Cinobaňa

Železničná zastávka Cinobaňa leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR 163 Katarínska Huta - Breznička.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Brezničky

Z histórie obce

Obec Cinobaňa vznikla v 13. storočí ako banícka osada. Jej existencia je písomne doložená od roku 1279. Od polovice 14. storočia patrila Cinobaňa k hradnému panstvu Šomoška.  Zakladateľmi a prvými obyvateľmi obce boli Slovania. V rokoch 1554 - 1594 sa nachádzala pod tureckou nadvládou.
V 17. - 18. storočí mala obec štatút mestečka. Táto skutočnosť súvisela s rozvojom baníctva (dolovanie striebra a medi).  V miestnych kopcoch a dolinkách Cinobane a jej okolí sa ťažili farebné kovy. V 70. rokoch 18. storočia boli v Cinobani a okolí intenzívne kutacie práce. Neboli však veľmi úspešné.
Najstaršie údaje o ťažbe pochádzajú z roku 1536. V 18. storočí upadol záujem o ťažbu drahých kovov v Cinobani. Začiatkom 19. storočia nastal veľký dopyt po železe a liatine. Zakladateľom železiarne v Cinobanskej Maši bol  Ján Kossuch.  Železiareň spracúvala  25 rokov železnú rudu z Turičiek (Kopy), Hrbu (Malá Baňa, Veľká Baňa). Kutacie práce prebiehali aj na Viničkách, kde sa dolovala železná ruda. Ťažba železnej rudy bola nerentabilná. Postupne baníctvo v Cinobani zaniklo. 
V 17. - 18. storočí mala Cinobaňa aj Jarmočné právo. Súviselo to s jej postavením ako mestečka. Toto je potvrdené aj v monografii Novohradu, vydanej v r. 1911 v Budapešti. V roku 1873 zúrila v Cinobani epidémia cholery ktorej podľahlo 1840 obyvateľov.