Švedlár - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Švedlár leží v km 30,806 jednokoľajnej trate Margecany - Banská Bystrica.
Je stanicou:
nesamostatnou - 4. kategórie, pričlenenou k žst. Mníšek nad Hnilcom.
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
Stanica nie je rozčlenená. Je zariadená pre prepravu osôb a vozňových zásielok.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

VLEČKA LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik, Odštepný závod Košice odbočuje v km 34,938 medzi stanicami Švedlár - Nálepkovo.  Obsluhu vlečky nezabezpečujú zamestnanci ŽSR
Z a s t á v k y:
Traťový úsek: Š v e d l á r – N á l e p k o v o :
STARÁ VODA ZASTÁVKA- leží v km 35,026 na pravej strane trate Margecany - Banská Bystrica, medzi stanicami Švedlár - Nálepkovo.
Traťový úsek M n í š e k n a d H n i l c o m – Š v e d l á r :
ŠVEDLÁR ZASTÁVKA leží v km 27,720 na pravej strane trate Margecany -Banská Bystrica, medzi stanicami Mníšek nad Hnilcom – Švedlár.

Nástupištia

V stanici sú dve nástupištia:
- pri koľaji č.1 je vyvýšené asfaltové nástupište v dĺžke 100 m, km 30,748 – 30,848.
- pri koľaji č.2 je vyvýšené sypané nástupište v dĺžke 100 m, km 30,748 – 30,848.
Prechody pre cestujúcich a vozíky sú na koľaji č.2 a č.4 pred dopravnou kanceláriou a pred príručným skladom.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V stanici je netypové zabezpečovacie zariadenie I. kategórie - svetelné vchodové návestidla a predzvesti nie sú závislé na polohe všetkých prechádzaných a odvratných výhybiek a výkoľajok a nie sú ním vylúčené všetky súčasné zakázané vlakové cesty. Výhybky sú zabezpečené výmenovými zámkami. Výsledné kľúče sú držané v ústrednej zámke a v pravítkovej skrinke. Návestidla sú stožiarové svetelné a neprenosné, obsluhujú sa návestným tlačidlom v súčinnosti s radičom "Vchod" na koľajovej doske ktorá je v dopravnej kancelárii.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V priľahlom medzistaničnom úseku Mníšek nad Hnilcom – Švedlár je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonický spôsob dorozumievania; so samostatnými predzvesťami hlavných návestidiel.
V priľahlom medzistaničnom úseku Švedlár - Nálepkovo je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonický spôsob dorozumievania; so samostatnými predzvesťami hlavných návestidiel.
Medzi stanicami Švedlár - Nálepkovo v nz Stará Voda sú výhybky nezabezpečené, bez hlavných návestidiel.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
Stanica má spoločný sklad s dvoma vchodmi, jeden od koľaje č. 4 a druhý od prístupovej cesty.
Rampy:
Pre nakládku a vykládku vozňových zásielok slúži otvorená bočná rampa o ploche 210 m2, ktorá je pri skladisku tovarov a vedľa koľaje č. 4. Príchod k rampe je priamo od prístupovej cesty.
Zložiská :
Od konca rampy je v dĺžke 50 m určené voľné priestranstvo pre bežné nakladanie a vykladanie vozňových zásielok. Príchod je priamo od prístupovej cesty.
Manipulačné priestory :
Manipulačné priestory sa nachádzajú pozdĺž manipulačnej koľaje č.4. Nie sú osvetlené a preto platí úľava z nočnej nakládky a vykládky.
Koľaje :
Priľahlou koľajou ku skladisku, rampe a k zložisku, je koľaj č.4, ktorá je manipulačnou koľajou o užitočnej dĺžke 376 m.
Železničná stanica Švedlár sa nachádza v dolnej časti obce.

Švedlár patrí k najstarším obciam Hnileckej doliny. Leží v nadmorskej výške 482 m. Rozprestiera sa po oboch stranách rieky Hnilec na nive a terasovitej plošine. Prvá spomienka o obci je z roku 1312. V 17 storočí patril Švedlár medzi najľudnatejšie mestá na Spiši. Bolo to hlavne banícke mesto, ale obyvatelia pracovali aj v lesoch, na pílach. Pri pohľade z Mlynského vrchu sa nám zjaví krásny útvar v podobe vtáka, ktorého krídla tvoria dve ulice: Železničná a Mlynská. Väčšia časť obecného chotára je zalesnená smrekovými a jedľovými porastmi. V údolí sa nachádzajú aj mokrade so vzácnou flórou a faunou. Majoritnú časť obyvateľstva tvoria Rómovia ( z 1985 presahujú počet 1050). Z ostatných národností tu žijú Karpatskí Nemci, Slováci, Ukrajinci.

V obci je malá vodná elektráreň, ktorá je príkladom zmiešanej vodnej elektrárne, t.j. takej, kde sa elektrina vyrába popri využití sily vody aj na inú technológiu - je umiestnená v objekte píly. Slovenské elektrárne ju prevzali a rekonštruovali v roku 1992. Turbína je typu Francis.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
68 kB
4.3.2009

Galéria objektu