AH Voznica

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

AH Voznica leží v km 33,350 elektrifikovanej trate Hronská Dúbrava - Palárikovo, ktorá je v celom úseku trate elektrifikovaná jednofázovou trakčnou prúdovou sústavou. V úseku trate Žiar nad Hronom - Žarnovica je dvojkoľajná s pravostrannou prevádzkou.
Je výhybňou :
po dopravnej stránke je pridelená k železničnej stanici Hronská Dúbrava.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Dolné Hámre leží v km 37,393 medzi železničnou stanicou Žarnovica – výhybňou Voznica.
Zastávka Voznica leží v km 34,560 medzi železničnou stanicou Žarnovica – výhybňou Voznica.
Zastávka Rudno nad Hronom leží v km 31,293 medzi výhybňou Voznica - železničnou stanicou Nová Baňa.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

AH Voznica je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 2. kategórie typu TEST 10. Návestidlá sú závislé na polohe všetkých prechádzaných výhybiek. Súčasné jazdné cesty zabezpečovacie zariadenie neumožňuje.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V priľahlom medzistaničných úsekoch železničná stanica Žarnovica – výhybňa Voznica a Výhybňa Voznica – Nová Baňa je v činnosti traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie - releový poloautomatický blok bez kontroly voľnosti trate.