Výhybňa Vojany ŠRT

Umiestnenie a určenie železničnej stanice
Výhybňa Vojany ŠRT je situovaná v km 10,465 jednokoľajnej, elektrifikovanej trate Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT, širokého rozchodu. Výhybňa nie je samostatná, sídlo prednostu je v ŽST Vojany.
Je stanicou :
nákladnou, medziľahlou - podľa povahy práce. Má výpravné oprávnenie len pre podanie a vydanie vozňových zásielok vlečkárov a spoluužívateľov vlečky.

Rozčlenenie staniceVýhybňa Vojany ŠRT slúži výhradne pre potreby nákladnej dopravy. Koľajisko výhybne pozostáva z :
- dopravných koľají pre organizovanie vlakovej dopravy ŠRT (koľaj č.1š,2š,4š)
- koľají slúžiacich ako odovzdávkové koľajisko vlečky Slovenské elektrárne Vojany (koľaj č.3š, 5š). Koľaje je možné použiť ako dopravné koľaje pri organizovaní vlakovej dopravy vo výhybni v prípade, že sú voľné v celej svojej dĺžke a súčasne sú obsadené staničné dopravné koľaje.

Styk dráh

Z výhybne Vojany ŠRT odbočuje vlečka Slovenské elektrárne, a.s. Vojany na maťovskom zhlaví z koľaje č.1š výhybkou č.1š a na budkovskom zhlaví výhybkou č.9š a 10š, cez ktoré zaúsťuje spojovacia koľaj vedúca zo závodu. Vlečka je krytá zriaďovacím návestidlom smerom do stanice. Z vlečkovej koľaje v závode SE a.s. Vojany odbočuje vlečka SWS a.s. Vojany.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Výhybňa je vybavená zabezpečovacím zariadením 2. kategórie so svetelnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou, ktoré sú závislé na polohe prechádzaných a odvratných výhybiek.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzistaničné úseky Maťovce ŠRT - Vojany ŠRT – Budkovce ŠRT sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením 2. kategórie - poloautomatický blok obojsmerný, s kontrolou voľnosti trate, so samostatnými predzvesťami.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Manipulačná plocha - je vedľa koľaje č.4. Vykládku a nakládku mechanizmami a ručne možno vykonávať len z vozňov pre účely ŽSR za podmienky vypnutia trolejového vedenia v celej dĺžke, so súhlasom prednostu stanice.