Cykloželeznica bude chrániť pred záplavami

11.10.2006 10:42 -po- Zdroj: Petrova stránka o železniciach a denník Pravda

Cykloželeznica bude chrániť pred záplavami

Obnoviť niekdajšiu pioniersku železničku medzi Prešovom a Zlatou Baňou chce združenie Sigordská spoločnosť. Projekt okrem prepojenia netradičnej dopravy s cykloturistikou umožní vybudovať aj protizáplavový val.

Železničné spojenie medzi mestom a navštevovanou rekreačnou oblasťou má tradíciu ešte v minulom storočí. Pôvodne tu existovala historická železnička, po ktorej sa na starých vagónoch sťahovalo drevo do Solivarov. V šesťdesiatych rokoch mesto otvorilo pioniersku železnicu na dopravu k priehrade Sigord. Pre nedostatok peňazí však železnička spustla a zanikla.

Ako informovala koordinátorka projektu Apolónia Sejková, členmi združenia sú obce na trase železničky - Dulova Ves, Kokošovce a Zlatá Baňa. „Cykloželeznička bude mať dĺžku 20 kilometrov a minimálnu šírku tri metre. Predpokladané náklady na jej realizáciu predstavujú sumu 20 miliónov korún," uviedla Sejková. Na financovaní sa budú spolupodieľať aj obce, združenie chce ako partnera získať aj mesto Prešov a spoločne s ním sa uchádzať o peniaze z eurofondov.

Prvú etapu prác chcú začať v budúcom roku a stavba by mala byť dokončená po siedmich rokoch. „Chceme tu riešiť aj vedľajší problém a tým je protipovodňová ochrana. Doteraz sme mali každú jar veľké problémy, keď sa topil sneh a zlieval sa zo Slanských vrchov do dedín. Val železničky by mohol byť prirodzenou hrádzou pred prívalovými vodami," vysvetlil ďalšiu stránku projektu starosta Dulovej Vsi Ján Seman.

Niečo z histórie

Všetky dáta som čerpal zo stránky Petra Popovca, ktorú vrelo odporúčam. Krásne a dokonale spracovaný materiál, ku ktorému niet čo dodať.

1. Etapa - lesná železnica (1917 -1954/5)
Povolenie k prípravným prácam vydalo uhroské ministerstvo obchodu pre lesný úrad v Soľnohrade pod č.74648/III/1913 v roku 1913.
Politická obhliadka sa konala 14.9.1915 č.j. 52692/III/915, rozhodnuté o obhliadke 31.1.1916. Stavebné povolenie bolo vydané 31.1.1916 (68396/III/915).
Trať Prešov - Pusté Pole bola vybudovaná od 21.júla 1916 do 25. decembra 1917.
Stavba bola zadaná stavebnému podniku Halasz s spol. v Užhorode. Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Solivare požiadalo vojenskú správu v Košiciach o pridelenie vojnových zajatcov pre stavebnú firmu, ktorá nebola schopná stavbu realizovať pre nedostatok robotníkov. Na základe spomínanej žiadosti bolo podnikateľovi Halaszlovi pridelených 200 vojnových zajatcov namiesto žiadaných 500.
Do práce nastúpili v máji roku 1917. Ich pomocou bola stavba lesnej železnice dokončená.
Kolaudácia sa konala 8.11.1917. Technicko-policajná skúška prebehla 21.12.1917.
Povolenie k prevádzke bolo vydané 21.12.1917 (č.j.92980/III/917).
Železnica slúžila na zvoz dreva zo Slanských vrchov. Nahradila plavebný kanál, ktorým sa predtým (1821-1916) drevo splavovalo.
Vlastníkom trate bolo Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov Solivar.
Názov trate: Delnianská lesná železnica.

Parametre trate:
Rozchod trate bol 760 mm. Koľajnice 12 kg/1m (dĺžka 9 m alebo 8 m). Výška koľajníc 80 mm. Dĺžka oblúkových koľajníc je 8,85 m – 8,93 m.
Styky sú protiľahlé, spojené obojstranne uhlovými spojkami s 4 skrutkami. Koľajnice sú pribité na podvaloch 2 klincami. Podvaly sú dubové – 1.4; 1,50 x 0,12 x 0,14 m. Rozdelenie podvalov priemerne 70 cm, pri styku 36 cm.
Štrkové lôžko - široké: 1,80 m, hrubé: 20 cm, štrk tlčený.
Max. spád trate 66 promile. Min. polomer oblúkov 50 m. Šírka koruny 2,6 m.
Trakcia - parná.
V období 1916-18 bolo postavených 17,134 km (Prešov -Pusté Pole) trate.
V roku 1927 bolo udelené povolenie na predĺženie trate o 3,190 km. Politická obhliadka prebehla 5.4.1927.
K  05.1928 sa uvádza celková dĺžka koľají 25.845,9 m. Hlavná trať 20.367,9 m + odbočky 3.233,0 m + stanice.
V roku 1937 - 24,23 km.
V roku 1941 - 22,31 km.
K 31.12.1954 - koľajová dĺžka 23,203 km, stavebná 21,742 km, prevádzková 21,094 km.

(Pokračovanie....)

Súvisiace trate