Malacky

Nesamostatná železničná stanica (NŽST) Malacky
· leží v km 24.682 dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty podľa kilometrovania od Devínskej Novej Vsi,
· dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty, jednokoľajnej trate, všetko o rozchode 1435mm.,
· v úseku dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty je trať elektrifikovaná, napájaná striedavým prúdom o napätí 25 kV, 50Hz,
·  sídlo prednostu železničnej stanice je v ŽST Zohor,
 
· zmiešaná, medziľahlá (podľa povahy práce), v úseku dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty. 

Styk dráh

· celoštátnej dráhy s vlečkami:
 Vlečka Vojenské lesy a majetky, štátny podnik Malacky odbočuje z koľaje číslo 6 výmenou číslo 17 v km 24,781.,
 Vlečka RWA Slovakia, spol. s r.o. Bratislava, odbočuje z koľaje číslo 8 výmenou číslo 12 v km 24,260.,
 Vlečka Kablex akciová spoločnosť Malacky, odbočuje z koľaje číslo 6 výmenou číslo 11B v km 24,090.,
 Vlečka STROJÁRNE,a.s. MALACKY odbočuje z odovzdávkového koľajiska hlavného vlečkára Kablex a.s.Malacky.,
 Bývalá vlečka Slopak-M s.r.o, Malacky odbočuje z koľaje číslo 9 výmenou číslo 13 v km 24,388.

Nástupištia

Pred vestibulom je ohradené kryté nástupište (drevená prístavba). Nástupište je spevnené zámkovou dlažbou. Prístup na nástupište je umožnený zo strany od Nádražnej ulice a zo strany od autobusového nástupištia medzi prijímacou a výpravnou budovou. V koľajisku sú celkom 4 vyvýšené nástupištia. Nástupište pri koľaji číslo 1, 2 a 4 o dĺžke 270m a pri koľaji číslo 3 o dĺžke 158 m. Prechody pre cestujúcich sú v úrovni dverí dopravnej kancelárie a vstupných dverí do osobnej pokladne a na konci krytého perónu od mesta. Tieto prechody sú určené aj pre vozíky.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici
V ŽST Malacky je zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie (releové zabezpečovacie zariadenie - RZZ). 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom traťovom úseku Malacky - Zohor a Malacky - Veľké Leváre je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie (trojznakový automatický blok pre obojsmernú prevádzku).

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy:
Bočná rampa je vedľa piatej manipulačnej koľaje. Dĺžka 28 m a plocha 100 m
čelná rampa je zakončením koľaje čís.7. Dĺžka 10 m plocha 50 m

Manipulačné priestory:
Medzi manipulačnými koľajami č.5 a 9 sa nachádza manipulačné priestranstvo. Manipulačné koľaje č.5, 7 a 9 sú bez trakčného vedenia. Manipulačné priestranstvo je osvetlené výbojkovými lampami, ktoré v zmysle platných smerníc pre osvetlenie STN 360061 nevyhovujú pre nočnú nakládku a vykládku a preto je železničná stanica oslobodená od nočnej nakládky a vykládky.