Borský Mikuláš

Zastávka Borský Mikuláš leži medzi ŽST Šaštín - Stráže a Senica na železničnej trati ŽSR 116 : Kúty - Trnava

Borský Mikuláš

V minulosti blízke obce Borský Mikuláš a Borský Peter zástavbou, ale aj vzťahmi medzi rodinami predurčili vznik jednej veľkej obce v rámci senického okresu.
Obec Borský Mikuláš získala štatút strediskovej obce v rámci pilotného projektu. Prechodom zo systému národného výboru na samosprávu získala obec samostatnosť v rozhodovaní o ďalšom rozvoji, ale aj veľkú zodpovednosť samosprávnych orgánov voči obyvateľom obce. Funkciu starostu obce zastáva od prvých komunálnych volieb v roku 1990 až doteraz Jozef Cák. V prvom volebnom období schválilo obecné zastupiteľstvo plán rozvoja obce, v ktorom bolo hlavnou prioritou dokončenie celo-obecného vodovodu. Vzhľadom na veľkosť obce a množstvo objektov v správe obce vyžadujúcich si neustálu údržbu, vytvorila obec miestny podnik služieb, ktorý pôsobí ako s. r.o. v 100% vlastníctve obce. Obec získala objekty od Poľnohospodárskeho družstva, v ktorých sú vytvorené podmienky pre opravy mechanizmov, výrobu betónu a zámkovej dlažby. Služby pre obyvateľstvo tvoria 50% náplne podniku.
Medzi hlavné investičné akcie posledných rokov patrí určite plynofikácia celej obce, rekonštrukcia zdravotného strediska, výstavba tribúny na štadióne, rekonštrukcia materskej školy na Domov dôchodcov.
V rámci IBV sme sa zamerali na prípravu komunikácií a inžinierskych sietí v časti obce Humnisko, ktorá bude v budúcnosti modernou časťou obce.
V súčasnom období považuje obec za hlavnú investičnú akciu kanalizáciu. Nemalú pozornosť venujeme príprave separovaného zberu. Separujeme plastové fľaše, papier a sklo. Postupne pripravujeme separáciu ďalších komodít komunálneho odpadu.
Všetky budúce aktivity obce sú zahrnuté do územného plánu obce, od ktorého kvality spracovania bude závisieť hospodársky a sociálny rozvoj obce v nasledujúcich obdobiach.

Z histórie obce 

Obec Borský Mikuláš sa skladá z dvoch katastrálnych území – Borský Mikuláš a Borský Peter. Svojou rozlohou 4998 ha a počtom obyvateľov 3803 patrí medzi najväčšie obce na Záhorí. Vznikla vlastne až zlúčením dvoch obcí Borský Mikuláš a Borský Peter 1.1.1975.
Obec sa nachádza takmer v geometrickom strede Záhoria. Pôda v chotári je piesočnatá, len pri Myjave je kvalitnejšia.
Obec patrí medzi najstaršie obce na Záhorí, ktoré už známy rímsky historik P. C. Tacitus spomína ako Sarmatia. Toto územie bolo obývané slovanskými kmeňmi, ktoré sa tu usadili na ochranu hraníc. Medzi viacerými vynikli Sikuli, Plavci a Buri. Do 13. storočia nie sú známe spoľahlivé informácie o tomto území.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1394, zo záznamov novozr