Budkovce ŠRT

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Výhybňa Budkovce ŠRT leží v km 21,329 jednokoľajnej, elektrifikovanej trate Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT, širokého rozchodu. Výhybňa nie je samostatná, sídlo prednostu je v ŽST Bánovce nad Ondavou.
Je stanicou:
Nákladnou, medziľahlou - podľa povahy práce. Má výpravné oprávnenie len pre podanie a vydanie vozňových zásielok vlečkárov a spoluužívateľov vlečky. Výhybňa nie je rozčlenená. Slúži na križovanie, predchodenie vlakov.

Styk dráh

Vo výhybni odbočuje vlečka HERABIMEX, z koľaje č. 5, výhybkou č.2XAš. V súčasnosti vlečka nie je prevádzkovaná.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Výhybňa je vybavená zabezpečovacím zariadením so svetelnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou, ktoré sú závislé na polohe prechádzaných a odvratných výhybiek a výkoľajok.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzistaničné úseky Vojany ŠRT – Budkovce ŠRT - Trebišov ŠRT sú vybavené traťovým zabezpečovacím zariadením 2. kategórie - poloautomatický blok obojsmerný, bez kontroly voľnosti trate, so samostatnými predzvesťami.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Manipulačná plocha - je medzi koľajou č.5 a vlečkou HERABIMEX. Vykládku a nakládku mechanizmami a ručne možno vykonávať len z vozňov odstavených na vlečkovej koľaji.