontovanie nasúvacej dráhy,.....  zaťažkávacie skúšky statické i dynamické,...  Most o rozpätí 90 m je súčasťou a gordickým uzlom projektu elektrifikácie trate Zvolen – Banská Bystrica (spolu)financovaného Európskou úniou    [Máloktorá stavba vo svete má dva základné kamene –  jeden z roku 1995 je na 1. nástupišti žst. Zvolen osobná stanica, druhý z r. 2004 je v Banskej Bystrici]

Za zmienku ešte stojí fakt že pri získavaní údajov o banskobystrických železničných mostoch som sa obrátil so žiadosťou o poskytnutie základných údajov (technických, historických) i na mostné obvody ŽSR. Bez odozvy. Bez záujmu. Bez nadšenia z toho že sa niekto zaujíma o ich prácu. Možno i preto viac údajov o mostoch starých ako o mostoch novších. Možno preto zostáva niekoľko otázok nezodpovedaných. Napríklad : po akom moste sa jazdilo do BB v rokoch 1945 – 1951?!? Po povojnovom provizóriu ?!? Pravdepodobne.  Alebo : Aké sú (boli) technické údaje mosta „1943-2006“?

Na záver mi nezostáva iné len nesebecky zaželať novému mostu veľa pekných vlakov.

Použitá literatúra : L. Kmeť  Železničná trať Zvolen – Banská Bystrica, Zvolen 2003

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy