Sieť ŽSR

ŽSR 153 : Zvolen - Čata

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 153
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Zvolen - Čata
Rozchod: 1 435 mm  

Jednokoľajná trať ŽSR číslo 153 Zvolen - Čata. Osobná doprava bola zastavená v roku 2003.

Železničnú sieť na našom území budovali počas rakúsko-uhorskej monarchie pre potreby uhorskej časti ríše a uzlom, kde sa železničné trate zbiehali, bola Budapešť.
Po vzniku ČSR bolo preto treba doplniť sieť železníc, aby sa zlepšilo nielen spojenie Čiech so Slovenskom, ale aj spojenie medzi jednotlivými časťami Slovenska. A tak bol onedlho prijatý zákon č. 235 Zb. z. a n. z 30. marca 1920 o stavbe 15 nových železničných tratí na finančné náklady štátu. Jednou z prvých takto postavených železníc bola aj trať Zvolen - Krupina.
Výstavbu tejto železničnej trate urýchlila skutočnosť, že železničná trať Šahy - Lučenec pripadla Maďarsku, a tak zostalo rozsiahle územie južne od Zvolena bez železničného spojenia s novým hospodárskym a administratívnym strediskom územia. Bola tu síce bývalá župná trať Krupina - Šahy, ale končila v Krupine. Doprava medzi Zvolenom a Krupinou sa uskutočňovala hlavne povozmi s konským poťahom a celkom málo nákladnými autami. Železničné spojenie so Zvolenom stalo nevyhnutnosťou.
Pri hľadaní trasy novej železnice sa spočiatku uvažovalo rekonštruovať úzkorozchodnú trať Hronská Breznica (teraz Hronská Dúbrava) - Banská Štiavnica a predĺžiť ju do Hontianskych Nemiec na trati Krupina - Šahy. Sťažovali to však prekážky technického rázu pri Banskej Štiavnici. Preto sa pre železnicu vybrala trasa popri starej ceste údolím riečok Neresnice a Krupinice.
Projekt železničnej trate vypracoval Ing. A. Zdráhal. Pred začatím stavby železničná stavebná správa vypracovala pre niektoré úseky varianty, na základe ktorých sa učila definitívna trasa novej železnice. Najväčšie ťažkosti pri výbere vhodnej trasy boli medzi 20. a 21. kilometrom, kde bol relatívne vysoký priečny val.
Podľa konečného návrhu vychádzala jednokoľajová železničná trať zo železničnej stanice Zvolenu (291 m n. m., teraz Zvolen nákladná stanica), prechádzala cez rieku Slatinu a pozdĺž riečky Neresnice smerovala rovnomennou dolinou na juh. Medzi 20. a 21. kilometrom (za projektovanou železničnou stanicou Sása-Pliešovce) dosahovala výšku 427 m n. m. a pozdĺž riečky Krupinice klesala do železničnej stanice Krupina (264 m n. m.), kde nadväzovala na trať Krupina - Šahy .
Navrhovaná prevádzková dĺžka trate ( medzi výpravňami Zvolen a Krupina ) bola 33,796 km. Najväčšie stúpanie bolo 14 %, v staniciach 2,5 %, najmenší polomer oblúka 300 m. Na trati sa plánovali tri železničné stanice. a to Dobrá Niva, Sása-Pliešovce, Babiná, a to v prevádzkovej dĺžke pre 100 náprav.
Rozhodnutím ministerskej rady z 29. septembra 1922 dostali železnice právo vyvlastniť pozemky, a to podľa uhorského vyvlastňovacieho zákona z roku 1881 (§ 86 zák. čl. XLI). Výkup pozemkov v jednotlivých obciach sa uskutočnil postupne od apríla 1923. Celková výmera týchto pozemkov bola 89 ha 25 a 57 m2. Veľké ťažkosti boli v tom, že uhorské pozemkové knihy a kataster nesúhlasili so skutočným stavom. Bolo treba (aj súdne) zisťovať stav skutočnej držby pozemkov, identifikovať pozemky podľa katastra a pozemnoknižne usporiadať skutočné pozemkové vlastníctvo. Len potom sa mohli uzavierať zmluvy, a to najprv predbežné zmluvy a len po premeraní skutočne zabratých pozemkov (po skončení stavby) sa uzavierali definitívne zmluvy. Na vyvlastnené pozemky sa vyplácali zálohy, a to obciam a verejným inštitúciám 80 %, súkromníkom 50-60 % peňažnej hodnoty pozemkov.
Pokiaľ išlo o stavebné práce, bola trasa novej železnice rozdelená na 5 stavebných úsekov dĺžky asi po 7 km a na základe verejnej súťaže zadaná súkromným firmám takto: 1. úsek Zvolen (km 0,5-7,0) firma Ing. V. Vlček, Praha; 2. úsek Dobrá Niva (km 7,0­14,5) Ing. Rosenberg a Ing. Hradecký, Brno; 3. úsek Pliešovce (km 14,5-21,9) Ing. B. Hollmann a Ing. B. Babuška, Praha; 4. úsek Pliešovce (km 21,9­28,94) Bratia Redlichovci, Brno; 5. úsek Krupina (km 28,94-35,7) Ing. V. Vojáček a spol., Slezská Ostrava a Ing. B. Prášil, Přívoz.
Pozemné stavby boli zadané takto: administratívna budova vo Zvolene Ing. B. Matuna, Bratislava, budovy železničných staníc Dobrá Niva, Sása-Pliešovce, Babiná a Krupina firme Spojená stavebná účastinná spoločnosť, Bratislava. Sídlom stavebnej správy bol Zvolen.
Stavebné práce začali 3. januára 1923 na prvom úseku zo Zvolena. Stavbu si prezrel 26. augusta 1923 i vtedajší prezident republiky T. G. Masaryk, a to na 1. úseku. Ukončenie a odovzdanie železničnej trate sa predpokladalo v decembri 1924.
Územie, ktorým železnica vedie, je kopcovité a členené hojnými vodnými tokmi. Početné terénne prekážky bolo treba prekonávať tunelmi, mostami, násypmi, zárezy spevňovať opornými múrmi. Okrem toho bolo treba prekladať cesty, regulovať potoky, zabezpečiť násypy proti veľkej vode rebrami, dlažbami a pod. Úrovňové križovanie ciest vylúčili postavené podjazdy a nadjazdy. O rozsahu stavebných prác najlepšie hovoria tieto čísla: zemné práce mali objem vyše 800 000 m3 (na 1 km trate asi 24 000 m3), betónu a muriva na maltu sa spotrebovalo asi 50 000 m3, na zaštrkovanie trate bolo treba 52 000 m3 štrku. Vybudovali sa 2 tunely , 120 železničných a 68 cestných mostných objektov. Položilo sa celkom 37,963 km koľajníc hmotnosti 3 680 ton a 55 000 dubových neimpregnovaných podvalov. Stavebná dĺžka trate (od odchodovej výhybky Zvolen k vchodovej výhybke Krupina) dosiahla dĺžku 32,832 km, z toho 14,318 km (43,6 %) priamej trate a 18,514 km (56,4 %) oblúkov.
Celkové stavebné náklady dosiahli výšku asi 76 miliónov Kč (na 1 km trate 2,2 milióna Kč).
Budovy boli postavené podľa plánov vypracovaných stavebnou správou, pričom sa bral ohľad na miestne pomery a charakter kraja.
Boli to tieto stavby: dvojposchodová administratívna budova stavebnej správy na železničnej stanici Zvolen, ktorá mala po odovzdaní železnice do prevádzky slúžiť na ubytovanie zamestnancov prevádzky; prijímacie budovy staníc s čakárňami, úradnými miestnosťami, bytmi pre správcov staníc a staničných zriadencov a hospodárske budovy na železničných staniciach Dobrá Niva, Sása-Pliešovce, Babiná; sklady tovaru s nakladacou rampou na železničných staniciach Dobrá Niva, Sása-Pliešovce a Babiná; adaptovaná a rozšírená prijímacia budova stanice, jednoposchodová obytná budova a hospodárske budovy na stanici Krupina .
Budovy boli postavené z tehál na sokloch z lomového kameňa, pokryté dvojitou škridlicovou krytinou, vybavené bleskozvodmi (okrem hospodárskych stavieb pokrytých lepenkou).
Ku každému bytu v prijímacej budove alebo obytnej budove boli pridelené v hospodárskej budove priestory na chovanie domácich zvierat.
Pri trati sa postavilo 12 strážnych domčekov, a to ako obytné dvojdomčeky so vzájomne nezávislými bytmi a k nim podvojné hospodárske stavby.
Stavebný kameň, väčšinou andezit, sa ťažil z lomov a výkopov na trati, len na krupinský tunel sa kameň privážal z Hliníka nad Hronom. Piesok a štrk sa získaval drvením lomového kameňa a malé množstvo piesku z vodných tokov v okolí. Cement doviezli z cementární Lietavská Lúčka a Ladce.
Počet robotníkov, hlavne pri zemných prácach, bol značný a dosahoval na jednom úseku až 700 mužov, takže súčasne bolo zamestnaných až 2692 mužov. Bolo to v dôsledku nízkej mechanizácie prác; najzvyčajnejšími nástrojmi boli lopaty, čakany a huntíky, takže práca bola veľmi namáhavá a vyčerpávajúca. Robotníci boli nielen z blízkeho okolia, ale aj z ďalších oblastí Slovenska. Okrem robotníkov pracovalo na stavbe 100 administratívnych pracovníkov a 15 inžinierov. Na mzdách sa vyplatilo asi 25 miliónov Kč. Na stavbe sa vyskytli aj smrteľné úrazy.
Ani výstavba tejto železničnej trate sa nevyhla boju robotníkov proti nenásytným vykorisťovateľom, veď podnikateľským firmám išlo hlavne o dosiahnutie čo najvyšších ziskov. Už 19. marca 1923 na piatom úseku stavby vypukol kvôli nízkym mzdám a hrubému zaobchádzaniu štrajk. V máji 1924 zase na treťom úseku začali robotníci štrajkovať pre nedodržiavanie kolektívnej zmluvy, na štvrtom úseku 12.-14. augusta 1924 prepustili asi 500 robotníkov a dôsledkom toho bol štrajk.
Robotníci na stavbe veľmi rýchle pochopili, že proti vykorisťovateľom môžu bojovať len organizovane a odborovo sa zorganizovali. Na čele bojov stáli komunisti - najmä zo Zvolena.
Nová železničná trať bola postavená napriek finančným ťažkostiam za pomerne krátky čas. Slávnostné odovzdanie do prevádzky bolo vo Zvolene 15. januára 1925 za účasti ministra železníc J. Stříbrného, ministra pre správu Slovenska dr. Kállaya a ďalších predstaviteľov štátnej správy a miest Krupiny a Zvolena. Účastníci potom slávnostne osobitným vlakom prešli celou trasou novej železnice, pričom si prehliadli niektoré stavby. Nasledoval slávnostný obed v mestskom hoteli v Krupine a spiatočná cesta. Na staniciach ich vítalo krojované obyvateľstvo blízkeho okolia.
Pravidelná doprava začala 16. januára 1925.
 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 1 041 kB 28.3.2009 18:19
PDF  » GVD 1941 leto PDF 411 kB 26.4.2009 18:09
PDF  » GVD 1950 leto PDF 967 kB 15.6.2010 20:29
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 797 kB 25.6.2010 17:11
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 322 kB 18.1.2009 19:07
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 400 kB 18.1.2009 19:07
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 852 kB 27.6.2010 20:26
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 817 kB 3.7.2010 19:40
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 367 kB 18.1.2009 19:07
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 885 kB 5.7.2010 9:47
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 793 kB 5.7.2010 15:19
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 731 kB 17.4.2011 9:42
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 846 kB 10.4.2011 13:47
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 765 kB 5.6.2011 12:15
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 607 kB 18.1.2009 19:12
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 781 kB 16.10.2011 15:15
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 974 kB 23.10.2011 19:24
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 925 kB 29.5.2011 11:15
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 50 kB 13.1.2009 18:59
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 53 kB 16.9.2017 19:42
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 48 kB 16.9.2017 20:20


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Šahy - Čata PDF 184 kB 13.1.2009 19:01
PDF  » TTP Šahy - Čata. 4. zmena PDF 188 kB 1.7.2009 11:08
PDF  » TTP Zvolen - Šahy PDF 208 kB 13.1.2009 19:01
PDF  » TTP Zvolen - Šahy. 4. zmena PDF 212 kB 1.7.2009 11:08

Objekty (37)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Zvolen osobná stanica ŽST
0,800   Most / viadukt  Zvolen - ponad Slatinu a cestu Most
1,700   Most / viadukt  Zvolen - Cestný podjazd Most
3,497   Tunel  Neresnický Tunel
7,294   Nákladisko  Breziny nákladisko Nákladisko
8,225   Nákladisko  Breziny Nákladisko
10,045   Zastávka  Podzámčok Zastávka
10,088   Priecestie  Podzámčok - v km 10,088 Priecestie
12,224   Železničná stanica  Dobrá Niva ŽST
13,342   Priecestie  Dobrá Niva priecestie v km 13,342 Priecestie
13,360   Zastávka  Dobrá Niva zastávka Zastávka
19,430   Železničná stanica  Sása - Pliešovce ŽST
21,594   Zastávka  Bzovská Lehôtka Zastávka
25,448   Nákladisko / Zastávka  Babiná Nak./zast.
30,651   Tunel  Pod Vlčokom Tunel
32,150   Zastávka  Krupina predmestie Zastávka
33,792   Železničná stanica  Krupina ŽST
37,964   Zastávka  Bzovík Zastávka
34,035   Zastávka  Devičie Zastávka
29,829   Železničná stanica  Hontianske Nemce ŽST
27,928   Zastávka  Domaniky Zastávka
19,992   Železničná stanica  Hontianske Tesáre ŽST
18,733   Zastávka  Dvorníky Zastávka
15,884   Zastávka  Terany Zastávka
14,246   Zastávka  Dudince Zastávka
11,938   Nákladisko / Zastávka  Slatina Nak./zast.
7,731   Nákladisko / Zastávka  Tupá Nak./zast.
5,041   Zastávka  Hrkovce Zastávka
1,188   Most / viadukt  Šahy most ponad Ipeľ Most
0,000   Železničná stanica  Šahy ŽST
31,192   Priecestie  Šahy priecestie v km 31,192 Priecestie
22,654   Zastávka  Vyškovce nad Ipľom Zastávka
17,063   Železničná stanica  Ipeľský Sokolec ŽST
12,984   Zastávka  Bielovce Zastávka
9,499   Železničná stanica  Pastovce ŽST
4,796   Zastávka  Zalaba Zastávka
0,000   Železničná stanica  Čata ŽST

Filmy (6)

Počet filmov: 6    

8. narozeniny VLAKY.NET - 5.5.2012

7.6.2012 10:00,   » jmarco,   YouTube,   dĺžka: 08:21        Diskusia: 1
5. května 2012 vyrazil v rámci narozeninové jízdy Vlaky.Net, z železniční stanice Zvolen do stanice Šahy a zpět můzejní pielstick T466.0253. Tato jízda byla pouze pro registrované účastníky a na unikátnosti ji dodávalo především to že je na trati Zvolen - Šahy, osobní doprava zcela zastavena. Není tedy divu že vlak byl zcela zaplněn. Celou jízdu doprovázela dobrá nálada a předem stanovený program, fotozastávek. Můzejní lokomotiva T466.0253 se tohoto úkolu odvézt narozeninový vlak, již osmý v pořadí zhostila na výbornou a tak nás ke spokojenosti všech zůčastněných dovezla v čas a v pořádku zpět do Zvolena. Na závěr tímto děkuji všem organizátorům za velmi podařenou akci!
94%

8. narodeniny VLAKY.NET z pohľadu Karla :-)

1.6.2012 8:00,   » karel.f,   YouTube,   dĺžka: 07:44        Diskusia: 1
Pár vzpomínek na naši 8. narozeninovou jízdu na trati ŽSR 153 Zvolen - Šahy.
68%

Zo Zvolena do Krupiny parným vlakom 2012

11.3.2012 10:00,   » Bubak1,   YouTube,   dĺžka: 14:14
Záznam z jazdy mimoriadneho parného vlaku v čele s rušňom 422.0108 zo Zvolena do Krupiny a späť, dňa 25.2.2012.
75%

Manipulák Krupina - Šahy

14.9.2011 10:00,   » wxdf,   YouTube,   dĺžka: 13:49        Diskusia: 2
Jadza nákladného manipulačného vlaku na trati Krupina - Šahy dňa 22. augusta 2011.
59%

746.002 + 746.007 ZSSK Cargo v železničnej stanici Krupina Video v HD kvalite

3.5.2011 10:00,   » 750.132-3,   YouTube,   dĺžka: 04:02
Manipulačný nákladný vlak Mn 84401 vedený motorovými rušňami 746.002 a 746.007 ZSSK Cargo aj s posunom v železničnej stanici Krupina na trati ŽSR 153: Zvolen - Čata.
72%

IPV V Dobrej Nive

19.10.2010 10:00,   » Pio,   YouTube,   dĺžka: 05:49
Improvizovaná bitka pancierového vlaku Štefánik s fašistami pri Dobrej Nive. Pravdepodobne na dlho posledná ukážka IPV v akcii.
98%

Články (30)

Počet: 30     Stránky so správami: / 2    

Možnosti obnovenia železničnej osobnej dopravy na trati Zvolen – Šahy

21.2.2018 8:00, Autor: Ing. Martin Vojtek, Ing. Milan Dedík
Súčasný stav železničnej osobnej dopravy na Slovensku nie je ideálny, pretože nad ňou visí mnoho otáznikov najmä v oblasti jej financovania. V minulosti bola zrušená alebo obmedzená osobná doprava na rôznych tratiach, čo mnohí nadšenci železnice vnímajú negatívne. Pokračovanie...  Diskusia: 40

Zabudnutou traťou zo Zvolena do Šiah aj s „malým býčkom“

18.3.2015 8:00, Zdroj: KHT Zvolen
Klub historickej techniky pri RD Zvolen vás srdečne pozýva na mimoriadne jazdy vlakov po "zabudnutej trati" ŽSR č. 153 Zvolen - Krupina - Šahy. Na mimoriadnych jazdách historických vlakov dňa 28.3.2015 sa predstaví parný rušeň 422.0108, motorový vozeň M 131.1053 a motorový rušeň T 466.0253. Pokračovanie...  Diskusia: 4

Zvolen v premenách času Správa obsahuje fotogalériu

22.10.2014 8:00, Autor: Ondrej Krajňák
Napísal mi riaditeľ redakcie magazínu VLAKY.NET krátky „dotaz nesmelý“, či by som nemohol prispieť nejakou reportážou do jej prázdnej zásobárne. Odpovedal som záporne. Vysvetľoval som to tým, že som dávno nebol na žiadnej akcii, ktorá by stála za zverejnenie. Moje dve nedávne a dlhodobo plánované akcie stroskotali na mojich zdravotných problémoch. Pokračovanie...  Diskusia: 21

Fontána M 262.004 na Grand Prix vo Zvolene aj tento rok Správa obsahuje fotogalériu

5.10.2014 8:00, Autor: Ján Čúzy
Aj tento rok dostal motorový vozeň M 262.004 - Fontána pozvánku na účasť na podujatí Grand Prix 2014, ktoré sa konalo v sobotu 13. septembra 2014 vo Zvolene. Pre mechanikov od Fontány sa však akcia GP Zvolen začala už vo štvrtok 11. septembra, kedy sa konali návozy vozidiel do Zvolena. Ako to celé prebiehalo, Vám priblíži nasledujúca reportáž. Pokračovanie...  Diskusia: 7

Preteky parných rušňov Grand Prix Slovensko 2013 vo Zvolene

25.8.2013 8:00, Autor: Ing. Peter Oravec
V sobotu 14. septembra 2013 sa v priestoroch železničnej stanice Zvolen nákladná stanica uskutoční jubilejný 15. ročník pretekov parných rušňov Grand Prix Slovensko. Pokračovanie...  Diskusia: 18

10 rokov po … - Breziny Správa obsahuje fotogalériu

8.5.2013 8:00, Autor: Rastislav Backa
Tento raz som sa vybral na Breziny. Toto miesto som chcel navštíviť už dlho, a to práve odvtedy, ako som si pozrel tých sedem fotiek vo vlaky.net galérií. Tak som sa rozhodol, že aj tento objekt zaradím do návštev staníc a zastávok po desiatich rokoch od zrušenia osobnej dopravy na trati číslo 153 Železníc Slovenskej republiky Zvolen - Čata. Pokračovanie...  Diskusia: 24

10 rokov po ... - Železničná stanica Dobrá Niva Správa obsahuje fotogalériu

11.4.2013 8:00, Autor: Rastislav Backa
Stanica za obcou Dobrá Niva alebo „veľká vlaková stanica“ (ako ju nazývajú miestni obyvatelia) je objekt, ktorý som zatiaľ navštívil len raz, a to v letnom období. Vtedy keď som odchádzal z obce pozerajúc sa na krupinský vjazd do stanice stretol som traťovácku 730 v retro nátere. Aj keď som ju nestihol odfotiť, prešiel som sa po stanici s myšlienkou skorého návratu. Pokračovanie...  Diskusia: 1

10 rokov po ... - Dobrá Niva zastávka Správa obsahuje fotogalériu

26.3.2013 8:00, Autor: Rastislav Backa
Tento raz som sa vybral zdokumentovať, ako vyzerá po desiatich rokoch od zrušenia osobnej dopravy na trati ŽSR číslo 153 miesto, ktoré tiež navštevujem pomerne často. Hoci sa tam v zásade nič podstatné nezmenilo (okrem chátrania celého objektu), rozhodol som sa ho zdokumentovať pre VLAKY.NET. Pokračovanie...  Diskusia: 11

10 rokov po ... - Železničná stanica Sása-Pliešovce Správa obsahuje fotogalériu

17.3.2013 8:00, Autor: Rastislav Backa
Uplynulo už desať rokov od zrušenia osobnej dopravy na trati ŽSR číslo 153. Vtedy som mal 5 rokov, takže si nepamätám vôbec nič, ani stanicu ako vtedy vyzerala. Teraz už ako pätnásťročný som sa vydal zdokumentovať stanicu v akom je stave po zime, pretože už tri roky tam pravidelne chodievam. A zmien tentoraz bolo viac. Pokračovanie...  Diskusia: 26

Výluka medzi Zvolenom a Dobrou Nivou

9.2.2013 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
V týchto dňoch ožívajú vybrané úseky trate s číslom 153 nákladnou dopravou, ktorej intenzita je neporovnateľná s obvyklým - prakticky nulovým stavom. Môže za to nepretržitá výluka medzi stanicami Zvolen os.st. a Dobrá Niva z dôvodu rozširovania nadjazdu, ktorá posiela záťaž odklonovu trasou. Pokračovanie...  Diskusia: 6

S M 262.004 do Zvolena na Grand Prix 2012 Správa obsahuje fotogalériu

21.9.2012 8:00, Autor: Miroslav Sekela
Po účasti na tohtoročných akciách na Rendezi a v Topoľčanoch dostala naša M 262.004 pozvanie aj na Grand Prix 2012 vo Zvolene, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 8. septembra 2012. S potvrdením účasti sme váhali kvôli technickým problémom, ktoré sa na našom motorovom vozni prejavili po jazdách na predchádzajúcich podujatiach. Nakoniec ale padlo definitívne rozhodnutie, že problémy vyriešime a do Zvolena pôjdeme. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Zo Zvolena do Šiah s T 466.0253 na 8. narodeniny VLAKY.NET Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

1.6.2012 8:00, Autor: Redakcia VLAKY.NET
Prvá májová sobota v roku 2012 patrila jazde mimoriadneho vlaku pri príležitosti osláv narodenín internetového magazínu o vlakoch a železniciach VLAKY.NET už ôsmy krát. Dňa 5.5.2012 sme si historickým vlakom pripomenuli časy, kedy pravidelná osobná doprava na trati zo Zvolena do Šiah nebola ničím výnimočným a obyvateľov z okolia železničnej trate dopravovala za prácou či za blízkymi. Poďte si spolu s nami pripomenúť zážitky z našej narodeninovej jazdy :-) Pokračovanie...  Diskusia: 17

8. narodeniny VLAKY.NET: s T 466.0253 zo Zvolena do Šiah

16.3.2012 8:00, Autor: Redakcia VLAKY.NET
Milí priatelia, začiatok mesiaca máj bude aj v tomto roku patriť oslave výročia VLAKY.NET. V tomto roku oslávime už naše 8. narodeniny, tak ako v predošlých rokoch sme pre Vás aj v tomto roku pripravili jazdu mimoriadneho historického vlaku. Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať dňa 5. mája 2012 na jazdu historického vlaku vedeného motorovým rušňom T 466.0253 na trase Zvolen os.st. - Šahy a späť. Pokračovanie...  Diskusia: 45

Choďte s nami parným vlakom do Krupiny!

17.2.2012 8:00, Zdroj: Klub historickej techniky pri RD Zvolen
Na sobotu 25.02.2012 pripravil Klub historickej techniky Zvolen jazdu mimoriadneho parného vlaku na trase Zvolen – Krupina a späť. Historická súprava bude tvorená vozňami radu Ci, vykurovanými parou z parnej lokomotívy 422.0108, a Hurvínkom M 131.1053 s prípojným vozňom Bdlm. V čele požiarneho vlaku sa predstaví historický rušeň T 466.0253. Pokračovanie...  Diskusia: 29

Do Krupiny okľukou naokolo

18.8.2011 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Trať s číslom 153 nemá mnoho dôvodov na radosť. Z väčšej časti je bez osobnej dopravy a aj doprava nákladná dostala v poslednom čase niekoľko tvrdých rán v podobe vyhlásených Zákazov nakládky, až sa zdá, že čaká už len na tú poslednú - z milosti. Hoci je situácia nelichotivá, aktuálna mimoriadnosť vnáša trocha života do kraja pod Štiavnickými vrchmi. Pokračovanie...  Diskusia: 47

Jarná sezóna medzi Krupinou a Šahami

15.4.2011 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Jar - pre väčšinu z nás nepochybne najmilšie z ročných období - sa naplno rozvinula do krásy. Príroda sa prebúdza, vzdáva poctu všetkému živému, nuž a miestami sa tomuto ročnému dokonca podarí oživiť aj nákladnú prepravu na železnici. Hoci nejde o žiadne prevratné objemy, na takmer opustenom traťovom úseku poteší každý jeden vozeň. Pokračovanie...  Diskusia: 11

IPV Štefánik v Dobrej Nive Správa obsahuje video Správa obsahuje fotogalériu

2.10.2010 8:00, Autor: Ivan Wlachovský, Milan Vojtek
Nedeľa 12. 9. 2010 to bol deň, ktorý mal znamenať poslednú bojovú ukážku improvizovaného pancierového vlaku Štefánik. Po neuveriteľne upršaných včerajších pretekoch Grand Prix 2010 vo Zvolene sme sa zobudili do prekrásneho slnečného rána. Pokračovanie...  Diskusia: 5

12. 9. 2010 - Posledná bojová ukážka pancierového vlaku v Dobrej Nive

6.9.2010 12:00, Autor: Ivan Wlachovský, Zdroj: KHT Zvolen
Rekonštrukcia bojov zo SNP o Dobrú Nivu. 12. 9. 2010 - bude v Dobrej Nive posledná bojová ukážka pancierového vlaku. V rámci akcie budú zavedené mimoriadne vlaky na trati Zvolen - Šahy - Zvolen . Pokračovanie...  Diskusia: 14

Pozvánka na XII. ročník pretekov parných rušňov – Grand Prix Slovensko 2010. DOPLNENÉ CESTOVNÉ PORIADKY

21.8.2010 8:00, Autor: Peter Kálman
Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen v spolupráci zo Železnicami Slovenskej republiky, Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia a Železničnými opravovňami a strojárňami Zvolen organizuje v dňa 11.9.2010 už XII. ročník pretekov parných lokomotív – Grand Prix Slovensko 2010. Pokračovanie...  Diskusia: 29

Veľká voda na malej trati

15.6.2010 12:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Uplynulý máj a jeho prelom s júnom nepriniesli Slovensku veľa dobrého. Dlhodobé a výdatné dažde spôsobili, že riekam a potokom sa stali ich korytá priúzke. Nešťastie, strata domova, únava, materiálne škody a ďalšie podobné výrazy sa skloňovali na dennom poriadku. Spomienky na zúfalú situáciu a jej následky sa budú odstraňovať ešte veľmi dlho – aj na železnici. Pokračovanie...  Diskusia: 14

Diskusia (66)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 66     Stránky: / 4    
» BR601 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 15.4.2016 8:08
RE: ŽSR 153 : Zvolen - Čata

Podporte ON-LINE petíciu za obnovenie pravidelnej verejnej železničnej dopravy na trati Zvolen -ŠAHY http://www.peticie.com/obnovenie_zsr153

» 153kar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 120 23.11.2014 11:32
RE: ŽSR 153 : Zvolen - Čata

PODPÍŠTE ONLINE PETÍCIU ZA OBNOVENIE OSOBNEJ ŽELEZNIČNEJ TRAŤI 153 ZVOLEN-ŠAHY
http://www.peticie.com/obnovenie_osobnej_elezninej_dopravy_na_trati_153_zvolen-ahy

» Juzič Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 21.3.2014 8:15
RE: ŽSR - 153

Velká chyba že zrovna tato trať ne zrovna krátká je bez osobní dopravy. Pevně věřím tomu že by zde měla osobní doprava smysl. Stačilo by udělat jízdní řády pro lidi aby se mohli dostat do škol do práce, ve Zvolenu udělat přípoje na rychlíky, je to velmi pěkná trať vloni jsem ji šel pěšky na třikrát (ZV -Krupina, Krupina - Tesáre, Tesáre - Šahy) no řeknu vám byl jsem dojat tou romantikou ,tím okolím podél tratě , bejt já papaláš hanba by mě fackovala nechat takouvouhle trať uvadat. sto let tu jezdili osobáky a najednou to nejde?? ale jde ale je v tom autobusová loby ! všichni dobře vědí že tehdejší třesk v roce 2003 byl hlavně kšeftem pro autobusy! Je štěstí že zde jezdí aspoň náklady.


Odkaz na príspevok:
» Pivec Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 7 818 30.6.2013 17:35
Oprava

plán žst. Ipeľský Sokolec:
priecestie km 16,603 (aj chýba v plániku) je medzi vchodovým návestidlom S a krajnou výhybkou a nie predzvesťou S, tam je priecestie km 16,196

» Mike82 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 34 14.2.2013 9:30
RE: ŽSR 153 : Zvolen - Čata

nemal by prosím vás niekto predvojnový plán žst. Hontianske Tesáre?

» soli Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 9.9.2011 14:19
RE: ŽSR 153 : Zvolen - Čata

jazda historickym vlakom http://zvolen.sme.sk/c/6043006/hont-chce-viac-prosperovat-z-cestovneho-ruchu.html

» zelezniciar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 28.6.2011 17:25
RE: ŽSR - 153

Hlavné je sa nevzdať!!!!!
Táto trať má veľmi veľkú perspektívu, čo sa týka osobnej prevádzky, a preto sa musíte vždy sťažovať a vyjadrovať nespokojnosť, lebo len tak sa dá dnes niečo dosiahnuť.
Držím palce!

» 153kar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 120 24.2.2011 11:56
RE: ŽSR - 153

AHoj....ja yas dochadyam kazdy bozi den na dopravnu....viem ocom roypravas....ale neverim ze uz niekedy sa nieco s tym spravi....asi pred tromi rokmi som robil peticiu ya obnovu ale boli sme odbity a nic sa s tym nespravilo....

» Chachu Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 7 3.1.2011 19:56
RE: ŽSR - 153

Ludia, treba s tým znova niečo spraviť, to nie je možné, nastúpil som na univerzitu do žiliny a od nás spod dudiniec je to cestovanie takmer smrtelné....od dudiniec ako tak autobusy idú (o cestovaní blbými autobusmi sa vyjadrovať dalej nejdem) no vo zvolene je to potom katastrofa, minimálne hodinové a dlhšie čakania. Neviem, aké kroky sa podnikli predtým, no myslím že nádej ešte je, garnitúra sa tiež zmenila, i ked je to viac v moci VUC BB ako štátu, no treba bombardovať obidve strany. Podľa informácií, čo mám, do zvolenského depa boli kúpené motorové súpravy 840 aby sa vyriešila problematika nedostatku súprav pre obnovu trate na Šahy, neskor bola daná požiadavka na prerábku malých motoriek do jednej súpravy, aby nebol potrebný obeh súpravy v koncovej stanici šahy. 840-tky jazdia pod Tatrami, 813-tky jazdia po celom Slovensku, no trať na Šahy zýva prázdnotou
Nedávno boli ohlasy, že BB župan už splní predvolebný slub a že od prvej zmeny sa to obnoví ... no tieto hlasy nejak utíchli ....
neviem čo sa dá spraviť a čo sa spravilo, no nestačilo to. Neverím, že ked žijeme v "demokracii", že sa s tým nepohne....

» majcooo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 17 13.10.2009 13:56
RE: ŽSR - 153

No, vyzeralo to najdejne ale prt z toho.

» 153kar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 120 11.9.2009 14:21
RE: ŽSR - 153

Ahoj Peťov,
Nie petícia je už dávno uzavretá a zaslaná na Vúc ktorá ju napokon podala na MDTP.....Nie okuliarniky tu nechodievali iba par krat tadiaľ to išli (keď bola výluka trate č.150)

» PALOO Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 8.8.2009 19:09
RE: ŽSR - 153

Obnoviť na tejto nádhernej trati osobnú prepravu.Ísť zo Zvolena do Krupiny BUSom je síce tiež riešenie,ale nie je ich veľa a vlak(aj keby bol starý) je X-krát pohodlnejší.Neverím tomu,žeby sa tu neuživilo aspoň 5 párov spojov(2xráno-práca,škola,napoludnie,popoludní-zo škôl a podvečer).netvrdím,že tu musí byť Hodinový takt.A čo tak upraviť CP počas sezóny/leta?Turisti by sa radi zvizli npr.do Dudiniec.Áno,bol pokus o spoj do Dudiniec,ale ten bol cez Čatu a nie od Zvolena,čo by vyhovovalo väčšine ľudí zo Stredného a Východného Slovenska.

» Peťov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 656 2.8.2009 23:14
RE: ŽSR - 153

Jazdili tu niekedy v osobnej doprave aj okuliarniky, alebo tu chodili iba motorové vozne? A inak ak tá petícia ešte stále beží, tak kde sa dá podpísať? Diki.

» dawid Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 40 24.5.2009 18:19
RE: ŽSR - 153

Ladzianska lesná železnica

Ladzianska lesná železnica rozchodu 760 mm vznikla pred prvou svetovou vojnou. Dal ju postaviť majiteľ ladzianskeho veľkostatku gróf Alfrád Westfied, ktorý kúpil panstvo od Coburgovcou. Najprv premávala medzi Ladzanami a Hontianskymi Tesárami a ťahali ju kone. Mala dĺžku 8 km. Počas prvej svetovej vojne postavili trať z Ladzian do Sokola v dĺžke 4 km a zo Sokola do Klastavy v dĺžke 5 km a zaviedli na nej parnú trakciu. Na stavbe trate pracovali prevažne ruskí, srbskí a talianski zajatci. Po prvej svetovej vojne predĺžili trať z Klastavy cez Dobrú vodu až po Záholík pod Sitnom. Celkove aj so slepými koľajami lesná železnica merala 36 km. Ešte stav lesných železníc v roku 1955 uvádza lesnú železnicu Hontianske Tesáre – Záholík bez koľajovej, stavebnej a prevádzkovej dĺžky. Miesto toho je tu údaj o približnej dĺžke 22 - 23 km.

51,7 kB/474a.jpg

Vozila drevo a guľatinu zo Štiavnických vrchov na železničnú stanicu Hontianske Tesáre, kde na nakladalo do vagónov normálnorozchodnej železnice. Lesná železnice odviezla priemerne ročne 18 tisíc metrov kubických dreva, čo predstavovalo približne 50 metrov kubických dreva a guľatiny denne.
Na trati bolo niekoľko drevoskladov, ktoré boli zázoveň zástavkami lesnej železnice. Prvý drevosklad bol expedičný drevosklad v Hontianskych Tesároch. Ďalej boli sklady v Ladzanoch, lokalite Dva mosty, Klastave, Turečke a Záholíku pod Sitnom.
Okrem dreva vozila lesná železnica aj štrk a lomový kameň z Klastavy, kde bola vybudovaná výhybka smerujúca do lomu. Tu sa štrk a lomový kameň priamo z násypníka nakladal do vagónov lesnej železnice a potom sa odvážal na stanicu Hontianske Tesáre, kde sa nakladal do vagónov.
Trať lesnej železnice viedla členitým terénom, ktorý si vyžiadal náročné inžinierske stavby. Bolo potrebné vybudovať veľa mostov a priepustov. V obci Šipice boli tri mosty cez potok Klastávsku, medzi Ladzanami a Klastavou dva mosty, jedným išla trať a druhý viedol do drevoskladu. Najväčší most bol cez potok Štiavnička pri Hontianskych Tesároch. Najvýraznejšie stúpanie dosiahla trať medzi obsami Šipice a Báčovce.
Podľa dochovaných prameňov premávala na tejto trati lokomotíva Orenstein – Koppel, ktorú neskôr predisponovali na Čiernovážsku lesnú železnicu do Liptovského Hrádku. Parnú lokomotívu vystriedala dieselhydraulická lokomotíva Rába, ktorú po likvidácii Ladzianskej lesnej železnice v roku 1952 previezli do Vígľaša .
Ladzianska lesná železnica bola železnice súkromná, ktorá viackrát zmenila svojho majiteľa (Alfréd Westfied, bratia Lukáčovci, Hypotečná banka Praha). Jej posledným súkromným majiteľom bola Bratislavská komanditná spoločnosť Peter Maxon a spol., spolumajiteľ, Karol Bazika, ktorá vlastnila lesnú železnicu až do roku 1948, keď bola zoštátnená.
Železnica zohrala významnú úlohu v období národnooslobodzovacieho zápasu. Počas Slovenského národného povstania ju povstalecké jednotky intenzívne využívali na prepravu osôb a vojenskej výzbroje.
Lesná železnica viedla nádhernou krajinou, kde sa vyskytujú vzácne druhy drevín, rastlinstva a živočíšstva. V súčasnosti je vyhlásená ako Chránená krojinná oblasť Štiavnické vrchy. Železnica a príroda vytvárali symbiózu nevšednej krásy.
Prirodné prostredie Štiavnických vrchov poskytuje ideálne podmienky pre tábory ochrancov prírody, biológov, botanikov a zoológov, ako aj pre pešie túry po stopách Ladzianskej lesnej železnice.

158 kB/474b.gif

English section Forrest narrow gauge (760 mm) railway Hontianske Tesare - Ladzany fall openning before 1st world war. Railway was maked for wood transpotation, powered by forses, 8 km long. In war time was railway extended to Klastava (9 km) and rebuilded to steam traction. After war was extended to Zaholik pod Sitnom. All network was 36 km long.
At 1952 was railway canceled.

(Jaroslav Mazúrek: História lesných železníc na strednom Slovensku; Stredné Slovensko, Veda Bratislava, 1974, s. 216 – 217)<

» Mike82 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 34 17.4.2009 15:50
RE: ŽSR - 153

Cawes... Dá niekto info o LŽ Hont. Tesáre - Záholík (okrem rail.sk!!!)... dík...

Vychádzala z drevoskladu, kúsok od stanice Hontianske Tesáre na dnešnej trati ŽSR 153...

» 153kar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 120 25.1.2009 14:14
RE: ŽSR - 153

Dawid:
Ty si objavil ameriku

» 153kar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 120 25.1.2009 14:13
RE: ŽSR - 153

Maros21
Ja som väčšný optimista a verím že niečo sa snaď s tím porobí.............................................................A nejaké mimoriadne ešte na 100percent budú.....................A teraz je to s našou traťou veľmi zle,niekedy aj dva týžne je odrieknutý náklad.A naviše sem hodili 736...........stoho moc nadšený niesom............

» dawid Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 40 25.1.2009 13:08
RE: ŽSR - 153

ako zastavili dopravu v useku Sahy-Zvolen os.st. este sa pokusali obnovit dopravu aj na useku Sahy-Dudince.Ale neuspesne.

» Maros21 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 687 19.1.2009 20:05
RE: ŽSR - 153

ahoj 153kar...prepac, ze pisem az teraz, nebol som v tejto diskusii pekne davno, nejako som na to poabudol....ale dakujem Ti kazdopadne za informacie a takisto sa vykreslenie celkovej situácie v Krupine...no, to ma teda mrzi..ked uz ani tie busy nechodia natrieskane, tak potom uz o obnove trate ani asi netreba rozmyslat.....skoda....nikdy som po nej nesiel....a uz asi ani nepojdem, lebo som si premrhal prilezitost v jeseni...ale snad nejaka este bude....

» 153kar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 120 26.11.2008 17:36
RE: ŽSR - 153

No Maros21 chcel by som ti povedať len toľko....tu do Krupiny nehodno ani psa vihnať(rušenie nemocnice,zrušenie našej trati a ďalšia kopa vecí ktorá predznačuje že Krupina sa opár rokou už stane len ´´chatovou oblasťou,, .Na našej trati údajne bolo už päť pokusou o obnovu trate.Napríklad-Od septembra tochto roku(2008) mala byť údajne obnova,no dnes keď to to píšem (26.11.2OO8)a na tejto trati som nevidel ani jeden osobáčik,neberem ten mimoriadny Osos.A čo si rozprával o tých autobusoch,no železnice by sa na tejto trati neuživili ani nie kvôli tomu zviku cestujúcich ale kvôli tomu že ledva autobusi sa tu uživia!A k tomu HDV chodia tu 742 ale aj raz za Uhorský rok tu vidno 736.Takže tak......

Pridaj príspevok k téme