AH Tekovská Breznica

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

AH Tekovská Breznica zastávka leží v km 22,426 trate Hronská Dúbrava - Palárikovo, ktorá je v celom úseku trate elektrifikovaná jednofázovou trakčnou prúdovou sústavou.
Úsek trate Žiar nad Hronom - Žarnovica je dvojkoľajná trať s pravostrannou prevádzkou.
Po dopravnej a komerčnej stránke je pridelená k železničnej stanici Nová Baňa.

Nástupištia

Pri prvej koľaji je vyvýšené nástupište o dĺžke 120 m, elektricky osvetlené.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

AH Tekovská Breznica zastávka je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením typu TEST 10. Návestidlá sú
závislé na polohe všetkých prechádzaných výhybiek. Súčasné jazdné cesty zabezpečovacie zariadenie neumožňuje.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Hronský Beňadik - Tekovská Breznica a Tekovská Breznica - Nová Baňa je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie releový poloautomatický blok.