Staničné zabezpečovacie zariadenie - Bánovce nad Bebravou

23.7.2008 8:00 Djexpres

Staničné zabezpečovacie zariadenie - Bánovce nad Bebravou

Prinášame vám ďalší diel seriálu reportáží o zabezpečovacích zariadeniach. V tomto dieli sa budeme venovať zabezpečovaciemu zariadeniu staničnému, v žst. Bánovce nad Bebravou, ktoré je ako jediné na celej trati 143, Trenčín - Chynorany, v už modernejšom - reléovom vyhotovení. Toto zabezpečovacie zariadenie bolo vybudované za veľkej podpory a financovania spoločnosťou TATRA, ktorej vlečka ústi z tejto stanice. V minulých časoch sa v areáli tejto fabriky konštruovali podvozky pre už známu automobilku TATRA (Kopřivnice), ktoré boli následne vo veľkom množstve transportované pomocou železničnej dopravy.

 

 

žst. Bánovce nad Bebravou

Všeobecné informácie:

Nesamostatná železničná stanica Bánovce nad Bebravou leží v km 16,630 jednokoľajnej trate č.143, Trenčín - Chynorany. Patrí pod železničnú stanicu Chynorany. Bánovce nad Bebravou je stanica zmiešaná, podľa povahy práce a medziľahlá po prevádzkovej stránke. V stanici odbočuje vlečka KORD Slovakia a.s. (ex TATRA), z prvej koľaje výhybkou č. 16. V minulosti sa v stanici nachádzalo odbočenie výhybkou č. 1. na v súčasnosti už zaniknutú vlečku Bučina, chránenú výkoľajkou číslo 1. Zastávky a nákladiská: Zastávka Trenčianske Jastrabie leží v km 30,960, medzi stanicami Mníchová Lehota a Bánovce nad Bebravou, je pridelená žst. Trenčín. Zastávka a nákladisko Svinná leží v km 26,400, medzi stanicami Mníchová Lehota - Bánovce nad Bebravou, má jednostranne sypané nástupište v dĺžke 140m, pridelená žst. Chynorany, ako aj ostatné zastávky v smere do Chynorian. Zastávka Ruskovce leží vkm 21,977, medzi stanicami Mníchová Lehota - Bánovce nad Bebravou, má čakáreň a vyvýšené nástupište v dĺžke 109m. Zastávka Horné Ozorovce leží v km 18,975, medzi stanicami Mníchová Lehota - Bánovce nad Bebravou, má čakáreň a vyvýšené nástupište v dĺžke 94m, nákladisko nie je v prevádzke. Zastávka - nákladisko, Dolné Naštice leží v km 13,070 medzi stanicami Bánovce nad Bebravou a Rybany, má čakáreň a vyvýšené nástupište v dĺžke 102m, nákladisko nie je v prevádzke.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici:

- V stanici je reléové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie typu TEST, s výhybkami a výkoľajkami prestavovanými ústredne, individuálne radičmi zo stavadiel a ručne. V stanici sú svetelné od seba závislé návestidlá s rýchlostnou návestnou sústavou. V stanici sa nachadzajú stavadlo 1. na zhlaví smerom k Trenčínu a stavadlo 2. na zhlaví smerom k Chynoranom.

Zabezpečovacie zariadenie na trati:

- V priľahlých medzistaničných úsekoch Bánovce nad Bebravou - Rybany a Bánovce nad Bebravou - Mníchová Lehota je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonické dorozumievanie, obojsmerná prevádzka. Výpravcovia sú zodpovední za to, aby do jedného traťového úseku nedovolili jazdu viac ako jedného vlaku.

Dopravná kancelária - riadiaci prístroj reléovky:


Postavený vchod do stanice od Mníchovej Lehoty na 4. dopravnú koľaj.


Panel kontroly a obsluhy priecestí v kilometroch 15,584 a 17,905.

Stavadlo 1. - výhybkársky prístroj reléovky:

 
Výhybkársky prístroj stavadla 1., zhlavie v smere do Mníchovej Lehoty.


Postavená vlaková cesta, vchod od Mníchovej Lehoty na 4. dopravnú koľaj.

Stavadlo 2. - výhybkársky prístroj reléovky:


Výhybkársky prístroj stavadla 2., na chynoranskom zhlaví stanice Bánovce.


Pohľad na prvky reléového výhybkárskeho prístroja, na stavadle 2.

Popis obsluhy:

Na ceste do tejto stanice je vlak 5402 v smere od Mníchovej Lehoty. Výpravca zistí voľnosť vo svojom obvode zodpovednosti, pre zamýšľanú koľaj, na ktorú chce stavať vlakovú cestu. Keďže na 1. koľaji stojí mimoriadny vlak, tak sa rozhodol, že vlak 5402 príde na 3. koľaj. Toto rozhodnutie zapíše do (EDD) elektronického dopravného denníka, ako vchodovú koľaj pre vlak 5402. Následne spraví telefonickú prípravu vlakovej cesty. Dispozičným zapojovačom zavolá stavadlo 1 a 2, počká kým sa obaja signalisti ohlásia a podá prípravu v znení: "Vlak 5402 na tretiu koľaj". Signalista na vchodovom zhlaví (St.1.) opakuje prípravu po výpravcovi a signalista odchodového zhlavia (St.2.) pre tento vlak odpovedá "rozumiem". Následne signalisti zistia voľnosť vo svojom obvode pre danú koľaj, pohľadom do koľajiska. Ak je koľaj voľná, signalista st.2 zavolá naspäť výpravcovi, signalistovi st.1. a ohlási im voľnosť pre danú vlakovú cestu v znení: "Pre vlak 5402 na 3. koľaj voľno (priezvisko signalistu)", výpravca odpovedá "rozumiem". Napriek tomu, že staviame prechod pre tento vlak, príprava musí byť podaná len na vchod vlaku do stanice, kvôli závislosti PZZ od postavenia odchodovej vlakovej cesty. Ak by výpravca dal na prechod tomuto vlaku ihneď pri príprave, signalista odchodového zhlavia by musel nahlásiť voľnosť záverom vlakovej cesty (teda zabezpečovacím zariadením), čo by malo za následok predčasné zopnutie (PZZ) priecestného zabezpečovacieho zariadenia do činnosti, i keď vlak môže mať do pravidelného odchodu ešte 15 minút. Ďalej nasleduje stavanie vlakovej cesty. Výpravca stlačí na riadiacom prístroji tlačidlo označené "vchod" ako začiatok vlakovej cesty. Žiarovka žltej farby v tlačidle sa rozbliká. Následne treba zvoliť tlačidlo koľaje, na ktorú staviame vlakovú cestu, v našom prípade stlačíme tlačidlo na koľaji č. 3, ktoré sa tiež rozbliká. V prípade, že sa výpravca pomýlil, môže poopraviť svoju chybu povytiahnutím tlačidla nahor, tým prestane tlačidlo blikať a môžme navoliť inú vchodovú koľaj. To isté platí aj pri omyle tlačidiel "vchod" a "odchod". Po tom, ako stlačil výpravca tieto tlačidlá a "nalinkoval" vlakovú cestu, sa súčasne rozsvietili tieto znaky aj na paneli signalistu, ktorého sa vlaková cesta týka. (tento jav voláme predbežný záver vlakovej cesty). Signalista má tieto indikačné žiarovky na paneli pod označením "vchod" ("odchod") a index koľaje v našom prípade popisok "3K" (3. koľaj). Vtedy signalista vie, z ktorej koľaje, alebo na ktorú koľaj mu výpravca označil vlakovú cestu a či pre vchod alebo odchod vlaku. To signalista skontroluje v zápisníku voľnosti a správneho postavenia vlakovej cesty, v ktorom si zapísal pri telefonickej príprave vlakovej cesty, akú koľaj pre daný vlak určil výpravca. Po tom ako spravil výpravca predbežný záver vlakovej cesty sa rozozvučal vo výhybkárskom prístroji tón, ktorý žiada obsluhu výhybkárskeho prístroja. Signalista stavadla 1. zistil voľnosť vo svojom obvode a následne prestaví potrebné výmeny na výhybkárskom prístroji. Keďže podľa predpisu mal všetky výhybky a výkoľajky v základnej polohe, prestaví si výhybku číslo 3. do odbočnej polohy, ktorá sa nachádza v našej vlakovej ceste a spraví záver vlakovej cesty. Všetky výkoľajky (odvratné výhybky), musia byť v základnej polohe, aby bolo možné tento záver vykonať. V prípade, že by neboli splnené tieto podmienky, alebo by nastal problém s prestavením výhybky (nebola by signalizácia správneho doľahnutia záverného háku, jazykov), tak by nebolo možné tento záver vykonať. V našom prípade je všetko v poriadku. Signalista po prestavení výhybky číslo 3 stlačil tlačidlo záveru označeného popiskou "záver cesty Trenčín" a následne sa mu rozsvietila kontrolka vykonaného záveru. Ďalej nie je možné prestavovať výhybky a výkoľajky na výhybkárskom prístroji. Po stlačení tlačidla záveru signalistom, obom zúčastnením na príprave vlakovej cesty prestanú blikať žiarovky tlačidiel a rozsvietia sa trvale. Vtedy dostane výpravca v riadiacom prístroji signál o vykonanom závere vlakovej cesty a môže prestaviť na vchodovom návestidle "L" návesť stoj na návestný znak dovoľujúci jazdu. To vykoná stlačením tlačidla s popiskom "Návestidlo L" na riadiacom prístroji. Na návestidle "L" sa v našom prípade rozsvietil návestný znak "40 a výstraha" a na predzvesti "PrL" návestný znak "očakávaj 40". Na paneli výpravcu a signalistu, sa na vchodovom návestidle rozsvietila žltá žiarovka a na predzvesti zelená žiarovka. To že sa tam nachádza návestný znak "očakávaj 40", môže výpravca skontrolovať indikáciou s popiskom "kontrola kmitača". Tým je dokončené postavenie vlakovej cesty do stanice a môžme očakávať vlak. Vlak 5402 vchádza do stanice, zúčastnení zamestnanci, v ktorých obvode je postavená vlaková cesta, sledujú jazdu vlaku a najmä koncovú návesť, či vlak došiel do stanice celý. Vlak po vchode do stanice vybavil izolovanú koľaj, do ktorej keď vošiel, začala signalizovať na výhybkárskom prístroji červenú indikáciu (popisok IK2). Po tom ako vlak opustil izolovanú koľaj sa prestavilo návestidlo "L", na návesť zakazujúcu jazdu (návesť "stoj"), a rozblikala sa kontrolka záveru cesty. Tým, že vlak prešiel izolovanou koľajou, môže signalista na výhybkárskom prístroji zrušiť predbežný záver povytiahnutím tlačidla "záver cesty Trenčín" nahor a kontrolka záveru zhasne. Výpravcovi sa na riadiacom prístroji rozsvieti kontrolka "žiadosť o zrušenie záveru"a opať sa rozblikajú kontrolky tlačidiel koľaje a vchodu na riadiacom a výhybkárskom prístroji. Výpravca tento záver zruší povytiahnutím spomínaných tlačidiel. Až po tomto úkone je možné prestavovať výhybky a výkoľajky pre ďalšiu potrebu dopravnej situácie. Vlak zastavil v stanici pre výstup a nástup cestujúcich. Je tesne pred odchodom, výpravca na riadiacom prístroji spraví predbežný záver odchodu smer Rybany, stlačením tlačidiel z 3. koľaje a tlačidla "odchod" (funkčnosť prístrojov bude rovnaká ako pri vchode s rozdielom tým, že pri stavaní odchodovej cesty na smer Rybany, sa po spravení predbežného záveru uvedie do činnosti priecestné zabezpečovacie zariadenie, ktoré sa nachádza medzi predzvesťou a vchodovým návestidlom od Rybian). Tým, že sa v stanici na tento smer jazdy nachádza iba vlak 5402, pre ktorý staviame vlakovú cestu, je možné dať prípravu len pomocou zabezpečovacieho zariadenia. Signalistovi stavadla 2 sa rozozvučí signál a indikácia smeru vlakovej cesty, tú skontroluje podľa zápisníka voľnosti a správneho postavenia vlakovej cesty, zistí voľnosť, prestaví potrebné prvky a stlačí tlačidlo záveru. Výpravca dovolí jazdu vlaku stlačením tlačidila "Návestidlá L3-L4" čím sa rozvieti na potrebnom návestidle návestný znak dovoľujúci jazdu. Po prejdení izolovanej koľaje odchodu (IK10) signalista zruší záver, výpravca predbežný záver a tým je ukončená celá obsluha stavania vlakovej cesty.

               

Dodatok k ostatným funkciám zabzaru:

Keďže návestidlá stavia na návestný znak dovoľujúci jazdu výpravca, signalista má možnosť núdzovo zhodiť návestidlá v svojom obvode na návesť zakazujúcu jazdu, teda "stoj". To je možné vykonať tlačidlami s plombou, ktoré majú označenie "Stoj S (L)" alebo "Stoj S3-S4 (L3-L4)" V prípade nevybavenia izolovanej koľaje je aj toto možné zrušiť núdzovo tlačidlami "Núdzové vybavenie IK1, IK2-5" na stavadle 1 a "Núdzové vybavenie IK10, IK6-9" na stavadle 2. V prípade potreby použitia privolávacej návesti musí stlačiť výpravca na riadiacom prístroji súhlas pre použitie daného návestidla, tento súhlas sa rozbliká na výhybkárskom prístroji bielou indikačnou žiarovkou a signalista musí držať toto tlačidlo až kým vlak neprejde okolo tohto návestidla. Podobne je to s obsluhou vlečky KORD. Výpravca musí stlačiť tlačidlo "súhlas obsluhy odovzdávkového koľajiska TATRA" zatlačením tlačidla, ktorého indikačná žiarovka sa rozbliká na oboch prístrojoch. Tento súhlas následne preberie signalista na výhybkárskom prístroji, stlačením tlačidla súhlasu a ten sa rozsvieti na trvalé biele svetlo. Súhlas signalista odovdzá tým, že tlačidlo povytiahne do hornej polohy a signalizačné žiarovky zhasnú. Bez tohto súhlasu nie je možné prestavovať na výhybkárskom prístroji stavadla 2, výhybku číslo 16 a odvratnú križovatkovú výhybku T1. Osvetlenie výmen je paralelne prepojené na oboch výhybkárskych prístrojoch, teda zapnúť alebo vypnúť osvetlenie môže ktorýkoľvek signalista. Intenzitu svietenia návestidiel môže prestavovať do polohy NOC / DEŇ, len výpravca na riadiacom prístroji. Po rozrezaní výmeny s elektromotorickým prestavníkom sa rozozvučí rozrezný zvonček na výhybkárskom prístroji, do ktorého je zapojená a tiež na riadiacom prístroji. Vypnutie rozrezného zvončeka je možné tlačidlom na pultoch. Obnovenie motorického stavu je potrebné použiť po výpadku prúdu, ktorý zapríčiní neovládateľnosť prístroja. Zriaďovacie návestidlo Se2 a hlavné návestidlá na návesť posun dovolený je možné prestavovať dvojpolohovým tlačidlom označeným popiskom "Se" (Seřizovací). Rozsvietiť návestidlo na návestný znak "posun dovolený" je možné po zatlačení tlačidla. Zmenu na návestný znak ("posun zakázaný") "stoj", dosiahneme povytiahnutím tlačidla nahor. Postavenie návestnéhu znaku na návesť "posun dovolený" je závislé od postavenia výhybiek na matičnej koľaji v smere návestidla. Ďalej je možné núdzovo zrušiť vlakovú cestu tlačidlom na riadiacom prístroji, ktoré je zaplombované. Prestavovanie výhybiek: Priesvitka svieti bielou (žltou) farbou na smer, pre ktorý je výhybka prestavená, ak prestavíme radič výhybky do druhej polohy, rozblikajú sa obe priesvitky smeru výhybky na červeno a blikajú až kým sa výhybka neprestaví a nedostane kontrolu o správnom doľahnutí záverného háku a jazykov výmeny. Potom sa rozsvieti priesvitka na bielo pre druhý zvolený smer. Výkoľajky: samostatne je možné prestavovať len výkoľajky číslo 7 a 5, tie prestavujeme radičmi výkoľajok v hornej časti výhybkárskeho prístroja stavadla 2. Ak je výkoľajka na koľaji v základnej polohe (+) svieti kontrolka zelenej farby, ak prestavíme výkoľajku rozbliká sa červená kontrolka (nemá kontrolu polohy) až kým sa neprestaví do sklopenej polohy (-) vtedy sa rozsvieti trvale žltá kontrolka. Poloha ostatných výkoľajok je viazaná na polohu výmeny ku ktorej je priradená.

Plán stanice:

Koľaje:  

Výhybky a výkoľajky:

 

Ručne stavané výkoľajky Vk2, Vk3 sú závisé od postavenia ručne stavanej výhybky číslo 5, ktorá je závislá od súhlasu signalistu pomocou elektromagnetickej zámky EZ1. Vk4 je ručne prestavovaná výkoľajka, závislá od postavenia výhybky číslo 7, ktorá je závislá od súhlasu signalistu stavadla 1, pomocou elektromagnetickej zámky EZ2. Výhybka číslo 6 je voľne prestavovateľná, bez zámkového ústrojenstva, vzhľadom na to, že jej polohy neohrozujú žiadnu vlakovú cestu. Vlakové cesty sú chránené pred únikom koľajových vozidiel výkoľajkami zo všetkých manipulačných koľají a odvratnou križovatkovou výhybkou T1, v smere z vlečky KORD. Samostatné ústredné prestavovanie výkoľajok je možné len pri výkoľajkách Vk7 a Vk5, z dôvodu chránenia vlakových ciest, pretože základná poloha výhybiek pred týmito výkoľajkami smeruje na koľaje s nimi, teda koľaj 6 a 5. Výkoľajky číslo 5 a 8, nie je možné prestavovať ústredne samostatne, pretože sú viazané na polohu prestavenia výhybky, ktorá sa nachádza ako prvá od nej v posunovej ceste. Pri prestavení výhybky číslo 8 sa prestaví aj výkoľajka číslo 6, podobne ako pri prestavení výhybky č. 11 sa prestaví výkoľajka č. 8. Kvôli tejto viazanosti treba byť maximálne ostražitý, aby pri prestavení výhybky na žiadosť vedúceho posunu nezabudol signalista na viazanosť výkoľajok k výhybkám a tým neprestavil nevedome i výkoľajku pod idúcim posunujúcim dielom, čo sa v tejto stanici stalo už niekoľkokrát.

Návestidlá:

V stanici sa nachádzajú svetelné návestidlá, s rýchlostnou návestnou sústavou. Vchodové návestidlá "S" od Rybian, ktoré má samostatnú predzvesť "PrS" a vchodové návestidlo "L" od Mníchovej Lehoty, ktoré má samostatnú predzvesť "PrL". Odchodové návestidlá na smer Mníchova Lehota tvoria návestidla "S4" - "S3" a odchodové návestidlá na smer Rybany "L3" - "L4", z čoho vyplýva že v stanici sú štyri dopravné koľaje. Ďalej sa v stanici nachádza zriaďovacie návestidlo Se2 v smere od odovzdávkového koľajiska vlečky KORD do stanice. Návestidlo Se1, bolo zrušené spolu s vlečkou Bučina.

           
Vchodové návestidlo "S"                  Vchodové návestidlo "L"                 zriaď. náv. "Se2"


Štvorznaké odchodové návestidlá, platné i pre posun "S4" - "S3" smerom do Trenčína

Zhlavia stanice:

  
R y b a n s k é      z h l a v i e    -    s t a n i c e      B á n o v c e     n a d      B e b r a v o u

 
M n .   L e h o t s k é     z h l a v i e     -    s t a n i c e     B á n o v c e     n a d    B e b r a v o u

Nástupištia:

Stanica má kryté nástupište pri koľaji č. 5 v dĺžke 32 metrov a tri nekryté vyvýšené nástupištia. Prvé nástupište medzi koľajami 5 a 3 pri koľaji č.3 typu TISCHER v dĺžke 199 metrov, druhé nástupište medzi koľajami 3 a 1 pri koľaji č.1 typu SUDOP v dĺžke 224 metrov, tretie nástupište medzi koľajami 1 a 2 pri koľaji č.2 typu SUDOP v dĺžke 207 metrov. Príchod cestujúcich k nástupištiam je z krytého nástupišťa cez prechod v koľaji č. 5, 3 a 1 v šírke 20 metrov, ktorý môže byť použitý i pre vozíky.

Výluka dopravnej služby a PZZ:

Zvyčajne v 1-6 od 19:10 hod do 3:40 hod a v 7 od 20:00 hod do 5:20 hod (ostatné výnimky týkajúce sa dopravnej služby sú udané podľa grafikonu). Z dôvodu výluky dopravnej služby v nočných hodinách je nariadené vypínanie priecestných zabezpečovacích zariadení z činnosti a to, kvôli tomu, že v nočných hodinách nie sú tieto zariadenia pod kontrolou dopravného zamestnanca. Pri nástupe výpravcu do služby je nutné zabezpečiť zapnutie priecestí do činnosti a následne zapísať údaj číselníka, ktorý počíta počet zapnutí (vypnutí) zariadenia z činnosti, aby nedošlo k zneužitiu zariadenia.

Pohľad do elektronického dopravného denníka dispozičného výpravcu stanice.

 
Vlak 5432 na čele s HDV 813.007 odchádza.        T448.0648 vezie zo žst. svoju zaťaž na vlečku.

Galéria

Súvisiace trate