Haniska pri Košiciach ŠRT - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 5    Manipulačné: 2    Ostatné: 4   

Rozchody koľají

1 520 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Haniska pri Košiciach ŠRT leží v km 87,160 jednokoľajnej trate širokého rozchodu (1520 mm) Užhorod (UZ) - Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT. Stanica a priľahlý traťový úsek sú elektrifikované jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou s napätím 3 000 V.

Je stanicou :
 - nesamostatnou pričlenenou k ŽST Haniska pri Košiciach.
- nákladnou - podľa povahy práce.
- dispozičnou - pre trať Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT.
Sídlo prednostu stanice je v ŽST Haniska pri Košiciach.

Rozčlenenie staniceKoľajisko stanice pozostáva:
• z dopravných koľají (koľaj č.1š,2š,3š,5š,7š) a manipulačných koľají (koľaj č.4š,6š), ktoré sú určené výhradne pre nákladnú dopravu.
• z koľaje pre zvláštne účely č.11š, ktorá sa využíva pre HDV z/do rušňového depa.
• z koľaje normálneho rozchodu, ktorá odbočuje z koľaje č.3 v stanici normálneho rozchodu. V km 1,015 výhybkou č.3 z nej odbočuje koľaj do Opravovne vozňov.
• Výhybkou č.9š odbočuje zo staničných koľají účelová koľaj SMÚ ŽTS TO Trebišov ŠRT.
• Výhybkou č.101š odbočuje z koľaje č.11š rušňové depo a opravovňa vozňov.

Styk dráh

• Vlečka širokého rozchodu U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o. zaúsťuje do staničných koľají č.2š a 1š v km 88,051. Prostredníctvom vlečky USSK do stanice zaúsťuje vlečka INTERPORT SERVIS, s.r.o. Košice.
• Vlečka PROBUGAS, a.s. Bratislava, odbočuje zo spojovacej koľaje rušňového depa normálneho rozchodu výhybkou č. P1 v km 1,837. 

Hlásnice, hradlá, odbočky, vlečky a nákladiská, koľajové križovatky, koľajové splete a zastávky až po susedné stanice

• Koľajová križovatka koľaje normálneho rozchodu s traťou širokého rozchodu je v km 86,363 v obvode stanice.
• Koľajovú spleť v obvode stanice tvorí slepá manipulačná koľaj č.2 normálneho rozchodu so slepou manipulačnou koľajou č.11aš širokého rozchodu. Koľaje sa prelínajú v dĺžke 200 m. Konce obidvoch koľají sú kryté návesťou "Stoj" umiestnenými vpravo vedľa koľaje.

Nástupištia

Pre bezpečný nástup a výstup zamestnancov je pri koľaji č.3 upravené jednostranné vyvý-šené nástupište pre služobné potreby v dĺžke 80 m.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica je vybavená zabezpečovacím zariadením 2. kategórie so svetelnými hlavnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou, ktoré sú závislé na polohe prechodených a odvratných výhybiek a výkoľajok. Závislosti ručne prestavovaných výhybiek (výkoľajok) a zabezpečovacieho zariadenia sú zriadené prostredníctvom ústrednej zámky (St.I) alebo elektromagnetických zámok (St.II). Po-drobnosti sú uvedené v Prílohe 4 PP. Na všetkých dopravných koľajach a výhybkách sú zriadené koľajové obvody.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzistaničný úsek Haniska pri Košiciach ŠRT – Výh Hornád ŠRT je vybavený zab. zariadením 2. kategórie - reléovým poloautomatickým blokom v oboch smeroch so samostat-nými predzvesťami. Jazdy posunujúcich dielov do/z vlečky sa zabezpečujú telefonickým dorozumievaním, ponukou a prijatím. Smerom od vlečky USSK je stanica krytá zriaďovacím návestidlom Se1š, ktoré obsluhuje výpravca z riadiaceho pultu v dopravnej kancelárii.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Pre potreby nakládky a vykládky je v stanici vybudovaná betónová čelná rampa na koľaji č.6š. Prístupová cesta k rampe je po miestnej komunikácii zo smeru od prijímacej budovy NR.

 

 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu