Mníšek nad Hnilcom - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

419 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 2    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Žst. Mníšek nad Hnilcom leží na neelektrifikovanej trati č. 173 (Červená Skala - Margecany) medzi žst. Švedlár a žst. Prakovce.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Mníšek nad Hnilcom leží v km 22,870 jednokoľajnej trate Margecany - Banská Bystrica.
Je stanicou:
samostatnou - 4. kategórie
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Rozčlenenie stanice

Stanica je spoločná pre osobnú aj nákladnú prepravu.
K železničnej stanici Mníšek nad Hnilcom je pridelená:
nesamostatná železničná stanica Švedlár
nesamostatná železničná stanica Prakovce.

Styk dráh

V stanici je vlečka Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, odbočujúca z koľaje číslo 4 výhybkou číslo 5.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Z a s t á v k y:

Traťový úsek: P r a k o v c e – Mníšek nad Hnilcom:

HELCMANOVCE ZASTÁVKA - leží v km 18,563 na pravej strane trate Margecany - Banská Bystrica, medzi stanicami Prakovce - Mníšek nad Hnilcom. Je v ekonomickom prenájme. V prijímacej budove je miestnosť pre zamestnanca ZSSK, Slovensko Ma čakáreň pre cestujúcu verejnosť.
Výpravné oprávnenie: pre cestujúcich s obmedzenou prevádzkou. Administratívne a účtovne je pridelená k CP Spišská Nová Ves. Zastávka má čakáreň o ploche 16,32 m2, služobnú miestnosť o ploche 9 m2. Zástavka má
obrubníkové vyvýšené nástupište od km 18,466 - 18,646 v dĺžke 180 m. Nástupište je elektrický osvetlené a to dve stožiarové lampy a jedna lampa je na budove zastávky.

Traťový úsek: Mníšek nad Hnilcom – Švedlár:

ŠVEDLÁR ZASTÁVKA leží v km 27,720 na pravej strane trate Margecany -Banská Bystrica, medzi stanicami Mníšek nad Hnilcom – Švedlár. Zastávka nemá výdajňu cestovných lístkov, vypravenie cestujúcich vykoná vlaková čata vo vlaku. Budova zastávky je plechová, nevykurovaná o ploche 6 m2, nástupište je vyvýšené, spevnené, typ TISCHER s drťou o dĺžke 115 m. Zastávka nie je osvetlená.

Nástupištia

Medzi koľajou číslo 1 a 3 je vyvýšené nástupište typu TISCHER dlhé 205 metrov.
Dve sypané vyvýšené nástupištia a to :
- pri koľaji č.2 je vyvýšené sypané nástupište v dĺžke 300 m.
- pri koľaji č.3 je vyvýšené sypané nástupište v dĺžke 300 m.
Priechody k nástupištiam v úrovni koľaje pre cestujúcich a vozíky, sú pred dopravnou kanceláriou a na konci prijímacej budovy. Staničenie začiatku nástupíšť pri koľaji č.2 a č. 3 – kilometer 22,750. Staničenie konca nástupíšť pri koľaji č.2 a č. 3 – kilometer 23,050.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Staničné zabezpečovacie zariadenie: 2. kategórie TEST 10 ( typové elektrické stavadlo), hlavné návestidla sú závisle na polohe všetkých prechádzaných a odvratných výhybiek a výkoľajok a sú ním vylúčené všetky súčasne zakázané vlakové cesty. Výhybky sú zabezpečené výmenovými zámkami. Výsledné kľúče sú držané v elektromagnetických zámkach na príslušných stanovištiach. Bočná ochrana výhybiek z manipulačných koľají
je zabezpečená výkoľajkami. Na kontrolu prejazdu vlaku na oboch zhlaviach sú zriadené izolované koľajnice, spoločné pre vyhodnotenie vchodu vlaku. Výhybky sú závislé na návestidlách, ktoré sú svetelné stožiarové, umiestnené za poslednou výhybkou na zhlaví.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V priľahlom medzistaničnom úseku Prakovce - Mníšek nad Hnilcom je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonický spôsob dorozumievania; so samostatnými predzvesťami hlavných návestidiel.
V priľahlom medzistaničnom úseku Mníšek nad Hnilcom – Švedlár je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonický spôsob dorozumievania; so samostatnými predzvesťami hlavných návestidiel.


Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:

Stanica má spoločný sklad s dvoma vchodmi, jeden od koľaje číslo 5 a druhý od prístupovej cesty.

Rampy :

Pre nakládku a vykládku vozňových zásielok sú vybudované dve rampy pri koľaji č. 5. Spodná bočná rampa je dlhá 70 m s priestranstvom o ploche 840 m2, toho času mimo prevádzky. Horná rampa je nad koľajovou váhou v dĺžke 150 m, umožňuje nakládku sypkých materiálov, má dva nájazdy pre autá a je vhodná aj na prekládku tovarov pomocou mechanizmov.

Zložiská :

Pri koľaji č. 7 sa nachádza zložisko. Možnosť prenájmu pozemkovej plochy ŽSR.

Manipulačné priestory :

Manipulačné priestory sa nachádzajú pri koľajách č. 5 a 7. VNVP sú pri koľaji č. 5 pri hornej rampe v dĺžke 150 m, pri dolnej rampe a pod ňou v dĺžke 100 m. Na koľaji č. 7 v dĺžke 30 m pod zložiskom.

Koľaje :

Manipulačná koľaj č. 4 slúži na deponovanie prázdnych vozňov, úžitková dĺžka koľaje je 492 metrov. Manipulačná koľaj č. 5 má úžitkovú dĺžku 617 m, slúži na nakládku a vykládku tovarov všetkého druhu. Manipulačná koľaj č. 7 má úžitkovú dĺžku 168 m, slúži na manipuláciu a distribúciu hmoty prepravovanej po ŽSR.

Koľajové váhy :

Koľajová váha je umiestnená na koľaji číslo 5. Únosnosť váhy je 80 ton, dĺžka 14 m. Prechod rušňami je povolený, rýchlosť posunu je 5 km/h. Koľajová váha patrí ŽSR. Je nefunkčná z titulu nedostatočného odvodnenia.

Cestné váhy :

Najbližšia cestná váha sa nachádza v priestoroch firmy ESENEX pri St. č. II.

Žeriavy :

V stanici je kozový žeriav na koľaji číslo 7 o nosnosti 7 ton. Dva žeriavy sa nachádzajú vo vlečke Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, každý o nosnosti 8 ton.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
112 kB
4.3.2009

Galéria objektu