Trebišov most cez Ondavu ŠRT - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 520 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Most širikorozchodnej trati ponad rieku Ondava. Nachádza sa medzi výhybňou Budkovce a výhybňou Trebišov.

Miroslav Kožuch:

Most cez rieku Ondavu

V km 32,611 ŠRT sa nachádza most cez Ondavu, ktorý dĺžkou 185,00 m je druhým najdlhším mostom na trati.
Most má 7 polí so 6 piliermi a 2 oporami, skladovej dĺžky 16,5 + 2 x 27,6 + 34,2 + 2 x 27,6 + 16,5 m. Dva piliere boli založené v riečisku a 4 na suchu. Všetky piliere mosta boli založené na plných oceľovobetónových pilótach zarážaných do pôdy baranidlami československej a sovietskej výroby. Pole nad riečiskom preklenujú prefabrikované nosníky typu NK-4a, z ktorých každý má hmotnosť 120 t. Nosníky boli ukladané ťažkým koľajovým konzolovým žeriavom GEPK 130.

Stavbu spodnej časti mosta vykonali Inžinierske stavby, Košice. S jeho výstavbou začala stavebná správa 06 7.7.1964. Inžinierske stavby pri stavbe mosta porušili technologické postupy a tým totiž značne skomplikovali ďalší postup. Ťažkosti nastali pri baranení, keď pilóty vnikli do uľahlých piesčitých štrkov. Baranidlom, ktoré bolo k dispozícii na stavbe, bolo ďalšie zarážanie nemožné. Pretože piloty neboli zarazené do håbky 4 m pod úroveň celkového vymieľania, ako to požadovali sovietske predpisy, bolo v jednom prípade použité pre ich dobaranenie vplachovanie.

Pomocou špeciálneho vysokotlakového čerpadla sa vháňala voda dvoma trubkami zarazenými vedľa pilóty k jej špičke a súčasne sa baranilo. Po dosiahnutí predpísanej úrovne sa s vplachovaním prestalo a pilóty sa dobaranili na požadovanú únosnosť. Pomocou vplachovanía boli pilóty dobaranené asi o 2,5 m. Po zaberanení pilot sa obnažila výztuž na dĺžku 90 cm a vybetónovala sa roznášacía doska zo železobetónu druhu 330 a hrúbky 120 cm.
Opory mosta cez Ondavu boli navrhnuté masívne, na mieste betónované, založené tiež na pilótových roštoch. Použitie monolitických opôr nenarušovalo technológiu stavby, lebo i prevážná čásť pilierov (roznášacia doska, jadro a úložný prah) boli betónované na mieste.

Montáž nosnej konštrukcie bola vykonaná od 25.6. do 23.7.1965. Most sa stal posledným mostom postaveným na ŠRT.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu