České Brezovo

Zastávka České Brezovo leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR 162 (Lučenec - Utekáč) medzi žst. Poltár a žst. Kokava nad Rimavicou.