Technické vybavenie spádovisk v sieti ŽSR (II. časť)

2.6.2005 8:00 Peter Bado

Technické vybavenie spádovisk v sieti ŽSR (II. časť)

V sieti ŽSR sa nachádza niekoľko desiatok vlakotvorných staníc, pričom len v niekoľkých sa nachádzajú spádoviska. Technické vybavenie týchto spádovísk je rôzne a často nezodpovedá významu stanice z pohľadu vlakotvorby. Môžeme sa stretnúť s ručne prestavovanými výmenami a zarážkovými brzdami, no i automatizačnými systémami. Vo všeobecnosti však platí, že technické vybavenie spádovísk v sieti ŽSR je na nízkej úrovni.

Bratislava východ

Je najväčšou a najvýkonnejšou zriaďovacou stanicou v sieti ŽSR. Jej teoretický výkon je 4500 rozradených vozňov za 24 hod. Spádovisko sa nachádza medzi vchodovou a smerovou skupinou. Na zvážny pahorok vedú dve prísunové koľaje, smerová skupina je tvorená 37 koľajami v piatich zväzkoch. Spádovisko je od roku 1980 vybavené sovietskou automatizačnou technikou GAC, ARS — GTSS. Koľajové brzdy sú umiestnené v troch sledoch. Výhybky sú vybavené elektromotorickými rýchlobežnými prestavníkmi. Spádovisko je vybavené rozhlasovým zariadením pre posun a spätnými dotazmi. Pre odstraňovanie snehu z výmen rozpúšťacieho zhlavia slúžia vyfukovače snehu.

Štúrovo

Štúrovo bolo významnou pohraničnou a priechodovou stanicou s množstvom spracovávanej záťaže a preto tu bolo na mužlianskom zhlaví vybudované pomerne veľké spádovisko s 26 koľajami v troch zväzkoch, ktoré slúžia súčasne pre vchody i odchody nákladných vlakov. Spádovisko bolo vybavené koncom 60-tych rokov poloautomatizačným systémom Integra – Domino. Zvážny pahorok je tvorený dvoma koľajami so spoločnou výťažnou koľajou. Na hlavnej koľaji sa nachádza v súčasnosti nefunkčná automatická koľajová váha typu Schenk. V lete pri plachtovom vetre  je dovolené spúšťanie vozňov len z vedľajšej koľaje, používanej inak na objazd. Spádovisko je vybavené jedným sledom koľajových bŕzd M – 50 - DV umiestneným pred zväzkovými výhybkami. Výhybky sú vybavené rýchlobežnými elektromotorickými prestavníkmi. Pre odstraňovanie snehu z výmen rozpúšťacieho zhlavia slúžia vyfukovače snehu. Oznamovacie zariadenie pozostáva z telefonických pobočiek zapojených do ATÚ a rozhlasového zariadenia pre posun.

Zvolen nákl. Stanica

Spádovisko sa nachádza na fiľakovskom zhlaví, zvážny pahorok je na výťažnej koľaji. Koľajové rozvetvenie umožňuje spúšťanie odvesov do skupiny 12 koľají. Spádovisko nieje vybavené koľajovými brzdami.

Zvolen východ

Spádovisko sa nachádza na fiľakovskom zhlaví, zvážny pahorok je na výťažnej koľaji. Koľajové rozvetvenie umožňuje spúšťanie odvesov do skupiny 7 koľají. Spádovisko je vybavené koľajovou brzdou JKB M – 50 – DV, 2 x 6 článkov, ktorá slúži na zastavenie vozňov, čo umožní stlačenie nárazníkov a následné rozvesenie skrutkoviek.

Žilina – spádovisko I

Spádovisko I je na varínskom zhlaví žst Žilina, v obvode stavadla St. 1,  a pozostáva z dvoch vetiev – "Starý" a "Nový kopec" so spoločnou výťažnou koľajou. Spádovisko je vybavené rozhlasovým zariadením pre posun, nieje vybavené koľajovými brzdami. Spádovisko sa v súčasnosti nepoužíva.

Žilina – spádovisko II

Spádovisko II je na bratislavskom zhlaví žst Žilina, v obvode stavadla St. 4, a je tvorené polopahorkom. Spádovisko je vybavené rozhlasovým zariadením pre posun, nieje vybavené koľajovými brzdami. Výhybky sú vybavené elektromotorickými prestavníkmi.

Žilina zriaďovacia stanica – "Stará harfa"

Spádovisko je na hričovskom zhlaví žst Žilina zriaďovacia stanica, v obvode stavadla St. 4, zvážny pahorok je na výťažnej koľaji. Koľajové rozvetvenie pod zvážnym pahorkom umožňuje spúšťanie odvesov na 18 koľají, ktoré slúžia súčasne i pre vchody a odchody vlakov. Spádovisko je vybavené šesť článkovou jednopásovou koľajovou brzdou ovládanou brzdárom z priľahleho brzdárskeho stanoviska a rozhlasovým zariadením pre posun. Výhybky sú vybavené elektromotorickými prestavníkmi.

Žilina zriaďovacia stanica – "Nová harfa"

Spádovisko je na hričovskom zhlaví žst Žilina zriaďovacia stanica, v obvode stavadla St. 5, zvážny pahorok je na výťažnej koľaji. Koľajové rozvetvenie pod zvážnym pahorkom umožňuje spúšťanie odvesov na 22 koľají, ktoré slúžia súčasne i pre vchody a odchody vlakov. Spádovisko nie je vybavené koľajovými brzdami, výhybky sú prestavované miestne. 

Vrútky nákladná stanica

Spádovisko sa nachádza medzi vchodovou skupinou východ a odchodovou skupinou, ktorá slúži i ako smerová, v obvode stavadla St. 2. Koľajové rozvetvenie umožňuje rozraďovať vozne na 21 koľají v troch zväzkoch. Spádovisko je od roku 1986 vybavené systémom KOMPAS 1. Tri  jednopásové koľajové brzdy sú umiestnené v jednom slede pred zväzkovými výhybkami. Výhybky sú vybavené elektromotorickými prestavníkmi. Spádovisko je vybavené rozhlasovým zariadením pre posun a spätnými dotazmi. Od GVD 2000/2001 sa vlakotvorba na tomto spádovisku nevykonáva. V prípade potreby je posun na spádovisku vykonávaný zachádzaním.

Košice – spádovisko I

Je pomocné spádovisko v žst Košice a slúži na druhotné triedenie vozňov. Zvážny pahorok je na výťažnej koľaji. Koľajové rozvetvenie umožňuje spúšťať vozne na 16 koľají v dvoch zväzkoch smerovo-odchodovej skupiny. Výhybky sú vybavené elektromotorickými prestavníkmi. Spádovisko je vybavené rozhlasovým zariadením pre posun a spätnými dotazmi, nieje vybavené koľajovými brzdami.

Košice – spádovisko II

Je hlavným spádoviskom v žst Košice. Nachádza sa medzi vchodovou a smerovo-odchodovou skupinou. Na zvážny pahorok vedie jedna prísunová koľaj, rozvetvenie koľají umožňuje spúšťať odvesy na 21 koľají v troch zväzkoch a do opravovne vozňov. Spádovisko je vybavené systémom GAC a je pripravené na inštaláciu systému ARS – GTSS. Výhybky sú vybavené elektromotorickými rýchlobežnými prestavníkmi a vyfukovačmi snehu. Koľajové brzdy M - 50 - Tz sú v dvoch sledoch, pred prvou rozdeľovacou výhybkou a pred zväzkovými výhybkami. Na spádovisku sa skúša hydraulická špirálová koľajová brzda slovenskej výroby. Spádovisko je ďalej vybavené rozhlasovým zariadením pre posun a spätnými dotazmi.

Dobrá

Spádovisko sa nachádza medzi zbernou a smerovo-odchodovou skupinou. Koľajové rozvetvenie umožňuje spúšťanie vozňov do 14 koľají v dvoch zväzkoch. Cez zvážny pahorok prechádzajú dve koľaje. V priamej vetve je vstavaná automatická koľajová váha, druhá koľaj je objazdová. Výhybky sú vybavené elektromotorickými prestavníkmi. Spádovisko je vybavené jedným sledom koľajových bŕzd M-50-DV, 6 článkové, umiestneným pred zväzkovými výhybkami a rozhlasovým zariadením pre posun.

Čierna nad Tisou

Čierna nad Tisou bola dôležitou pohraničnou a priechodovou stanicou s množstvom spracovávanej záťaže a preto tu bolo vybudované relatívne veľké spádovisko. Zvážny pahorok sa nachádza madzi vchodovou a smerovo-odchodovou skupinou. Koľajové rozvetvenie umožňuje spúšťanie odvesov na 21 koľají v troch zväzkoch. Spádovisko bolo od 19.9.1978 vybavené systémom EROS 4. Tento systém bol pre nespoľahlivosť v roku 1991 zrušený. Výhybky sú vybavené elektromotorickými rýchlobežnými prestavníkmi a vyfukovačmi snehu. Koľajové brzdy M - 50 - Tz sú v jednom slede, pred pred zväzkovými výhybkami.

Čierna n. T. – široký rozchod A

 Spádovisko sa nachádza medzi vchodovou a triediacou skupinou. Cez zvážny pahorok prechádza jedna koľaj. Koľajové rozvetvenie umožňuje spúšťanie odvesov na 16 koľají v troch zväzkoch. Spádovisko prešlo komplexnou rekonštrukciou. Je vybavené koľajovými brzdami a dynamickou váhou, výhybky sú prestavované elektromotoricky. Ešte nedávno na koľajach vedúcich do dvoch zväzkov boli vstavané zarážkové brzdy – patenty. Ak by niekto vedel o prevedenej modernizácii viac, budem rád ak tieto informácie upresní.

Čierna n. T. – široký rozchod B

Spádovisko sa nachádza medzi odstavnou skupinou prázdnych vozňov a odchodovou skupinou s ôsmimi koľajami. Zvážny pahorok prechádza jedna koľaj, v ktorej je vstavaná koľajová váha. Na tomto pahorku sa vozne nespúšťajú, posun sa vykonáva zachádzaním. Spádovisko nie je vybavené koľajovými brzdami, výhybky sú prestavované miestne.

ZÁVER

Koncepcia prijatá ŽSR predpokladá sústredenie vlakotvorby do štyroch uzlov – Bratislava, Košice, Žilina a Zvolen. Technické vybavenie spádovísk v týchto uzloch však nezodpovedá ich významu. Používané systémy automatizácie síce plnia svoj účel, no súčasný vývoj triediacej techniky je ďaleko vpredu. Jediné automatizované spádovisko je v prevádzke vyše dvadsať rokov, na ostatných spádoviskách je stále nutná nebezpečná a namáhavá práca zarážkarov.

V sieti ŽSR sa nachádzajú aj dve stanice, ktoré síce majú v názve zriaďovacia, no používajú sa v nich len tranzitné skupiny. Sú to zriaďovacia stanica Žilina – Teplička, v ktorej je spádovisko rozostavané a vlakotvorba sa v tejto stanici nevykonáva, a Komárno zriaďovacia stanica, v ktorej sa vlakotvorba vykonáva v tranzitnej skupine využitím posunu odrazom.

V Slovenskej republike sa nachádzajú i spádoviská, ktoré nepatria ŽSR. Slúžia potrebám veľkých priemyselných závodov (napr. Slovnaft Bratislava, SCP Ružomberok, U.S. Steel Košice) a ich technické vybavenie je lepšie ako na väčšine spádovísk ŽSR.

Je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, ktorým smerom budeme napredovať v oblasti triediacej techniky. Signálom, ako ďalej, by mohlo byť zavedenie elektronického triediaceho zariadenia na spádovisku širokého rozchodu v Čiernej nad Tisou.


 

Galéria

Súvisiace odkazy