Prakovce - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Prakovce leží v km 16,138 jednokoľajnej trate Margecany - Banská Bystrica.

Je stanicou:
nesamostatnou - 4. kategórie, pričlenenou k žst. Mníšek nad Hnilcom.
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
Stanica nie je rozčlenená. Je zariadená pre prepravu osôb a vozňových zásielok.

Styk dráh

V obvode stanice P r a k o v c e odbočuje vlečka:
PRAKO-PRÍRUBY s. r. o. : odbočuje výhybkou č.4 a výhybkou č.7 z koľaje č. 5.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam
Z a s t á v k y:
Traťový úsek Gelnica - Prakovce :
GELNICA MESTO, GELNICA ZASTÁVKA, PRAKOVCE ZASTÁVKA
Traťový úsek P r a k o v c e - M n í š e k n a d H n i l c o m:
HELCMANOVCE ZASTÁVKA

Zabezpečovacie zariadenie v stanici
Staničné zabezpečovacie zariadenie : reléové 3. kategórie s jednotlivo prestavovanými výhybkami, kde hlavné a zriaďovacie návestidla sú závisle na polohe všetkých prechádzaných a odvratných výhybiek a výkoľajok aj na voľnosti vlakovej cesty. Sú ním vylúčené všetky súčasne zakázané jazdné cesty.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V priľahlom medzistaničnom úseku Gelnica - Prakovce je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonický spôsob dorozumievania; so samostatnými predzvesťami hlavných návestidiel.

V priľahlom medzistaničnom úseku Prakovce - Mníšek nad Hnilcom je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonický spôsob dorozumievania; so samostatnými predzvesťami hlavných návestidiel.

Zariadenia v prepravnej prevádzke
Skladiska:
Stanica má spoločný sklad s dvoma vchodmi, jeden od koľaje č. 2 a druhý od prístupovej cesty. Plocha skladiska je 50 m2.
Rampy:
Pre podaj a výdaj zásielok slúži bočná rampa 30 m dlhá o ploche 300 m2. Bočná rampa je vedľa koľaje č.2 .  Rampa je prístupná príchodovou cestou z obce.
Zložisko:
Prenajaté firme TIBAX Košice od km 15,958 – 16,000 o rozlohe 1000 m2.
Manipulačné priestory:
Nákladka a vykládka vozňových zásielok sa prevádza na všeobecných nakládkových a vykládkových koľajach /VNVK/ č.2 .
Koľaje:
Priľahla koľaj k rampe je koľaj č. 2 o užitočnej dĺžke 488 m .
Koľajové váhy:
Koľajová váha je umiestnená na koľaji číslo 2. Únosnosť váhy je 45 ton, dĺžka 10 m. Prechod rušňami je povolený, rýchlosť posunu je 5 km/h. Koľajová váha patrí ŽSR.

Obec Prakovce sa nachádza v juhovýchodnej časti Spiša v nadmorskej výške 390m, v strednej časti Hnileckej doliny pomenovanej po rieke Hnilec, ktorá preteká celou dolinou. Hnilecká dolina je súčasťou Slovenského Rudohoria a je vstupnou bránou do Slovenského raja. Spiš je známy bohatstvom historických pamiatok a krásou prírody. O čo viac sa príroda štedro zachovala pri prerozdeľovaní krás a bohatstva Hnileckej doliny, o to macošskejšie sa zachovala v úrodnosti pôdy. Rozvoj poľnohospodárstva je preto v týchto podmienkach obmedzený.

        Tieto podmienky výrazne poznačili život Hnileckej doliny i obyvateľov obce Prakovce. Bohaté ložiská rudy ale aj lesy bohaté na drevo, zverinu a lesné plody sa stali základom pre rozvoj remeselnej výroby. Prvý doteraz známy písomný záznam o existencii obce Prakovce pochádza z roku 1368. Rozvoj obce i život v nej je úzko spojený s výrobou železa, železiarskych a strojárskych výrobkov v miestnom priemyselnom komplexe, ktorý počas svojej takmer 250 ročnej histórie zabezpečuje pracovné príležitosti nielen pre obyvateľov obce ale celej hnileckej doliny.

        Názov obce je zrejme odvodený od mena Talianskej princeznej Praxides, ktorá sa v prvej polovici 14.storočia mala zastaviť zo svojim sprievodom v dovtedy bezmennej osade obývanej prevažne Slovákmi. Vybudovala tu zariadenie pre svoj dvor a na mieste terajšej kaplnky dala postaviť drevený kostolík.

Pre život občanov obce, ale aj celej Hnileckej doliny, sa významným medzníkom stal 1. júl 1933. Je spojený so stavbou železnice Červená skala - Margecany. Táto stavba sa v čase veľkej hospodárskej krízy stala dôležitým zdrojom pracovných príležitostí a v konečnom dôsledku aj zdrojom hospodárskeho rozvoja Hnileckej doliny. S jej výstavbou je spojené štrajkové vystúpenie robotníkov za zlepšenie životných a pracovných podmienok.

Cestovné lístky

JPG
JPG
141 kB
2.3.2009

Mapy a nákresy

JPG
JPG
165 kB
14.2.2010

Galéria objektu