Dubová - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1    Odstavné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Žst. Dubová leži na neelektrifikovanej jednokoľajnej trati ŽSR č. 172 (Banská Bystrica - Červená Skala) medzi ŽST Medzibrod a ŽST Podbrezová.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice
Železničná stanica Dubová leží v km 47,665 jednokoľajnej trate Margecany - Banská Bystrica. Je nesamostatnou stanicou pridelenou k ŽST Slovenská Ľupča. Sídlo prednostu stanice je v ŽST Slovenská Ľupča. Je stanicou zmiešanou podľa povahy práce, medziľahlou po prevádzkovej stránke.

Styk dráh

Vlečka Petrochema a.s. Dubová odbočuje z koľaje číslo 3 výhybkou A/1. Vlečka Vojenského útvaru Nemecká odbočuje v km 45,262 výhybkou číslo V/1 medzi stanicami Dubová - Medzibrod.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Lopej leží v km 52,984 medzi stanicami Podbrezová - Dubová. Administratívne je pridelená k železničnej stanici Podbrezová. Má čakáreň pre cestujúcich, elektrické osvetlenie a nástupište dlhé 150 m.
Zastávka Predajná leží v km 50,331 medzi stanicami Podbrezová - Dubová. Administratívne je pridelená k železničnej stanici Slovenská Ľupča. Má čakáreň pre cestujúcich, elektrické osvetlenie a nástupište dlhé 120 m .
Zastávka Nemecká leží v km 45,724 medzi stanicami Dubová - Medzibrod. Administratívne je pridelená železničnej stanici Slovenská Ľupča. Má čakáreň pre cestujúcich, elektrické osvetlenie a nástupište dlhé 150 m.
Zastávka Brusno kúpele leží v km 42,263 medzi stanicami Dubová - Medzibrod. Administratívne je pridelená železničnej stanici Slovenská Ľupča. Má čakáreň pre cestujúcich, elektrické osvetlenie a nástupište dlhé 200 m.

Nástupištia

V stanici sú dve nástupištia. Pri koľaji č.1 je vyvýšené nástupište dlhé 220 m, pri koľaji č.3 je vyvýšené nástupište v dĺžke 180 m. Prístup na nástupištia z cesty III. triedy je z obidvoch strán staničnej budovy. Prechodové mostíky sú v koľajach 1 a 3 v úrovni dopravnej kancelárie.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Dubová je vybavená zabezpečovacím zariadením 1. kategórie s mechanickými hlavnými návestidlami a svetelnými predzvesťami a s ručne prestavovanými výhybkami, ktoré nie sú závislé na návestidlách.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch:

V medzistaničnom úseku Podbrezová - Dubová - Medzibrod je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonické dorozumievanie).

Zariadenie v prepravnej prevádzke

Skladiská: jedno prevádzkové skladisko sa nachádza vedľa koľaje č. 9. Má rozlohu 47 m2.
Rampy: jedna bočná rampa o dĺžke 7,40 m a priestore 188 m2 sa nachádza pri koľaji č. 9 za skladiskom. Rampa je otvorená. Prístup k nej je zo zložiska.
Manipulačné priestory: pod bočnou rampou vedľa koľaje č.9 v dĺžke 254 m a rozlohe 4150 m2 je zložisko určené pre nakládkové a vykládkové manipulácie. V nočnej dobe je osvetlené podľa platných STN. Osvetľovanie prevádza výpravca na požiadanie prepravcov. Okrem toho vedľa koľaje č. 9 sú umiestnené 3 zásuvkové stojany
pre vnútorné osvetlenie z vozňov. Bezpečnú nakládku a vykládku vozňov mechanizmami pri dodržaní STN 34 3108 a STN 34 3109 možno vykonávať na koľaji č. 9.
Koľaje: ku skladisku, rampe, manipulačnému priestoru je priľahlá koľaj č. 9 v dĺžke 223 m. Je zapojená do koľaje č. 3 výhybkami č. 3, 4, 5, 6, a 7.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
164 kB
14.3.2009

Galéria objektu