Naša téma: Nová vláda SR a železnica

27.4.2020 8:00 -zz- Zdroj: Vláda Slovenskej republiky - programové vyhlásenie

Naša téma: Nová vláda SR a železnica

Počas minulého týždňa sa verejnosť mohla zoznámiť s „Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024“, s ktorým predseda vlády, zostavenej na základe výsledkov volieb do Národnej rady konaných 29. februára a vymenovanej prezidentkou 21. marca, v pondelok 20. apríla predstúpil pred Národnú radu, aby je prerokovala a následne rozhodla o vyslovení dôvery vláde. Čo sa v dokumente uvádza o železnici?

Vláda SR posilní železnicu ako primárny dopravný prvok v systéme dopravy vo verejnom záujme tak, aby sa postupne zmenila na nosnú časť dopravného systému verejnej osobnej dopravy. S týmto cieľom sa vypracuje a implementuje Národný plán dopravnej obsluhy verejnou osobnou dopravou, ktorý určí spôsob posilnenia dopravy a potrebné investície do infraštruktúry a koľajových vozidiel.

Vláda SR si uvedomuje, že podiel železničnej nákladnej dopravy je na celkovom dopravnom výkone veľmi nízky, pričom železnica má potenciál tento podiel navýšiť a prispieť tak najmä k zníženiu environmentálnej záťaže a k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky. Vláda bude preto presadzovať zaistenie dostatočnej kapacity pre rozvoj nákladnej dopravy na železnici, nastaví udržateľnú stratégiu poplatkov za dopravnú cestu, zlepší podmienky kombinovanej dopravy, podporí rozvoj nákladíšť a zefektívnenie prevádzky nákladnej dopravy.


Vláda SR posilní železnicu ako primárny dopravný prvok“
(5.3.2020, pod Tatrami) © concorde

Cieľom Vlády SR je zefektívnenie štátnych železničných spoločností s dôrazom na zlepšenie ich hospodárenia, zvýšenie kvality poskytovaných služieb a podpora presunu dopravy z ciest na železnice.

Vláda SR bude podporovať zvyšovanie hospodárnosti a ekologickosti hnacích vozidiel, v osobnej doprave zabezpečenie dostatočného počtu komfortných vozidiel. Na tratiach, ktoré nie sú elektrifikované, bude vláda podporovať zaobstaranie ekologických hnacích vozidiel s väčšou podporou alternatívnych palív. Vláda SR spracuje v rámci Národného strategického plánu dlhodobú stratégiu zvyšovania kvality vozidlového parku železničnej osobnej dopravy s osobitým dôrazom na jeho včasnú obnovu.

S cieľom zvýšenia kvality cestovania a zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy bude vláda podporovať revitalizáciu železničných staníc a zastávok.


„... bude vláda podporovať revitalizáciu železničných staníc a zastávok“
(5.3.2020, Zvolen os. st.) © Altsohl

Cieľom Vlády SR je na základe Národného plánu dopravnej obsluhy zefektívniť grafikon vlakovej dopravy s cieľom dosiahnutia čo najvyššej hodnoty z pohľadu vynaložených verejných financií a nastaví strategické a systémové smerovanie v oblasti rozvoja železničnej dopravy, vrátane infraštruktúry a koľajových vozidiel na nosných tratiach v horizonte 5, 10 a 20 rokov.

Cieľom Vlády SR je zintenzívniť modernizáciu hlavných tratí TEN-T, ktoré sú vo vysokom stupni prípravy, vrátane nosnej východno-západnej trate Slovenska. Vláda SR sa osobitne zasadí za to, aby boli do prioritizácie zaradené projekty modernizácie železničných koridorov, projekty na významné zlepšenie priepustnosti železničnej infraštruktúry a za zvýšenie podielu elektrifikovaných tratí s cieľom dosiahnutia znižovania emisií.

Vláda SR podporí centralizovanie riadenia dopravy v rámci železničnej dopravy vybudovaním centrálnych dispečerských pracovísk a centralizáciou riadenia dopravy s ohľadom na spoločenskú návratnosť.


Cieľom Vlády SR je zintenzívniť modernizáciu hlavných tratí TEN-T“
(5.4.2020, Nosice) © gvd

Medzi priority bude patriť podpora rastu podielu železničnej nákladnej dopravy na prepravnom trhu. Vláda posilní medzinárodnú konkurencieschopnosť Slovenska aj využitím geografického potenciálu ako tranzitnej krajiny a naďalej sa bude zasadzovať o využitie dopravného potenciálu medzi krajinami EÚ a Áziou, a to najmä formou lepšieho využívania kapacity jestvujúcich tratí a prekládkových terminálov, jej prípadného zvyšovania a ich modernizácie. Vláda SR bude podporovať opatrenia smerujúce k vyššej účasti železničnej a vodnej dopravy v systéme kombinovanej nákladnej dopravy. S týmto cieľom vláda vyvinie aktívne úsilie o podporu nových liniek kombinovanej nákladnej železničnej dopravy alebo výstavbu ďalších terminálov kontajnerovej dopravy.


Rokovanie novej vlády SR (14.4.2020); zdroj: www.vlada.gov.sk

Tento text tvorí obsah odseku Železničná doprava, ktorý je zaradený ako druhý (za Cestnou dopravou) v kapitole nazvanej Doprava, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast s ohľadom na ekológiu. Aj jej úvodná časť obsahuje zmienky o železničnej doprave a jej kľúčovej úlohe v doprave obecne. Preto odporúčame nazretie do kompletného dokumentu. A navyše aj porovnanie s programovým vyhlásením vlády predchádzajúcej, ktoré ma podobnú štruktúru. Na rozdiel od ešte o štyri roky staršieho, v ktorom samostatná zmienka o železnici chýba, ako sa jednoducho presvedčíte sami. Na tomto základe teraz môžete podumať, čo so železničnou dopravou zamýšľali jednotlivé vlády, ako sa so svojimi zámermi popasovali tie minulé a aké šance na riešenie pálčivých problémov ponúka vláda súčasná.

Úvodný obrázok: Mapa siete ŽSR; zdroj: www.atlasdrah.net; koláž: autor

Súvisiace odkazy