Heľpa

Žst. Heľpa leži na neelektrifikovanej trati č. 172 (Banská Bystrica - Červená Skala) v traťovom úseku Brezno - Červená Skala. 28. XI. 1903 bola zahájená prevádzka na trati.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice je v km 24,873 jednokoľajnej trate Margecany –
Banská Bystrica.
Je stanicou : nesamostatnou - pridelenou k ŽST Brezno, zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Nástupištia.

medzi koľajou číslo 1 - 2 a 2 - 4 je vyvýšené nástupište dlhé 150 m. Staničenie začiatku nástupíšť – kilometer 39.100. Staničenie konca nástupíšť – kilometer 38.900. Prechody pre cestujúcich a prechody pre vozíky sú v úrovni koľají oproti dopravnej kancelárie v koľaji číslo 4,2.

Výhybky na šírej trati

Sú v nákladiskách Nová Maša a Závadka

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Heľpa je zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie s mechanickými vchodovými návestidlami. Mechanické návestidlá nie sú závislé od výhybiek. Výhybky sú ručne prestavované, opatrené výmenovými zámkami.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Červená Skala - Heľpa je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné. V medzistaničnom úseku Heľpa - Polomka je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
Jedno skladisko sa nachádza od vyvýšenej rampy vedľa 4 koľaje o ploche 300 m2.
Rampy:
V stanici je jedna otvorená bočná rampa. Dĺžka rampy je 25 m o celkovej ploche 300 m2. Rampa je umiestnená vedľa koľaje číslo 4. Prístup k rampe je z miestnej komunikácie.
Manipulačné priestory:
V železničnej stanici sa nachádzajú manipulačné priestory vedľa koľají číslo 4, ktoré slúžia pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je spevnené, prístup je z miestnej komunikácie.

O obci

Najstaršia písomná zmienka o existencii obce pochádza z urbáru Muránskeho panstva z roku 1549, v ktorom habsburský generál Mikuláš zo Salmu spísal práva a povinnosti obyvateľov horehronských osád, medzi nimi aj Heľpy. V tomto súpise sa uvádza, že v Heľpe žijú bratia Jakub a Peter Heľpänskí na spoločnej usadlosti, kde chovajú 250 oviec.

Teda najstarš&i