Sklonovník

22.2.2009 8:00 Jozef Kollár

Sklonovník

Keď cestujete vlakom a pozeráte z okna, občas zaregistrujete čierno-bielu tabuľu s čiernymi a červenými číslicami. Niekedy ako novú, ale väčšinou zhrdzavenú, zanedbanú, ktorá patrí ku koloritu našich tratí. Sklonovník.

Sklonovník označuje sklonové pomery trate a udáva sklon a vzdialenosť medzi zmenami nivelety trate. Všetky informácie, ktoré mám o sklonovníku, uvádzam nižšie aj so zdrojmi. Sklonovník (nemecky der Neigungszeiger) nazývali skloník (vzorový list č. ZT-25 ČSD) a možno toto pomenovanie existuje u kohosi dodnes.

V galérii nájdete nákresy, pri ktorých som vychádzal zo vzorového listu č. ZT-25 ČSD a železničnej normy TNŽ 34 2605. Z listu ZT-25 som niektoré nepodstatné časti vynechal, vzhľadom na rozmery obrázkov, posielaných na VLAKY.NET. V podstate je celý ZT-25 na siedmich nákresoch.

Z tých mála fotiek, ktoré v galérii predkladám, je zrejmé, že podľa vzorového listu ZT-25 nie je vyhotovený prakticky ani jeden sklonovník. Jediný, čo by mohol vyhovovať, je sklonovník na zastávke Dedinky, aj to len tabuľa. Stĺpik je vyhotovený nie z trubky, ale z „U“ profilu. Toto sa však nedá zovšeobecniť na všetky trate. Určite sa nájde veľa „vzorových“ sklonovníkov. Vyplýva mi z toho, že sklonovníky vyhotovovali podľa dostupných materiálov. Ale to vôbec nie je podstatné. To len tak na okraj.

Ďalej uvádzam zdroje a citácie z nich alebo len poznámku.

 
Vzorový list č. ZT-25 ČSD Ministerstva dopravy, čís. 53.338/1955-20/XII.

Okrem nákresov je tu aj tento text:

Deska znamení „Skloník“ je z plechu, vyztuženého po obvodě přivařeným páskovým železem. Deska se přivaří na spodní ploše obruby k ocelové trubce (sploštělé na šířku pásků), která se zasune do sloupku z ocelové trubky, upevní šroubem a opatří krytem proti zatékání vody do sloupku. Sloupek se upevní do prefabrikovaných betonových základů a utěsní cementovou maltou. U zárubních zdí (skály) se přišroubuje tabule skloníku ke konsolám zapuštěným do zdi (do skály).

Číslice z plechu 2 mm silného jsou bodově přivařeny k tabuli skloníku. Číslice se provedou podle ČSN-1034, poměr šířky a tloušťky k výšce číslice je uveden na vzorovém listu čís. ZT-4. Tabule skloníku je netřena černě a plocha určena pro číslice je bílá. Větší číslice, vyjadřující poměry sklonu, jsou natřeny červenou barvou, menší číslice, udávající délky, jsou natřeny černou barvou. Sloupek skloníku je natřen šedou barvou.

Odstín barev (podle rozkazu ministerstva dopravy čís. 30.365/55 ze dne 18. května 1955):

číslo odstínu: barva:
1000 bílá
1100 šeď střední
1999 černá
8140 červeň rumělková

Skloník se osadí vedle koleje podle zásad pro osazení rychlostníku na vzorovém listu čís. ZT-4 tak, aby žádná jeho část nezasahovala do průjezdného průřezu, a to i s ohledem na nutné rozšíření v obloucích.

Skloník se umístí zásadně v lomech sklonů hlavních kolejí vpravo trati.

Ve stanicích mezi oběma vjezdovými výhybkami se skloníky v lomech sklonů neosazují; vyskytuje-li se lom nivelety ve zhlaví stanice, umístí se skloník vedle krajní koleje jen v případě, že jeho vzdálenost měřená kolmo k hlavní koleji nepřesahuje 20 m od hlavní koleje. Na posledním skloníku před stanicí se uvedou pro směr do stanice sklon i délka k sousednímu lomu sklonu ve stanici, i když v něm není skloník osazen.

 
Predpis Ž1

V tomto predpise je sklonovník orientačne uvedený na str. 182.

 
TNŽ 34 2605

V tejto norme nájdete niečo o sklonovníku na str. 17 (text) a 92 (farebný nákres tabule s rozmermi).

 
Předpis D1

42. Návěsti Sklonovníku se dávají podle sklonu trati:

Sklon trati Údaj na návěstidle (červené číslo)
0 není uveden
více než 0 až 2,5 2,5
více než 2,5 až 5 5
více než 5 až 10 10
více než 10 až 15 15
více než 15 až 20 20
více než 20 až 25 25
a tak dále vždy po 5  a tak dále zvýšení o 5

986. Návěst 187 a, Stoupání tratě (černá na kratší straně postavená obdélníková desky, uvnitř které je bílý rovnostranný pětiúhelník postavený na základně a v něm černé číslo uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v přilehlém úseku tratě.

987. Návěst 187 b, Rovina (černá na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř v horní části bílý obdélník a v něm černé číslo uvádějící délku úseku v metrech) informuje o úseku tratě v rovině.

988. Návěst 187 c, Klesání tratě (černá na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý rovnostranný pětiúhelník, postavený na vrcholu a v něm černé číslo uvádějící délku úseku v metrech a pod ním červené číslo uvádějící sklon v promilích) informuje o klesání v přílehlém úseku tratě.

 
Ottova encyklopedie / aktualizace: 1. 1. 1908

Gradient na železnici

n. skloník, na žel. značka, postavená při žel. trati a udávající hl. lomy sklonitosti koleje. Je-li tabulka, tento lom ukazující, souběžná s osou koleje, má tvar ramen, sloup na obě strany přečnívajících a sledujících přibližně sklon koleje. Nyní se spíše užívá značek, kde plocha tabulky je kolmá k ose koleje a zde se přechod do vodorovné trati značí obdélníkem, počátek stoupání obrazcem, jehož hrot je obrácen vzhůru, počátek spádu obrazcem, jehož hrot směřuje dolů. Na tabulky obojího druhu se píše (obyč. červeně) míra sklonu (v 0/00) a (černě) délka trati, jež v tomto sklonu následuje. Na tabulkách ramenových se píší tyto údaje i o sklonu, jenž se u tabulky končí. V. I.

Citované z http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/405286-gradient-na-zeleznici.

 
Ottova encyklopedie / aktualizace: 1. 1. 1908

Skloník

* Skloník (též sklonovník) je označení železniční trati, které udává velikost a délku spádu nebo stoupání (sklonu) v následném traťovém úseku. Starší typ [Skloník]-u je ramenový, který je upraven ze dvou dřevěných ramen, dlouhých asi 40 cm v rovině rovnoběžné s tratí na dřevěných sloupech, vysokých asi 2 m. Ramena směřují do směru přilehlého úseku a na každém z nich je červeně napsán sklon (v %) a černě délka příslušného úseku. Novější typ je [Skloník] tabulový o ploše 46× 50 cm. Tabule je zinková na železném sloupku a je postavena kolmo na směr trati, takže je dobře čitelná. Sklon je vyznačen polohou bílého klínu, na tabuli, v němž je napsána červeně číslice, značící sklon, a černě číslo, značící délku následného traťového úseku. Kov.

Citované z http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/434958-sklonik.

 
Wikipedia

Skloník je traťová značka, která udává sklon následujícího úseku trati.

Je to černá obdélníková značka, v níž je bílé pole tvaru obdélníka (pro úsek bez podélného sklonu) nebo šipky směrem nahoru (pro stoupání) či dolů (klesání). Uvnitř bílého pole je černé číslo, které udává, pro kolik metrů následující trati skloník platí, a červené číslo, udávající sklon úseku v promilích.

Dříve se na našich tratích užívaly také skloníky ve tvaru šipek s dvojicí čísel. Poloha šipky (vodorovná, šikmo vzhůru, šikmo dolů) opět udávala sklon trati.

Skloníky byly velmi důležité zvláště v období parní trakce, protože umožňovaly provést redukci údaje kotlových vodoznaků na skutečnou úroveň hladiny vody v kotli. I dnes podle nich strojvedoucí reguluje tažnou či brzdnou sílu lokomotivy a vlaku.

Citované z http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklon%C3%ADk.

 
Stanice Mladých Techniků

Železniční Modeláři

Naším logem se stala traťová značka „Klesání tratě“, které se říká sklonovník, dříve skloník. Ve skutečnosti je černým číslem označena délka traťového úseku k dalšímu sklonovníku a červeným číslem označeno klesání traťového úseku v promilích.

Citované z http://smtzm.dingosoft.cz/www/.

Galéria