Sliač kúpele - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Žst. Sliač kúpele, okres Zvolen, leží na trati č. 170 (Vrútky - Zvolen).

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Nesamostatná železničná stanica Sliač - kúpele leží v km 5,885 jednokoľajnej trate Zvolen osobná stanica - Banská Bystrica - Odbočka Dolná Štubňa, ktorá je v úseku Zvolen – Banská Bystrica elektrifikovaná.
Je stanicou: zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
NŽST Sliač - kúpele je administratívne pridelená ŽST Zvolen. Sídlom prednostu je ŽST Zvolen osobná stanica, T.G. Masaryka 294/3, Zvolen.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zvolen mesto, odbočná výhybka č 3 leží v km 1,029 medzi stanicami Zvolen nákladná
stanica – Sliač - kúpele. Je zapojená do zabezpečovacieho zariadenia ŽST Zvolen osobnej
stanice.
Zastávka Zvolen mesto leží v km 1,194 medzi stanicami Zvolen osobná stanica
(Zvolen nákladná stanica) – Sliač - kúpele. 
Zastávka Veľká Lúka leží v km 7,738 medzi stanicami Sliač - kúpele - Vlkanová.
Zastávka Hronsek leží v km 9,761 medzi stanicami Sliač - kúpele -Vlkanová.

Nástupištia

V stanici sú dve vyvýšené nástupištia, medzi koľajami jedna a dva a medzi koľajami dva a štyri v dĺžkach po 285 m. Pre vozíky je zriadený jeden prechod v úrovni koľají na konci výpravnej budovy, ktorý slúži pre cestujúcich na invalidných vozíkov. Príchodová cesta je na obidvoch koncoch výpravnej budovy.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V stanici je zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie - elektronické stavadlo ESB-1. 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Sliač kúpele - Zvolen je traťové zabezpečovacie zariadenie typu AH 88 bez oddielových návestidiel.
V medzistaničnom úseku Sliač kúpele - Vlkanová je TZZ 2. kategórie - releové poloautomatické traťové zabezpečovacie zariadenie RPB, doplnené o kontrolu voľnosti medzistaničného úseku počítačom náprav.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Manipulačné priestory:
Nakládku a vykládku vozňov možno vykonať na 4. koľaji v priestore od návestidla Se2 po staničnú budovu a z bočnej rampy pri 4. koľaji vykladacími a nakladacími mechanizmami. Bočná rampa má užitočnú dĺžku 74 m.
Zariadenia pre službu cestujúcim:
Pre vybavenie cestujúcich prepravnými dokladmi je v stanici KVC, ktoré v určenej
dobe obsluhuje výpravca v službe.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
73 kB
14.5.2009

Galéria objektu